Utökad tillsyn inom socialförsäkringsområdet

Tillsynen inom socialförsäkringsområdet bör utökas, bland annat för att stärka tilltron till socialförsäkringen. Det föreslår Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet som i dag överlämnar sitt betänkande Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46). Utredningen ger också organisatoriska och processuella förslag som gäller det allmänna ombudet för socialförsäkringen.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i dag en begränsad tillsyn, så kallad systemtillsyn, över Försäkringskassan samt delar av Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Genom utredningens förslag utökas ISF:s tillsynsuppdrag. ISF bör få möjlighet att utöva en generell tillsyn, vilket innebär att inspektionen kan välja den tillsynsform myndigheten finner lämplig. I det utökade tillsynsuppdraget ingår också att ISF ska ta emot klagomål från enskilda och utreda dessa. Klagomålshanteringen kommer att ge medborgarna tillgång till en specialiserad tillsyn inom socialförsäkringsområdet. Syftet med förslagen är att stärka medborgarnas tilltro för socialförsäkringen.

Det allmänna ombudet har i uppdrag att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i syfte att få fram vägledande domstolsavgöranden. Ombudet kan överklaga både till fördel och till nackdel för en enskild. I dag är ombudet organisatoriskt placerat hos Försäkringskassan. För att förstärka ombudets självständiga ställning föreslår utredningen att ombudet i stället ska vara placerad hos ISF. Utredningen föreslår också att ombudet ska få utökade möjligheter att överklaga domstolsavgöranden och att ett trepartsförfarande ska införas i domstolsprocessen. I framtiden ska den enskilde, ombudet och Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten samtidigt kunna vara parter i ett mål. Syftet med de föreslagna förändringarna är att underlätta praxisbildningen.


Kontakt:

Särskild utredare

Ann-Marie Begler

Sekreterare

Kristina Andersson

031-7015367

Anna Fransson

08-4058207