Dela

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Kontakt

 • Mikael Propst

  Pressekreterare


  018-674111
 • Citat

  De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds¬rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.
  Karl Ståhl, SVA
  En av de vanligaste salmonellatyperna är Salmonella Dublin, som sannolikt skulle gå att utrota från svenska nötkreatur.
  Estelle Ågren, SVA
  Idag finns det kunskapsluckor om hur mjältbrandssporer beter sig när de är spridda i naturen. Vi vet att de kan överleva i decennier nere i marken men uppe på ytan är denna tid troligen kortare.
  Bo Segerman, SVA
  Just nu forskar eller arbetar viltsektionen riktat med viltsjukdomar som kaningulsotsvirus (RHDV typ 2) hos kaniner och harar, hudsår hos älgtjurar, harpest samt avmagringssjukahos hjortdjur, CWD. Förkortningen läses på engelska ut som Chronic Wasting Disease.
  Erik Ågren
  De nya fallen av fågelinfluensa på svanar i centrala Stockholm understryker ännu en gång att detta är en allvarlig sjukdom för fåglar, och som dessutom kan drabba många olika arter. Sjukdomen är vitt spridd hos vilda fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot vilda fåglar.
  Statsepizootolog Ann Lindberg, SVA
  Med bra rutiner såsom att inte tröska liggsäd, i möjligaste mån förhindra tillträde för fåglar, gnagare och andra djur, att hålla förvaringsfickor täckta, att täcka intagsgropen när den inte används och att förhindra kondens i produktionslinjen så går det att minimera risken för att salmonella ska bli ett problem på gården.
  Josefine Elving
  Utifrån våra fynd bedömer vi att den fiskdöd och sjuklighet på fisk som vi såg i flera vattendrag 2016 med stor sannolikhet berodde på någon form av infektion hos fiskarna.
  Forskare Charlotte Axén, SVA
  Typ 2 (RHDV2) är den typ som har drabbat många kaniner i Sverige under 2016, inklusive kaniner från norra Skåne och södra Halland, fastlandet som ligger närmast Hallands Väderö. Det finns inga vildkaniner på ön och det är okänt hur skogsharen smittats, men viruset kan spridas via insekter, fåglar och även via smittat material på skor och andra föremål som kommer med besökande människor.
  Aleksija Neimane
  Det här är något vi tyvärr har förväntat oss, att fågelinfluensan ska fortsätta att spridas, och även drabba nya fågelarter. Tidigare har en knipa, en havsörn, två skrattmåsar och en kråka hittats med fågelinfluensa, förutom fjäderfäbesättningen utanför Helsingborg.
  Karl Ståhl
  Fynden stödjer den bild vi har från andra europeiska länder att fågelinfluensa har en omfattande spridning bland vilda fåglar.
  Karl Ståhl
  Även om de flesta svenska D. nodosus-stammar är godartade så förekommer allvarliga fall av fotröta vilka behöver studeras vidare.
  Sara Frosth
  Med en bättre kunskap om hur vtec O157 sprids bland nötkreatur skulle det vara möjligt att bekämpa bakterien bland djuren. På så sätt skulle vi kunna minska risken för att människor blir sjuka av denna bakterie.
  Stefan Widgren
  Utvecklingen är mycket oroande. I avsaknad av ett effektivt vaccin behövs annan bekämpning. Vårt projekt kombinerar expertis inom vilt, sjukdomskontroll och modellering för att möta dessa utmaningar.
  Karl Ståhl
  – Vår studie visar att även mer sjukdomsframkallande virus av typen H5N8 kan få fäste bland vilda fåglar och spridas från område till område via häckningsplatser. Hösten 2015, alltså långt efter det stora utbrottet i USA, kunde man fortfarande hitta detta virus bland vilda fåglar.
  Siamak Zohari
  Nilfebersmyggan är en art som jag har väntat på och hållit utkik efter sedan den återfanns i Storbritannien för några år sedan och sedan påträffades i Danmark bara häromåret. Den har också ökat på flera ställen i Europa, säger Anders Lindström.
  Anders Lindström
  Smugglingen av hundar ökar, även från länder utanför Europa. Exempel finns där smugglade hundar förvandlas till ”svenska” hundar med hjälp av falsk chipsmärkning och falska intyg. Risken att få in rabies är uppenbar.
  Ann Lindberg
  – Även om resistensläget är gott nu kan det snabbt försämras om vi inte är vaksamma och fortlöpande övervakning är därför viktig.
  Björn Bengtsson, SVA
  Har det bara varit ”svampår” – eller är någon sjukdom på uppgång som på sikt kan få stora konsekvenser för fiskpopulationerna? Vår slutsats är att en större mängd fisk behöver undersökas för att vi ska få en helhetsbild av vad som ligger bakom.
  Tf. statsveterinär Charlotte Axén
  Den mygga som de flesta undrar över på våren är större vårmygga. Den övervintrar ofta inomhus och är påfallande stor, tecknad med randiga ben och fläckiga vingar, säger Anders Lindström.
  Myggforskare Anders Lindström, SVA
  Det pågår utbrott av kaningulsot på flera platser. Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan,
  Bitr. statsveterinär Aleksija Neimane, SVA
  Vi vill i det här treåriga projektet utveckla nya kommunikationsvägar för barn och ungdomar för att bättre kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien och smittskydd. Vi kommer också att studera hur denna kunskap tas emot och omsätts i handlande.
  Forskningskoordinator Karin Artursson vid SVA
  En vuxen kanin kan vaccineras en gång per år, helst före våren, och skyddet varar hela insektsäsongen. Om man föder upp kaniner så ska man vaccinera två gånger, ge första sprutan vid en månads ålder och den andra en månad efter första vaccinationen. Sedan vaccineras kaninerna en gång per år. Det tar minst tio dagar tills vaccinationen får full effekt. För mer information ta kontakt med din veterinär.
  Ricardo Feinstein
  Smitta kan lätt spridas när många fåglar samlas på liten yta som till exempel vid fågelbord. Fågelborden bör därför vara utformade så att fåglarna inte kan gå i maten och förorena den med sin avföring. Man bör också minska risken för att fåglar får i sig utspillda, nedsmutsade frön från marken under foderbord. Det kan man göra genom att lägga ut granris, ha en uppfångningslåda täckt med nät, eller regelbundet sopa rent marken.
  Bitr. statsveterinär Henrik Uhlhorn
  Orsaken till skadorna är sannolikt multifaktoriella. Bitskadorna har uppenbar bakgrund, medan de andra kategorierna kräver kompletterande undersökningar i närmiljön för att utredas vidare. Skrubbornas sår och de diffusa skadorna på torsken beror sannolikt på ett samspel, eller snarare en obalans, mellan levnadsmiljön, andra organismer och fisken.
  Biträdande statsveterinär Marlene Areskog, SVA
  Under tidigare år har vi inte haft så här många fall på katt så tidigt i början på året.
  Elina Lahti
  Det finns flera myggarter i Europa, exempelvis Aedes albopictus och Aedes aegypti, som kan sprida denguefeber, chikungunya och gula febern, och som möjligen skulle kunna sprida det nu omtalade Zikaviruset.
  Anders Lindström
  Min uppgift är att koordinera det arbete som görs på djur, framförallt på renar i Sverige, Norge, Finland och på Grönland. Det kommer att innebära intervjustudier av renskötare, provtagning samt blod- och träckanalyser av renar.
  Ann Albihn
  Från 2013 och framåt ses en ökning av antalet diagnosticerade fall, framförallt i Skåne och södra Sverige.
  Louise Treiberg Berndtsson
  Våra undersökningar visar att hon var mycket avmagrad. Hon hade heller ingen mat i mag-tarmkanalen, Det beror sannolikt på att hon hade svårt att hitta sin vanliga mat i Östersjön. Vi hittade också magsår som troligen orsakats av stress. Det kan ses hos djur som har svultit ihjäl.
  Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.
  Samma bakteriestammar som gör människor sjuka har i projektet visat sig förekomma hos både får och nötkreatur. Detta betyder att de utgör smittkällor både för varandra och för människor. Men det är bara en mindre andel av de O157:H7 som finns hos djuren som verkar ha förmåga att orsaka de svårare formerna av ehec-sjukdom hos människor.
  Robert Söderlund
  Vi vill nu skaffa oss bättre kunskap om det senaste harpestutbrottets effekter på vilda djur i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill veta om sjukdomen till exempel kan ha ett mer utdraget, kroniskt förlopp hos harar.
  Gete Hestvik
  Olika behandlingsmetoder kan användas för att minska riskerna. Metoderna bör anpassas efter vilka produkter som ska behandlas och vilka virus som kan tänkas ingå. Det handlar om metoder som värme, högt tryck och intensiva ljuspulser, eller att använda kemikalier som ammoniak eller organiska syror, som till exempel mjölksyra.
  Eva Emmoth
  Det visade sig dock att älgens variant av viruset genetiskt skiljer sig från övriga klövdjurs hepatit E-virus vilket antas innebära låg risk för infektion av människor.
  Jay Lin
  SVA är en expertmyndighet med mycket kunskap, ett bra arbetsklimat och medarbetare som brinner för uppgiften, nämligen att främja djurs- och människors hälsa. Att få komma hit är en ny spännande utmaning och jag är glad och förväntansfull.
  Rauni Niskanen
  Detta är oerhört viktig information, eftersom det visar att enbart förekomst av herpesvirus typ 2 eller 5 inte är tillräckligt för att kopplas samman med sjukdom eller nedsatt prestation, säger Helena Back.
  Helena Back
  Detta är oerhört viktig information, eftersom det visar att enbart förekomst av herpesvirus typ 2 eller 5 inte är tillräckligt för att kopplas samman med sjukdom eller nedsatt prestation.
  Helena Back
  Vi kan därmed slå hål på myten om att ett enda blodprov med en hög antikroppsnivå av rhinitvirus betyder att hästen har en pågående infektion. En tydlig nivåskillnad i två blodprover med 2-3 veckors mellanrum behövs innan man kan fundera på att skylla en dålig prestation på rhinitvirus.
  Helena Back
  I Sverige är det vanligast med botulism hos fåglar. Svensk slaktkyckling och sjöfåglar har drabbats hårt det senaste decenniet. Djurbotulism förekommer i hela världen, men är dåligt övervakad. Mycket tyder dock på att antalet utbrott har ökat på senare år i Europa.
  Hanna Skarin
  – Hur utbredd UDN är hos de fiskar som varit sjuka eller dött går inte att uttala sig om, men vi vet att det är en bidragande orsak till laxdöden i Torneälven.
  Charlotte Axén, SVA
  Det här visar att den är etablerad i södra Sverige. Under rådjursjakten kommer vi att leta efter parasiten på djur vi får in. Under den tidsperioden är det larver i första levnadsstadiet, men de är då väldigt små.
  Jan Chirico, SVA
  Eftersom detta är en ny virustyp har nu tillgängliga vacciner mot kaningulsot troligen en begränsad effekt, men eftersom de ändå ger ett visst skydd mot sjukdomen rekommenderas fortsatt vaccination av tamkaniner. Att hålla tamkaniner så att de inte har kontakt med vildkaniner och förhindra kontakt med insekter minskar också risken för att tamkaniner ska smittas.
  Aleksija Neimane, SVA
  Alla hittills undersökta döda harar som skickats in till oss har vid våra undersökningar visat sig bära på harpestbakterier. Vi har sju bekräftade fall just nu och de kommer samtliga från Luleåtrakten.
  Erik Ågren, bitr. statsveterinär och chef för SVA:s viltsektion.
  SVA är intresserat av att undersöka utbredningen och omfattningen av detta sjukdomsutbrott hos harar i Norrbotten. Vi ber därför jägare och allmänhet att rapportera in fynd av döda harar, samt om möjligt skicka in döda harar som är i gott skick.
  Bitr. statsveterinär Jonas Malmsten, SVA
  Om lokalbehandling med salicylsyra visar sig vara lika effektivt som intramuskulär behandling med antibiotika skulle det vara ett mer ekonomiskt och djurvänligt alternativ, och med mindre påverkan på resistensutveckling och miljö.
  Ylva Persson
  – Det finns stora risker med att importera hundar från länder där rabies förekommer. Om du ska göra det krävs det att du är noggrann. Du måste kontrollera att alla intyg är äkta och att hunden verkligen har de vaccinationer som anges.
  Louise Treiberg Berndtsson
  En positiv nyhet är att antibiotikaförbrukningen till hund kraftigt minskar i Sverige. Sedan 2006 skriver veterinärer ut 50 procent mindre antibiotika till hundar. Det visar vår sammanställning för 2014.
  Christina Greko, SVA
  Eftersom man vet att kor och får kan vara bärare av vtec-bakterier undersökte vi prover på kor som gick till slakt. Studierna har sedan upprepats ungefär vart tredje år. I genomsnitt har vi funnit att förekomsten varit omkring tre procent för den då mest uppmärksammade typen, vtec O157. Nötkreatur infekterade med denna typ är vanligast i södra Sverige.
  Veterinär Erik Eriksson, SVA
  – Ökad kunskap om varför antibiotikaresistens är så vanligt bland tarmbakterier hos unga kalvar och hur bakterierna sprids inom och mellan besättningar, är viktig för att kunna minska förekomsten av resistens.
  Anna Duse
  Det är en enkel, billig och snabb metod. Inom några timmar har man analysresultatet.
  Mikael Leijon
  Det är inte kunskap som fattas. Eftersom människornas beteende är starkt kopplat till deras fattigdomsstatus, och deras dagliga kamp för sitt uppehälle, måste insatser för att minska smittspridning också kombineras med åtgärder som bekämpar fattigdom hos dessa småbrukare.
  Erika Chenais
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp