Utredningen om effektivare resursutnyttjande i vården överlämnar slutbetänkande

I dag överlämnar utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

I betänkandet lämnar utredningen 26 förslag, 11 rekommendationer och hundratal bedömningar förslag till förändringar som sammantaget syftar till öka effektiviteten i den svenska hälso- och sjukvården. Förslagen avser bl.a. vårdens styrning och struktur samt arbetssätten och verksamhetsstöden i vården. Utredningen föreslår bl.a. att:

  • Den nationella styrningen förstärks. Fasta möten på politisk toppnivå mellan regeringen och samtliga landsting för mer sammanhållen styrning. Skyldighet för landstingen att samverka när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl.
  • Detaljstyrningen ska minska kraftigt och ersättningsystemen förenklas. Styrningen behöver andas mindre av kontroll och mer av tillit till personalens förmåga.
  • Nya styrande principer för vårdens organisation införs, bl.a. att vården ska utföras nära befolkningen.
  • Primärvårdens uppdrag tydliggörs: patientens första kontakt med vården dygnet runt, ”remiss” krävs för akutbesök på sjukhus.
  • Omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård genomförs.
  • Primärvård som avser äldre med omfattande behov ska utföras gemensamt med kommunens vård och omsorg.
  • Patientens behov och kontinuitet ska vara utgångspunkt för planering och organisation.
  • Arbetet med rätt fördelning av arbetsuppgifter mellan olika personalkategorier intensifieras.

– Vår analys visar att det sammantaget finns brister när det gäller effektiviteten i vården, som stat, landsting, kommuner, verksamheter och medarbetare behöver ta tag i. Resursbrist är sällan problemet men resurserna används fel. Sveriges sjukhustunga system behöver ställas om så att primärvården blir den verkliga första linjens vård. Landstingen behöver fatta beslut gemensamt, bl.a. när det gäller investeringar i verksamhetsstöd, säger den nationella samordnaren Göran Stiernstedt.

Ta del av betänkandet i sin helhet här.

Kontakt:

Göran Stiernstedt
Nationell samordnare
070-5207414

Anna Ingmanson
Kommittésekreterare
073-642 1434

Daniel Zetterberg
Kommittésekreterare
070-3983428

Taggar:

Prenumerera