STEENORD CORP. FRÅNFALLER VILLKORET I BUDPLIKTSBUDET TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA OCH FÖRKLARAR BUDPLIKTSBUDET OVILLKORAT

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Steenord Corp. (”Steenord”) offentliggjorde den 28 augusti 2014 ett offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Agrokultura AB (publ) (”Agrokultura”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Agrokultura till ett pris om 4,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Fullföljande av Erbjudandet var villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Agrokultura erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhållits på, för Steenord, acceptabla villkor.

Steenord har, i enlighet med villkoren för Erbjudandet, beslutat att frånfalla detta villkor för att fullfölja Erbjudandet och förklarar Erbjudandet ovillkorat.

Steenord har beslutat att tidigarelägga datumet för utbetalning av vederlag till aktieägare som har accepterat Erbjudandet före den 29 september 2014. För dessa aktieägare beräknas utbetalning påbörjas omkring den 6 oktober 2014. Aktieägare som har accepterat Erbjudandet kan återkalla sin accept till och med 17.00 den 29 september 2014.

Steenord har informerats av Agrokulturas styrelse att dess uttalande till aktieägarna i Agrokultura, huruvida de bör acceptera Erbjudandet eller inte, kommer att publiceras senast den 22 september 2014.

Acceptperioden kommer att löpa till den 24 oktober 2014 och slutlig utbetalning av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet efter den 29 september 2014, beräknas påbörjas omkring den 31 oktober 2014. Acceptperioden kommer inte att förlängas.

Road Town, 14 september 2014
Steenord Corp.
Styrelsen

Steenord offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 15 september 2014, kl. 08.30.

Mediakontakt
För frågor, vänligen kontakta Achim Lukas, Steenord Corp., telefon: +34 632 368 46,
e-mail: info.steenord@gmail.com

För mer information om Erbjudandet, vänligen besök

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/prospekt/index.html.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Steenord kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas, eller vidarebefordras i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Steenord kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Taggar:

Dokument & länkar