Mål och prioriteringar för kontrollen av livsmedelskedjan

Kontrollmyndigheterna för den svenska livsmedelskedjan har gemensamt uppdaterat sin nationella kontrollplan för perioden 2013-2016. I årets plan blir mål och prioriteringar tydligare.

Kontrollplanen är ett vägledande nationellt dokument som beskriver hur den offentliga kontrollen är organiserad och vilka mål, prioriteringar och strategiska inriktningar som finns för livsmedelskedjans kontrollarbete. Målet är att skydda människors och djurs hälsa och värna bra foder och växtodlingsmaterial, värna gott djurskydd och god djurhälsa, säkra livsmedel och att man som konsument inte blir lurad eller vilseledd.  Nu publiceras planen med mål och prioriteringar för 2013-2016.

Fokus på mål och prioriteringar

I år läggs ytterligare fokus på mål och prioriteringar. Det märks t ex i att Livsmedelsverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner för första gången tagit fram gemensamma mål för hela livsmedelskontrollen. Jordbruksverket, som tillsammans med länsstyrelserna tagit fram gemensamma mål för djurskyddskontrollen, fortsätter utvecklingsarbetet.

Planens innehåll

Planen består av fyra delar. Uppdelningen gör det lättare att hitta information om kontrollen och i vilken riktning den är tänkt att utvecklas under perioden.

Del ett ger en sammanfattande beskrivning av hur kontrollen är organiserad, strategisk inriktning och hur kontrollen ska utvecklas. Här finns även en kort redogörelse för utredningar och större förändringar i lagstiftningen samt aktuella händelser och kriser och hur dessa påverkar kontrollen.
 
I del två finns de utarbetade målen för samtliga kontrollområde. Målen underlättar och tydliggör planering, genomförande och utvärdering av kontrollarbetet samt bidrar till en likvärdig kontroll i hela landet.

Del tre beskriver hur myndigheterna samarbetar, i och utanför Sverige. Det kan röra sig om gemensamma projekt, samarbete vid kris, lärdomar av händelser och kriser, kompetensförsörjning samt fördjupning av kommande utredningar som berör kontrollen/kontrollansvaret i livsmedelskedjan och förändringar i lagstiftningen. 

Del fyra är för den som vill ha en detaljerad beskrivning av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan och fördjupad information av det svenska kontrollsystemet.

Kontaktpersoner

Livsmedelsverket
Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör, 018-17 53 84

Jordbruksverket
Karin Åhl, kontrollsamordnare, tfn 036-15 51 58

Statens veterinärmedicinska anstalt
Elina Lahti, epidemiolog, 018-67 41 49

Länsstyrelserna
Henrik Ericsson, länsveterinär i Uppsala län, 010-223 33244

Sveriges Kommuner och Landsting
Thomas Forsberg, handläggare, 08-45 27 882

Generalläkaren
Karin Granath, stabsveterinär, 08-56 28 16 75

Beslutet bakom kontrollplanen

Beslut om nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2013-2016

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera