Niomånadersrapport för perioden 1 januari - 30 september 1998

Niomånadersrapport för perioden 1 januari - 30 september 1998 Resultat i sammanfattning Omsättningen, exklusive linjerna på Engelska kanalen, var i stort sett oförändrad, 5 906 Mkr. Omstruktureringskostnader och andra engångsposter har negativt påverkat Stena Lines resultat med 69 Mkr. Dessutom har omstruktureringskostnader i P&O Stena Line och andra engångskostnader hänförbara till bildandet av P&O Stena Line påverkat resultatet negativt med 133 Mkr. Resultatet efter finansnetto sjönk från förra årets vinst på 102 Mkr till en förlust på 115 Mkr, huvudsakligen som en följd av engångskostnader. Soliditeten har ökat från 21 % till 26 % och nettoskuldsättningsgraden har förbättrats från 2,6 till 2,2 ggr jämfört med föregående år. Den omorganisation av koncernen, som tillkännagavs i början av 1998, har ge- nomförts enligt planerna. Ledningen kommer att vidta åtgärder för att öka lönsamheten, bl a minskning av fartygens driftkostnader, en eventuell nedläggning av linjen Halmstad - Grenå samt stora prishöjningar. Stena Line-koncernen är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Koncernens linjenät omfattar 12 strategiskt belägna färjelinjer och en s.k. lift-on/lift-off-linje för frakt i Skandinavien och runt Storbritannien. Dessutom har koncernen intresse i fyra andra linjer genom sitt delägarskap i P&O Stena Line och samverkan med en annan färjeoperatör. Följande väsentliga händelser medför att resultaten för 1997 och 1998 inte är jämförbara. Den 10 mars 1998 överfördes Stena Lines linjer på Engelska kanalen, d v s Dover-Calais och Newhaven-Dieppe, till det samägda bolaget P&O Stena Line, som Stena Line äger till 40 procent. I augusti 1997 såldes Harwich International Port. Koncernen lämnar jämförbara omsättningssiffror, exklusive Engelska kanalen, för 1997 och 1998. Fullständiga proformasiffor för respektive period, exklusive verksamheten på Engelska kanalen, kommer att finnas tillgängliga i mitten av november. Resultat för niomånadersperioden januari - september 1998 Stena Lines resultat efter finansnetto uppgick till -115 Mkr (102) för de första 9 månaderna 1998. Både 1997 och 1998 års resultat har påverkats av avsevärda engångsposter. För 1997 uppgick effekterna av omstruktureringskostnader till 21 Mkr och realisationsvinster från försäljningar av fartyg och hamnar till totalt 86 Mkr. För 1998 uppgår omstruktureringskostnaderna till 69 Mkr. Om engångsposterna exkluderas skulle resultatet efter finansnetto för niomånadersperioden ha blivit -46 Mkr jämfört med en vinst på 37 Mkr för samma period 1997. 1 Koncernens resultatandel från P&O Stena Line om 16 Mkr, har belastats av omstruktureringskostnader inom P&O Stena Line och av engångskostnader inom Stena Line som hänförs till bildandet av P&O Stena Line. Den totala effekten av dessa kostnader var -133 Mkr. Resultatutveckling tremånadersperioden juli - september 1998 Exklusive Engelska kanalen Stena Lines omsättning - exklusive verksamheterna på Engelska kanalen - ökade under det tredje kvartalet med 48 Mkr till 2 707 Mkr ( 2 659). Omsättningen för affärsområde Frakt & Hamnar ökade till 515 Mkr (448) som följd av en 10-procentig volymökning. Fraktpriserna ökade med 1 procent jämfört med förra året. Omsättningen ombord ökade till 904 Mkr (888) tack vare en högre genomsnittlig inköpsnivå per passagerare. Biljettintäkterna minskade från 1 323 Mkr till 1 288 Mkr. Passagerar- och personbilsvolymerna minskade med 6 respektive 5 procent under perioden. Volymerna påverkades negativt av dåligt väder i Skandinavien, driftstörningar på Stena Carisma, följdeffekterna av trafikavbrotten på linjen Hoek van Holland - Harwich i början av året samt av att ett fartyg tagits bort på linjen Göteborg - Frederikshavn. Nedgången i volymerna kompenserades delvis av en genomsnittlig prisökning på 3 procent. Inklusive Engelska kanalen Stena Line-koncernens totala intäkter minskade under tredje kvartalet med 620 Mkr till 2 707 Mkr (3 327) på grund av att verksamheten i Engelska kanalen överfördes till P&O Stena Line. Rörelsens kostnader minskade med 467 Mkr till 2 032 Mkr (2 499). Resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet uppgick till 415 Mkr (637), en minskning med 222 Mkr. Exklusive realisationsvinster och omstruk- tureringskostnader minskade resultatet med 18 Mkr. Resultatutveckling niomånadersperioden januari - september 1998 Exklusive Engelska kanalen Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 5 906 Mkr (5 878). Valutakursförändringar gav en positiv effekt på omsättningen med 1,7 procent, eller 102 Mkr. Undantas dessa förändringar sjönk omsättningen med 74 Mkr. Omsättningen för affärsområde Frakt & Hamnar ökade med 37 Mkr till 1 415 Mkr (1 378) tack vare en högre prisnivå och större volymer. Såväl priser som fraktvolymer ökade med 2 procent under årets första nio månader. Ombordförsäljningen ökade med 34 Mkr till 2 053 Mkr (2 019) genom en högre genomsnittlig intäktsnivå per passagerare. Omsättningen för affärsområde Resor minskade med 43 Mkr till 2 438 Mkr (2 481). Passagerar- och personbilsvolymer minskade under perioden med 4 respektive 1 procent. Volymerna påverkades negativt av dåligt väder i Skandinavien, driftstörningar på Stena Carisma, trafikavbrottet på linjen Hoek van Holland - Harwich i början av året, transportstrejken i Danmark och Norge under andra kvartalet samt att ett fartyg togs bort på linjen Göteborg - Frederikshavn. Nedgången i volymerna kompenserades delvis av en genomsnittlig prisökning på 3 procent. Resultatutveckling niomånadersperioden januari - september Inklusive Engelska kanalen 2 Omsättning Koncernens omsättning under perioden föll med 19 procent till 6 126 Mkr (7 594). Valutakursförändringarna hade en positiv inverkan med 1,6 procent eller 122 Mkr på omsättningen. Undantaget dessa förändringar, minskade omsättningen med 1 590 Mkr. Minskningen beror huvudsakligen på överföringen av linjerna på Engelska kanalen till P&O Stena Line den 10 mars 1998. Rörelsens kostnader Kostnaderna minskade med 1 185 Mkr till 5 373 Mkr (6 558). Rensat för valutakursförändringar sjönk kostnaderna med 1 303 Mkr. Kostnadsminskningen beror i huvudsak på tre faktorer, det pågående rationaliseringsprogrammet, överföringen av linjer till P&O Stena Line samt försäljningen av Harwich International Port. Omstruktureringskostnader Omstruktureringskostnaderna på 69 Mkr avser det tidigare beslutade besparingsprogrammet samt den i augusti beslutade minskningen av företagets centrala funktioner. 1997 års omstruktureringskostnader på 21 Mkr, avsåg uppsägningar i samband med införandet av en HSS-färja på linjen Hoek van Holland-Harwich. Andelar i intressebolags resultat Resultat från intressebolag uppgick till 19 Mkr (5). Av dessa avser 16 Mkr P&O Stena Line under perioden 10 mars till 30 september 1998. Resultatet består av Stena Lines andel av P&O Stena Lines resultat för perioden, goodwillavskrivning och andra engångskostnader i samband med bildandet av P&O Stena Line. Från starten den 10 mars till och med 30 september transporterade P&O Stena Line 8,7 miljoner passagerare, 1,5 miljoner personbilar och 590 000 fraktenheter på de tre färjelinjerna. Totalmarknaden växte under perioden med 9 procent för personbilar och med 19 procent för frakt. Marknadsandelen för P&O Stena Line var för samma period 35 respektive 45 procent. Priserna på linjerna i Engelska kanalen ökade något för såväl frakt som för bilar. Rörelseresultatet för P&O Stena Line är bättre än planerat och uppgår för perioden till 45,8 miljoner pund före kostnader för omstrukturering. Avskrivningar Avskrivningarna för perioden minskade med 146 Mkr till 462 Mkr (608). Minskningen förklaras främst av överföringen av fartyg till P&O Stena Line samt försäljningen av Harwich hamn. Resultat efter avskrivningar Resultat efter avskrivningar uppgick under perioden till 241 Mkr (498). Om engångskostnader och resultatandelar från intressebolag exkluderas, uppgick resultatet efter avskrivningar till 291 Mkr (514). Beräknat på dessa värden uppgår rörelsemarginalen för perioden till 4,8 procent (6,8). Finansnetto Finansnettot uppgick till -356 Mkr (-396). Förbättringen förklaras av att den räntebärande nettolåneskulden under perioden varit lägre än under föregående år. Dock motverkades detta av en något högre genomsnittlig räntenivå. 3 Finansiell ställning (jämförelsedatum är 31 december 1997, om inget annat anges) Koncernens balansomslutning har sedan årsskiftet minskat med 1 550 Mkr till 10 468 Mkr (12 018). Minskningen är huvudsakligen en följd av att tillgångar förts över till P&O Stena Line. Koncernens räntebärande nettoskuld minskade med 666 Mkr till 5 969 Mkr (6 635). Den totala betalningsberedskapen inklusive säkerställda outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick till 1 847 Mkr (1 788). Vid periodens utgång upp- gick koncernens likvida medel till 150 Mkr (723). Soliditeten ökade från 21 till 26 procent och nettoskuldsättningsgraden föll till 2,2 ggr (2,6) jämfört med motsvarande tidpunkt 1997. EBITDA - vilket definieras som resultat efter avskrivningar, plus summan av utdelningar från intressebolag, ränteintäkter, avskrivningar, och andra ej kassapåverkande poster, minskat med realisationsvinster/förluster på anläggnings-tillgångar och resultat från intressebolag - uppgick till 706 Mkr (1 060). Investeringar Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 140 Mkr (1 207). Investeringarna avser huvudsakligen mindre ombyggnader av fartyg. Eget kapital Det egna kapitalet har sedan årsskiftet minskat med 70 Mkr till 2 690 Mkr. Valutakursförändringar har ökat kapitalet med 66 Mkr och periodens resultat efter skatter har påverkat eget kapital med -136 Mkr. Fartygsflotta Vid periodens utgång bestod Stena Lines fartygsflotta av 26 färjor; 14 helägda, 3 leasade och 9 chartrade. 5 av charterkontrakten löper ut 1999. Dessutom omfattade P&O Stena Lines flotta 12 fartyg. Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under den senaste 12- månadersperioden till 7 075 (8 428). Minskningen beror på Stena Lines nya organisation, att Harwich hamn ej längre ingår i koncernen samt att linjerna i Engelska kanalen överförts till P&O Stena Line. Mellanhavanden med Stena-sfären I samband med omfinansieringen av Stena Lines låneskulder garanterade Stena AB att, vid behov hos Stena Line, ersätta konvertibellånet med annan finansiering. Detta kan endast ske under förutsättning att Stena AB, vid det tillfället, uppfyller de krav som ställts av Stena AB:s finansiärer. I övrigt kvarstår mellanhavanden med Stena-sfären i enlighet med den redogörelse som lämnades i årsredovisningen 1997. Resultatutsikter Styrelsen gör fortfarande bedömningen att resultatet efter finansnetto för hela 1998 kommer att bli en förlust, huvudsakligen beroende på de betydande engångskostnader och omstruktureringskostnader som beskrivs ovan. Affärsplan Det tidigare beslutade åtgärdsprogrammet är nu avslutat och kommer att resultera i en total kostnadsbesparing på 350 Mkr under 1999 jämfört med 4 koncernens kostnadsnivå 1997. Personalreduktionen enligt denna plan omfattade 450 tjänster, varav 405 nu har uppnåtts. Dessa kostnadsbesparingar har motverkats av ökade underhållskostnader för fartyg uppgående till ca 80 Mkr. Bristande lönsamhet och det planerade avskaffandet av den skattefria försäljningen fr o m 1 juli 1999, ställer krav på effektiva åtgärder. Ledningen bedömer att det är många samverkande aktiviteter inom företagets alla verksamheter som kommer att ge resultat. De gjorda investeringarna i bl.a. HSS -teknologin och hamnanläggningar utgör en väsentlig grund att bygga vidare på. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas i syfte att återupprätta lönsamheten, såsom minskade driftkostnader av fartygen förhandling om en nedläggning av linjen Halmstad - Grenå stora prishöjningar ombyggnad av Tysklandsfartygen Stena Germanica och Stena Scandinavica i syfte att öka fraktkapaciteten utveckling av ombordverksamheten som förberedelse för ett utbud anpassat till en situation utan taxfree. G öteborg den 29 oktober 1998 S tena Line AB B o Severed V erkställande direktör Eventuella frågor från media besvaras av Bo Severed på tel: 031 - 85 83 19 eller av informationschef Göran Ekstedt på tel: 031 - 85 81 80 eller 0705 - 49 01 26. Niomånadersrapporten har översiktligt granskats av företagets revisorer. Ekonomiska rapporter Form 6 -K, svensk redovisning för niomånadersperioden med avstämning mot US GAAP, inkluderande proformajämförelser, kommer att distribueras till innehavare av Stena Lines amerikanska obligationslån senast 10 december 1998. Rapporten kan beställas från Stena Line AB, Informationsavdelningen. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1998 presenteras den 25 februari 1999. Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1999. 5 Koncernens resultaträkningar 9 månader Helå 12 3 månader Januari - r mån Juli - september okt september 97 - sept 98 Mkr 1998 1997 1996 1997 1998 1997 Nettoomsättning 6 7 7 9 8 277 2 707 3 327 126 594 068 745 Rörelsens kostnader -5 -6 -6 -8 -7 -2 -2 373 558 414 295 110 032 499 Resultat från 0 86 0 149 63 0 135 försäljning av fartyg och hamnar Omstruktureringskostnade -69 -21 -14 -21 -69 -68 1 Andelar i 19 5 2 -41 -27 81 2 1) Resultat före 703 1 642 1 1 134 688 966 Avskrivningar enligt -462 -608 -548 -882 -736 -142 -207 plan Resultat efter 241 498 94 655 398 546 759 Finansiella intäkter 19 45 22 36 10 4 34 Finansiella kostnader -375 -441 -363 -540 -474 -135 -156 Finansnetto -356 -396 -341 -504 -464 -131 -122 Resultat efter -115 102 -247 151 -66 415 637 Skatter -21 -35 59 -81 -67 -113 -157 Resultat efter skatter -136 67 -188 70 -133 302 480 Skatterna är beräknade enligt fullskattemetoden, dvs både latenta och betalda skatter inkluderas. 1) Varav 16 Mkr avser P&O Stena Line efter anpassning till Stena Lines redovisningsprinciper inkl. goodwillavskrivningar. Nyckeltal Före konvertering Efter konvertering 30 30 30 Helå 30 30 30 Hel sept sept sept r sept sept sept år 1998 1997 1996 1997 1998 1997 1996 199 7 Justerat eget 3 3 2 3 3 3 2 3 Soliditet, % 26 21 22 23 31 26 27 28 Nettoskuldsättningsg 2,2 2,6 2,7 2,4 1,7 1,9 2,0 1,8 Räntabilitet på 4 5 2 7 4 5 2 7 Räntabilitet på eget -5 -2 -8 3 -3 -1 -5 3 Räntetäckningsgrad, 0,9 0,8 0,3 1,3 0,9 0,9 0,3 1,4 Rörelsemarginal, % 4,8 4,3 1,3 6,7 4,8 4,3 1,3 6,7 Nettomarginal, % -0,8 -1,0 -3,5 1,5 -0,3 -0,6 -3,1 1,9 Resultat före 2,4 2,1 1,9 2,8 2,6 2,3 2,1 3,0 avskrivningar (EBITDA)/räntekostna der, ggr Kassaflöde, Mkr 214 784 248 845 242 813 276 873 Räntetäckningsgrad, kassaflöde, räntabilitets- och marginalmått samt resultat före avskrivningar (EBITDA)/räntekostnader avser den senaste 12- månadersperioden. För att samordna de redovisade nyckeltalen med villkoren vid Stena Lines upplåning på den amerikanska marknaden, har definitionen för EBITDA ändrats. EBITDA definieras som resultat före avskrivningar plus summan av utdelningar från intressebolag och ränteintäkter, minskat med realisationsvinster/förluster och resultat från intressebolag. I övrigt har samma definitioner använts som i årsredovisningen 1997. Aktiedata 6 Före konvertering Efter konvertering 30 30 30 Helå okt 30 30 30 Helå okt sept sept sept r 97 - sept sept sept r 97 - 1998 1997 1996 1997 sept 1998 1997 1996 1997 sept 98 98 Antal aktier, 61 61 61 61 61 73 73 73 73 73 Börskurs på 10,0 33,5 30,0 26,0 10,0 10,0 33,5 30,0 26,0 10,0 Resultat efter - 1,10 - 1,10 - - 1,20 - 1,30 - Kassaflöde, kr 3,5012,8 4,0013,7 3,50 3,3011,0 3,7011,8 3,30 Eget kapital, kr 43,8 42,5 39,4 44,9 43,8 44,0 42,9 40,3 44,9 44,0 Resultat per aktie och kassaflöde per aktie är baserade på genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie avser den senaste 12-månadersperioden. 7 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar