Dela

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Kontakt

 • Mikael Propst

  Pressekreterare


  018-674111
 • Citat

  Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid SVA, men vi ser vanligtvis flest fall i mars. Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar.
  Elina Lahti
  Vi misstänker att den har funnits här en längre tid och bara är förbisedd. Vi tror inte att den skulle ha kommit hit nyligen som ett svar på klimatförändringarna.
  Anders Lindström
  Harpest är en komplex sjukdom som involverar ett stort antal värddjur liksom även fästingar och myggor, samt omgivande natur och vattendrag.
  Gete Hestvik
  En annan lite sällsyntare mygga var grodmyggan, som hittades på Gotland. Det är en art som suger blod från grodor och paddor och som sällan fångas. Brunryggad frossmygga var ett annat spännande fynd i sommar.
  Forskare Anders Lindström
  Där lek möter vetenskap uppstår både glädje och lärande. Ta tillfället i akt och besök våra spännande möten. Det blir garanterat kul!
  Generaldirektör Jens Mattsson
  Detta är inget tillfälligt fenomen, utan samma låga reproduktionsutfall har observerats sex år i rad. Vi har kunnat koppla ihop tiaminbristen med ökad dödlighet hos ungarna, beteendeförändringar och även sett direkta skador i hjärnan. Beteendeförändringar och fysisk svaghet gör att ejderungarna blir ett lätt byte för trutar och andra rovfåglar.
  Torsten Mörner, SVA
  Det är ännu ett bevis för att vårt analysarbete håller en mycket hög internationell standard.
  Professor Mikael Hedeland, SVA
  Den fästing som man träffar på allra oftast är ”vanlig fästing”, Ixodes ricinus. Det är ovanligt att någon av de andra arterna särskilt söker sig till oss.
  Forskare Anders Lindström, SVA
  Jag ser med glädje fram emot att välkomna Elnaz som ny kommunikationschef och medlem i vår ledningsgrupp. Hon har en bra mix av erfarenheter från akademi och mer traditionell myndighet samt politik, vilket kan utveckla och lyfta vårt arbete med att göra vår kunskap till omvärldens kunskap.
  Gd Jens Mattsson, SVA
  Vi ser ett behov av att länsstyrelsen arbetar mer aktivt för att begränsa smittspridningen. Det förekommer till exempel att djurhållare inte bryr sig om de rekommendationer om isolering som veterinären lämnat, vilket riskerar att sprida smitta. Det saknas dock ett tydligt lagstöd för att kräva åtgärder från djurhållare som inte följer rekommendationer.
  Christa von Limburg Stirum, Länsstyrelsen i Halland
  Bästa tiden för nilfebersmyggan är nu från mitten av juli till början av september. De förökar sig kontinuerligt hela sommaren och det gör att det finns som allra flest myggor i slutet på säsongen.
  Anders Lindström
  – Det här är ett unikt initiativ som kan få stor betydelse för hur både Sverige och EU som helhet utvecklar sin förmåga att möta aktuella sjukdomshot, säger Ann Lindberg, statsepizootolog på SVA.
  Ann Lindberg, SVA
  Resistensläget är i huvudsak ännu gott här i Sverige, men vi måste fortsätta att vara vaksamma och fortlöpande övervaka situationen.
  Björn Bengtsson
  Vi skulle vilja att folk som blir bitna av myggor i öppna, kustnära områden i Sydsverige fångar och skickar in myggor till oss på SVA för artbestämning.
  Anders Lindström, SVA
  Vi skulle också vilja få in myggor som fångas i sydsvenska städer. Kyrkogårdar, koloniområden och mindre vattensamlingar kan ha ganska mycket mygg och vi är även intresserade av att se vilka arter som finns där.
  Anders Lindström, SVA
  Återkommande sjukdomsutbrott med många döda grisar orsakar negativa sociala och ekonomiska konsekvenser för alla aktörer i grisproduktionskedjan, oavsett deras roll. Utbrotten hänger samman i tid med säsongsmässigt ökad försäljning och slakt av grisar, och det är människors handlingar som driver smittspridningen. Kultur, tabun och fattigdom på många nivåer i samhället påverkar utvecklingen av sjukdomen.
  Erika Chenais, SVA
  De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds¬rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.
  Karl Ståhl, SVA
  En av de vanligaste salmonellatyperna är Salmonella Dublin, som sannolikt skulle gå att utrota från svenska nötkreatur.
  Estelle Ågren, SVA
  Idag finns det kunskapsluckor om hur mjältbrandssporer beter sig när de är spridda i naturen. Vi vet att de kan överleva i decennier nere i marken men uppe på ytan är denna tid troligen kortare.
  Bo Segerman, SVA
  Just nu forskar eller arbetar viltsektionen riktat med viltsjukdomar som kaningulsotsvirus (RHDV typ 2) hos kaniner och harar, hudsår hos älgtjurar, harpest samt avmagringssjukahos hjortdjur, CWD. Förkortningen läses på engelska ut som Chronic Wasting Disease.
  Erik Ågren
  De nya fallen av fågelinfluensa på svanar i centrala Stockholm understryker ännu en gång att detta är en allvarlig sjukdom för fåglar, och som dessutom kan drabba många olika arter. Sjukdomen är vitt spridd hos vilda fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot vilda fåglar.
  Statsepizootolog Ann Lindberg, SVA
  Med bra rutiner såsom att inte tröska liggsäd, i möjligaste mån förhindra tillträde för fåglar, gnagare och andra djur, att hålla förvaringsfickor täckta, att täcka intagsgropen när den inte används och att förhindra kondens i produktionslinjen så går det att minimera risken för att salmonella ska bli ett problem på gården.
  Josefine Elving
  Utifrån våra fynd bedömer vi att den fiskdöd och sjuklighet på fisk som vi såg i flera vattendrag 2016 med stor sannolikhet berodde på någon form av infektion hos fiskarna.
  Forskare Charlotte Axén, SVA
  Typ 2 (RHDV2) är den typ som har drabbat många kaniner i Sverige under 2016, inklusive kaniner från norra Skåne och södra Halland, fastlandet som ligger närmast Hallands Väderö. Det finns inga vildkaniner på ön och det är okänt hur skogsharen smittats, men viruset kan spridas via insekter, fåglar och även via smittat material på skor och andra föremål som kommer med besökande människor.
  Aleksija Neimane
  Det här är något vi tyvärr har förväntat oss, att fågelinfluensan ska fortsätta att spridas, och även drabba nya fågelarter. Tidigare har en knipa, en havsörn, två skrattmåsar och en kråka hittats med fågelinfluensa, förutom fjäderfäbesättningen utanför Helsingborg.
  Karl Ståhl
  Fynden stödjer den bild vi har från andra europeiska länder att fågelinfluensa har en omfattande spridning bland vilda fåglar.
  Karl Ståhl
  Även om de flesta svenska D. nodosus-stammar är godartade så förekommer allvarliga fall av fotröta vilka behöver studeras vidare.
  Sara Frosth
  Med en bättre kunskap om hur vtec O157 sprids bland nötkreatur skulle det vara möjligt att bekämpa bakterien bland djuren. På så sätt skulle vi kunna minska risken för att människor blir sjuka av denna bakterie.
  Stefan Widgren
  Utvecklingen är mycket oroande. I avsaknad av ett effektivt vaccin behövs annan bekämpning. Vårt projekt kombinerar expertis inom vilt, sjukdomskontroll och modellering för att möta dessa utmaningar.
  Karl Ståhl
  – Vår studie visar att även mer sjukdomsframkallande virus av typen H5N8 kan få fäste bland vilda fåglar och spridas från område till område via häckningsplatser. Hösten 2015, alltså långt efter det stora utbrottet i USA, kunde man fortfarande hitta detta virus bland vilda fåglar.
  Siamak Zohari
  Nilfebersmyggan är en art som jag har väntat på och hållit utkik efter sedan den återfanns i Storbritannien för några år sedan och sedan påträffades i Danmark bara häromåret. Den har också ökat på flera ställen i Europa, säger Anders Lindström.
  Anders Lindström
  Smugglingen av hundar ökar, även från länder utanför Europa. Exempel finns där smugglade hundar förvandlas till ”svenska” hundar med hjälp av falsk chipsmärkning och falska intyg. Risken att få in rabies är uppenbar.
  Ann Lindberg
  – Även om resistensläget är gott nu kan det snabbt försämras om vi inte är vaksamma och fortlöpande övervakning är därför viktig.
  Björn Bengtsson, SVA
  Har det bara varit ”svampår” – eller är någon sjukdom på uppgång som på sikt kan få stora konsekvenser för fiskpopulationerna? Vår slutsats är att en större mängd fisk behöver undersökas för att vi ska få en helhetsbild av vad som ligger bakom.
  Tf. statsveterinär Charlotte Axén
  Den mygga som de flesta undrar över på våren är större vårmygga. Den övervintrar ofta inomhus och är påfallande stor, tecknad med randiga ben och fläckiga vingar, säger Anders Lindström.
  Myggforskare Anders Lindström, SVA
  Det pågår utbrott av kaningulsot på flera platser. Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan,
  Bitr. statsveterinär Aleksija Neimane, SVA
  Vi vill i det här treåriga projektet utveckla nya kommunikationsvägar för barn och ungdomar för att bättre kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien och smittskydd. Vi kommer också att studera hur denna kunskap tas emot och omsätts i handlande.
  Forskningskoordinator Karin Artursson vid SVA
  En vuxen kanin kan vaccineras en gång per år, helst före våren, och skyddet varar hela insektsäsongen. Om man föder upp kaniner så ska man vaccinera två gånger, ge första sprutan vid en månads ålder och den andra en månad efter första vaccinationen. Sedan vaccineras kaninerna en gång per år. Det tar minst tio dagar tills vaccinationen får full effekt. För mer information ta kontakt med din veterinär.
  Ricardo Feinstein
  Smitta kan lätt spridas när många fåglar samlas på liten yta som till exempel vid fågelbord. Fågelborden bör därför vara utformade så att fåglarna inte kan gå i maten och förorena den med sin avföring. Man bör också minska risken för att fåglar får i sig utspillda, nedsmutsade frön från marken under foderbord. Det kan man göra genom att lägga ut granris, ha en uppfångningslåda täckt med nät, eller regelbundet sopa rent marken.
  Bitr. statsveterinär Henrik Uhlhorn
  Orsaken till skadorna är sannolikt multifaktoriella. Bitskadorna har uppenbar bakgrund, medan de andra kategorierna kräver kompletterande undersökningar i närmiljön för att utredas vidare. Skrubbornas sår och de diffusa skadorna på torsken beror sannolikt på ett samspel, eller snarare en obalans, mellan levnadsmiljön, andra organismer och fisken.
  Biträdande statsveterinär Marlene Areskog, SVA
  Under tidigare år har vi inte haft så här många fall på katt så tidigt i början på året.
  Elina Lahti
  Det finns flera myggarter i Europa, exempelvis Aedes albopictus och Aedes aegypti, som kan sprida denguefeber, chikungunya och gula febern, och som möjligen skulle kunna sprida det nu omtalade Zikaviruset.
  Anders Lindström
  Min uppgift är att koordinera det arbete som görs på djur, framförallt på renar i Sverige, Norge, Finland och på Grönland. Det kommer att innebära intervjustudier av renskötare, provtagning samt blod- och träckanalyser av renar.
  Ann Albihn
  Från 2013 och framåt ses en ökning av antalet diagnosticerade fall, framförallt i Skåne och södra Sverige.
  Louise Treiberg Berndtsson
  Våra undersökningar visar att hon var mycket avmagrad. Hon hade heller ingen mat i mag-tarmkanalen, Det beror sannolikt på att hon hade svårt att hitta sin vanliga mat i Östersjön. Vi hittade också magsår som troligen orsakats av stress. Det kan ses hos djur som har svultit ihjäl.
  Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.
  Samma bakteriestammar som gör människor sjuka har i projektet visat sig förekomma hos både får och nötkreatur. Detta betyder att de utgör smittkällor både för varandra och för människor. Men det är bara en mindre andel av de O157:H7 som finns hos djuren som verkar ha förmåga att orsaka de svårare formerna av ehec-sjukdom hos människor.
  Robert Söderlund
  Vi vill nu skaffa oss bättre kunskap om det senaste harpestutbrottets effekter på vilda djur i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill veta om sjukdomen till exempel kan ha ett mer utdraget, kroniskt förlopp hos harar.
  Gete Hestvik
  Olika behandlingsmetoder kan användas för att minska riskerna. Metoderna bör anpassas efter vilka produkter som ska behandlas och vilka virus som kan tänkas ingå. Det handlar om metoder som värme, högt tryck och intensiva ljuspulser, eller att använda kemikalier som ammoniak eller organiska syror, som till exempel mjölksyra.
  Eva Emmoth
  Det visade sig dock att älgens variant av viruset genetiskt skiljer sig från övriga klövdjurs hepatit E-virus vilket antas innebära låg risk för infektion av människor.
  Jay Lin
  SVA är en expertmyndighet med mycket kunskap, ett bra arbetsklimat och medarbetare som brinner för uppgiften, nämligen att främja djurs- och människors hälsa. Att få komma hit är en ny spännande utmaning och jag är glad och förväntansfull.
  Rauni Niskanen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp