Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola

För att komma till rätta med brister i det svenska skolväsendet och i den nuvarande organiseringen av de statliga skolmyndigheterna behövs förändringar. För att bli mer ändamålsenlig och effektiv behöver staten, genom sina myndigheter, inta ett samordnat förhållningssätt där olika uppgifter stärker varandra. Syftet med förändringarna är att förbättra huvud­männens förutsättningar att ge alla elever och barn en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Sverige ska återigen bli en konkurrenskraftig kunskapsnation.

Utredningen föreslår därför att Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska inrättas. Förslaget medför att Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska upphöra. Även om nuvarande myndigheter vidtagit en rad insatser för utvecklad samordning, ändamålsenlighet och effektivitet går inte de befintliga problemen på skolområdet att lösa inom ramen för nuvarande myndighetsstruktur. Skolmyndig­heten föreslås ansvara för bland annat tillsyn, stöd till förbättringsåtgärder och special­pedagogiskt stöd, godkännande och rätt till bidrag styrdokument och prov, uppföljning och utvärdering, produktion och anpassning av läromedel för vissa elever samt hantering av riktade statsbidrag. Skolmyndigheten ska enligt förslaget ha ett huvudkontor och tio regionala kontor.

Det nya Institutet för professioner i skolväsendet föreslås få ansvar för frågor om legitimation och behörighet samt professionsprogram och annan kompetensutveckling. Avsikten är att rektorer, förskolechefer, lärare och förskollärare ska lyftas fram och att professionerna och huvudmännen ska få inflytande över innehållet i den kompetensutveckling som anordnas inom ramen för professionsprogrammen.

Skolforskningsinstitutet föreslås finnas kvar med ett utvidgat uppdrag som inte längre bara handlar om forskning utan också om beprövad erfarenhet.

 För att skapa större enhetlighet i bedömningar och öka rättssäkerheten för enskilda huvudmän ska ansvaret för att besluta om godkännande och utöva tillsyn över fristående förskolor m.fl. flyttas från kommunerna till Skolmyndigheten.

Utredningen föreslår även att specialskolorna inte längre ska ha ett statligt huvudmannaskap, utan få nya huvudmän i form av de kommuner där skolorna är belägna. Förslaget syftar till att uppnå ökad jämlikhet och delaktighet för eleverna i specialskolan samtidigt som tillgången till väl anpassade lärmiljöer och finansiering ska fortsatt garanteras av staten.

Sametinget ska enligt utredningens förslag bli huvudman för sameskolorna och Sameskolstyrelsen föreslås därmed upphöra som myndighet. Genom detta förslag får sameskolan en större och stabilare huvudman vilket ger förutsättningar för en högre kvalitet i verksamheten samtidigt som det innebär en förstärkning av det samiska perspektivet i utbildningen.

Ta del av betänkandet här på regeringens webbplats.

Kontakt:

Kerstin Hultgren, särskild utredare
070-217 66 62

Mikael Hellstadius, sekreterare
073-067 09 96

Prenumerera