Tillägg till erbjudandehandling avseende Steenords budpliktsbud till aktieägarna i Agrokultura AB offentliggjord

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Den 28 augusti 2014 offentliggjorde Steenord Corp. (”Steenord”), i enlighet med bestämmelserna om budplikt, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB (publ) (”Agrokultura”), att förvärva samtliga utestående aktier i Agrokultura (”Erbjudandet”). 

Erbjudandehandlingen med anledningen av Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) offentliggjordes den 4 september 2014 på https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/prospekt/index.html.

Ett tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Tilläggshandlingen”) offentliggörs idag och kommer att hållas tillgänglig från och med idag på Avanza Banks webbplats https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2014/prospekt/index.html.

Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av det pressmeddelande som Steenord offentliggjorde den 15 september 2014, avseende Steenords beslut att frånfalla villkoret för Erbjudandet, förklara Erbjudandet ovillkorat och tidigarelägga datumet för utbetalning av vederlag till aktieägare som har accepterat Erbjudandet före kl. 17.00 den 29 september 2014, samt med anledning av det pressmeddelande som styrelsen för Agrokultura offentliggjorde den 18 september 2014, i vilket de rekommenderar aktieägarna i Agrokultura med rimligt försiktig risksyn att acceptera Erbjudandet.

Steenord offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 22 september 2014, kl. 08.30.

Mediakontakt

För frågor, vänligen kontakta Achim Lukas, Steenord Corp., telefon: +34 632 368 46,

e-mail: info.steenord@gmail.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Steenord kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas, eller vidarebefordras i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Steenord kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.


Dokument & länkar