Delårsrapport för Stena Line

Pressinformation Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Linjenätet omfattar 12 strategiskt belägna linjer i Skandinavien och runt Storbritannien. Dessutom har koncernen intressen i tre andra färjelinjer genom sitt delägarskap i P&O Stena Line och samverkan med en annan färjeoperatör. Den 10 mars 1998 överfördes Stena Lines linjer på Engelska kanalen till det samägda bolaget P&O Stena Line som Stena Line äger till 40 procent. För perioden 1 januari till 10 mars 1998 ingår omsättning och kostnader för de linjer som fördes över till P&O Stena i Stena Lines omsättning och kostnader. Efter den 10 mars 1998 redovisas Stena Lines andel av P&O Stena Lines resultat som andelar i intresseföretags resultat. Till följd av detta är resultaten för de första nio månaderna 1998 och 1999 inte helt jämförbara. För att underlätta jämförelsen ges kommentarer till resultatsiffrorna även exklusive alla intäkter/kostnader samt resultat från intressebolag avseende engelska kanalen för de niomånadersperioder som slutar 30 september 1998 respektive 1999. Första nio månaderna 1999 i sammanfattning (jämförelseperiod är de första nio månaderna 1998 om inget annat anges) Tredje kvartalet 1999 var den första perioden utan den skattefria försäljningen och detta hade en betydande negativ påverkan på både omsättning och resultat. Resultatet efter avskrivningar, inklusive Engelska kanalen, ökade till 358 Mkr från 241 Mkr. Resultatet inkluderar Stena Lines andel av P&O Stena Lines resultat. Utdelning har ej erhållits från P&O Stena Line. Resultatet efter finansnetto förbättrades till en förlust på 18 Mkr från en förlust på 115 Mkr. Resultatet för 12-månadersperioden som slutade september 1999 blev -227 Mkr. Nettoomsättningen, exklusive Engelska kanalen, minskade med 236 Mkr till 5 670 Mkr från 5 906 Mkr. EBITDA, exklusive Engelska kanalen, minskade med 98 Mkr till 700 Mkr från 798 Mkr. De genomsnittliga biljettpriserna ökade med 10% i Skandinavien och med 8% i Storbritannien jämfört med de första nio månaderna 1998. Under samma period ökade fraktpriserna med 6% i Skandinavien och med 8% i Storbritannien. Volymsiffrorna för de första nio månaderna visar en minskning med 3% för passagerare, och en ökning med 2 respektive 1% för personbilar och fraktenheter, exklusive den nedlagda Halmstad - Grenålinjen. 1(4) Den 15 november skrev Stena Line under ett avtal om att förvärva den svenska färjeoperatören Scandlines AB. Scandlines driver fem färjelinjer i södra Sverige och hade en omsättning på 1 441 Mkr under 1998. Köpeskillingen uppgår till 560 Mkr. Resultatutveckling juli - september 1999 (jämförelseperiod är samma period 1998 om inget annat anges) Nettoomsättning Koncernens omsättning minskade med 432 Mkr eller 16% till 2 275 Mkr jämfört med 2 707 Mkr för motsvarande period 1998. Minskningen under det tredje kvartalet beror i huvudsak på minskad butiksförsäljning ombord som en följd av avskaffandet av den skattefria försäljningen inom EU. Valutakursförändringar hade en negativ effekt på 6 Mkr. Omsättningen i Skandinavien minskade med 188 Mkr till 1 061 Mkr jämfört med 1 249 Mkr under samma period 1998. Omsättningen i Storbritannien minskade med 244 Mkr till 1 214 Mkr jämfört med 1 458 Mkr förra året. Omsättningen för affärsområde Frakt/Hamn ökade med 1% till 522 Mkr jämfört med 515 Mkr under 1998. De genomsnittliga fraktpriserna steg i Skandinavien med 13% och i Storbritannien med 5%. Fraktvolymerna har minskat med 8% i Skandinavien och 5% i Storbritannien. Ombordförsäljningen sjönk med 352 Mkr, eller 39%, till 552 Mkr jämfört med 904 Mkr under 1998. Avskaffandet av den skattefria försäljningen hade en betydande inverkan på butiksförsäljningen. Den genomsnittliga butiksförsäljningen per passagerare minskade från 216 kr till 136 kr i Skandinavien och från 148 kr till 48 kr i Storbritannien. Dessutom minskade övrig ombordförsäljning som en följd av lägre passagerarvolymer. Omsättningen för affärsområde Resor minskade med 87 Mkr, eller 7%, till 1 201 Mkr från 1 288 Mkr 1998. De genomsnittliga biljettpriserna steg med 19% i Skandinavien genom en kombination av höjda priser och en förändrad passagerarmix. Den genomsnittliga biljettprisökningen i Storbritannien låg kvar på 2%, i huvudsak beroende på den starka konkurrensen på Irländska sjön. Antalet passagerare minskade med 12% och antalet personbilar med 3% under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året exklusive den nedlagda linjen Halmstad - Grenå. Antalet passagerare minskade med 17% i Skandinavien och med 8% i Storbritannien. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader minskade med 161 Mkr, eller 8%, från 2 032 Mkr till 1 871 Mkr. Detta berodde främst på lägre produktkostnader som följde av den minskade butiksförsäljningen ombord efter avskaffandet av den skattefria försäljningen inom EU. Valutakursförändringar hade en positiv påverkan med 3 Mkr. EBITDA EBITDA minskade med 191 Mkr till 436 Mkr jämfört med 627 Mkr under tredje kvartalet 1998. Andelar i intressebolags resultat Andelar i intressebolags resultat uppgick till 74 Mkr jämfört med 81 Mkr 1998, av vilket Stena Lines 40% andel i P&O Stena Lines resultat var 73 Mkr jämfört med 80 Mkr förra året. Ingen utdelning erhölls från P&O Stena Line under någon av perioderna. Resultat efter avskrivningar Resultat efter avskrivningar uppgick till 332 Mkr jämfört med 546 Mkr föregående år. 2(4) Resultatutveckling januari-september 1999 (Jämförelserna gäller januari - september 1998, exklusive alla intäkter och kostnader samt resultat från intressebolag avseende Engelska kanalen för de niomånadersperioder som slutar 30 september 1998 respektive 1999) Nettoomsättning Omsättningen minskade med 236 Mkr till 5 670 Mkr jämfört med 5 906 Mkr under 1998, främst beroende på en minskad butiksförsäljning ombord under det tredje kvartalet som en följd av avskaffandet av den skattefria försäljningen. Valutakursförändringar hade en positiv påverkan med 51 Mkr. Omsättningen i Skandinavien minskade med 169 Mkr till 2 773 Mkr jämfört med 2 942 Mkr 1998. I Storbritannien minskade omsättningen med 67 Mkr till 2 897 Mkr från 2 964 Mkr. Omsättningen för affärsområde Frakt/Hamn ökade med 82 Mkr till 1 497 Mkr jämfört med 1 415 Mkr 1998. De genomsnittliga fraktpriserna i Skandinavien och Storbritannien ökade med 6 respektive 8%, medan den totala fraktvolymen minskade med 2%. Ombordförsäljningen minskade med 265 Mkr till 1 788 Mkr jämfört med 2 053 Mkr under 1998. Räknat per passagerare minskade ombordförsäljning med 4% i Skandinavien och med 12% i Storbritannien. Huvudorsaken var lägre butiksförsäljning ombord till följd av avskaffandet av den skattefria försäljningen inom EU. Omsättningen för affärsområde Resor minskade med 53 Mkr från 2 438 Mkr till 2 385 Mkr. Den totala passagerarvolymen minskade med 3% jämfört med förra året. De genomsnittliga biljettpriserna steg med 10% i Skandinavien och i Storbritannien var ökningen 8%. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader minskade med 73 Mkr till 5 028 Mkr jämfört med 5 101 Mkr under 1998. Valutakursförändringar ökade kostnaderna med 48 Mkr. Undantaget valutakursförändringar har rörelsens kostnader minskat med 121 Mkr. Den främsta orsaken till minskningen av rörelsens kostnader är lägre produktkostnader som är en följd av den minskade ombordförsäljningen efter avskaffandet av den skattefria försäljningen. Detta har delvis motverkats av högre charterhyror och underhållskostnader för fartyg. EBITDA EBITDA minskade med 98 Mkr till 700 Mkr från 798 Mkr. Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar ökade med 23 Mkr till 437 Mkr jämfört med 414 Mkr föregående år. Resultat efter avskrivningar Resultatet efter avskrivningar minskade med 115 Mkr till 210 Mkr jämfört med 325 Mkr föregående år. Resultatutveckling januari-september 1999. (Jämförelseperioden är januari - september 1998, inklusive alla intäkter och kostnader samt resultat från intressebolag avseende Engelska kanalen för de niomånadersperioder som slutar 30 september 1998 respektive 1999) Nettoomsättning Koncernens omsättning minskade med 456 Mkr till 5 670 Mkr jämfört med 6 126 Mkr under 1998, främst beroende på överföringen av verksamheten på Engelska kanalen till P&O Stena Line i mars 1998 samt på den nedgång i butiksförsäljning ombord som följde på avskaffandet av den skattefria försäljningen inom EU. Valutakursförändringar gav en positiv påverkan med 50 3(4) Mkr. 4(4) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00020/bit0001.doc Hera rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00020/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar