Erbjudandehandling offentliggjord avseende Steenords offentliga budpliktsbud till aktieägarna i Agrokultura AB

Steenord Corp. (”Steenord”) offentliggjorde den 28 augusti 2014 ett offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Agrokultura AB (publ) (”Agrokultura”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Agrokultura till ett pris om 4,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggörs idag och kommer att hållas tillgänglig från och med idag på Avanza Bank AB:s webbplats www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/prospekt/index.html. och Agrokulturas webbplats www.agrokultura.se.

Anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i Agrokultura vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 4 september 2014.

Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Avanza Bank AB, och kommer att vara tillgängliga på www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/prospekt/index.html.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kan även kostnadsfritt beställas från Avanza Bank AB på telefonnummer 08-562 251 45.

Tidplan för Erbjudandet

Offentliggörande av erbjudandehandlingen:                 4 september 2014

Acceptperiod:                                                          8 september  2014 – 24 oktober 2014

Offentliggörande av acceptnivå:                                  29 oktober 2014

Beräknad likviddag:                                                  31 oktober 2014

Steenord förbehåller sig rätten att ändra tidsplanen och förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Steenord offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 4 september 2014, kl. 08.00.

Mediakontakt

För frågor, vänligen kontakta Achim Lukas, Steenord Corp., telefon: +34 632 368 46,

e-mail: info.steenord@gmail.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Steenord kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas, eller vidarebefordras i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Steenord kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.