Ökad anpassning för individen och minskad skuldsättning för komvuxstuderande på grundläggande nivå

En bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar för komvuxstuderande på grundläggande nivå. Det är några av förslagen i betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20) som i dag överlämnas till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Dessa utgör en mycket heterogen grupp, vissa har t.ex. högskoleutbildning medan andra helt saknar utbildning. Utbildningen syftar till att ge sådana kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet och utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

- Komvux på grundläggande nivå är en betydelsefull men ibland förbisedd del av vuxenutbildningen. Förutsättningarna varierar mycket mellan olika kommuner som kan vidta många åtgärder för att förbättra verksamheten. Exempelvis kan man samverka mer mellan kommuner för att på så sätt kunna erbjuda ett mer varierat utbildningsutbud, säger utredaren Geoff Erici.

Även om komvux är ett kommunalt ansvar så behöver kommunerna stöd för att öka kvaliteten i verksamheten. Utredningen föreslår därför ett flertal åtgärder som på olika sätt kan bidra till ökad individanpassning och bättre måluppfyllelse, bl.a. att det ska införas nationella delkurser i de mer omfattande kurserna. Utredningen menar också att det är viktigt att den som ska påbörja studier inom komvux och särvux på grundläggande nivå samt inom sfi, alltid erbjuds studie- och yrkesvägledning.

-Vår bedömning är att vägledning är en nyckelfråga för en individanpassad och effektiv utbildning. Detta gäller inte minst högutbildade studerande som ofta bara behöver läsa vissa delar av kurserna, säger Geoff Erici.

Utredningen föreslår även flera förändringar av studiemedlen i syfte att förbättra den studieekonomiska situationen för studerande på grundläggande nivå, för att därigenom öka fullföljandet och minska problemen med återbetalning av lån. Studiemedel bör ges med en enhetlig bidragsdel för alla studerande på grundläggande nivå, där bidragsandelen utgör 73 och lånedelen 27 procent av studiemedelsbeloppet . Antalet veckor med studiemedel individanpassas och bestäms mot bakgrund av varje studerandes behov . Utredningen föreslår att studerande på grundskolenivå ska kunna tilldelas studiemedel i 50, 80 eller 120 veckor, beroende på utbildningsbehov.

-Våra förslag kommer att minska återbetalningsproblemen. Därmed förbättras också låntagarnas möjligheter att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden, avslutar Geoff Erici.

Kontakt:

Geoff Erici        070-46 33 977
Särskild utredare

Helena Wintgren     0733-77 34 58                    
Utredningssekreterare

Carl-Johan Stolt     072-501 84 90
Utredningssekreterare

Lisa Wikner      0739-83 25 83
Utredningssekreterare

Prenumerera