Företagsflyget måste räddas kvar på Bromma

Företagsflyget måste räddas kvar på Bromma Från och med i dag, den 26 oktober, tillåts inte längre företagsflyg med en startvikt på 12 ton eller mer att starta från eller landa på Bromma. Detta är en följd av avtalet mellan staten och Stockholms stad om Bromma flygplats, vilket maximerar antalet flygrörelser till 15.500 per år för sådant flyg. Taket för 1998 är redan nu uppnått. Arlanda kan inte heller ta emot dessa flygplan under högtrafiktid, eftersom flygplatsen är fullt belastad av reguljärflyget. Alternativflygplatser blir då Västerås eller Skavsta, vilka inte är användbara alternativ för företagen. - Situationen är ohållbar, säger Stockholms Handelskammares VD, Peter Egardt, i en kommentar. Utländskt företagsflyg undrar om det är Grönköping i stället för Stockholm och Sverige de har kommit till. Risk finns att viktiga investeringar i Sverige inte blir av. Samtidigt innebär de försämrade flygkommunikationerna att även svenska företag funderar en gång till när de ska besluta var viktiga företagsfunktioner ska förläggas framöver. Den akuta situationen måste lösas. Tillstånd måste ges till ytterligare ca 600 flygplansrörelser under 1998 (knappt fem starter och landningar per dag), vilket enligt Handelskammaren erfordras för att tillmötesgå näringslivets behov under årets resterande dryga två månader. Staden bör därför snarast möjligt besluta att, med regeringens godkännande, tillåta ett överskridande av antalet flygplansrörelser i förhållande till avtalets stadganden under 1998. Motivet för detta är den uppkomna akuta situationen och avsaknaden av alternativ på Arlanda. Om ingenting sker, drabbas svenskt näringsliv och Sverige inte bara under 1998, utan för lång tid framöver. - Jag noterar dock med tillfredsställelse att företrädare för såväl regeringen som staden har uttalat beredvillighet att förändra avtalet inför 1999. Anpassning av viktgränser kan tillsammans med en del miljömässiga förbättringar i avtalet medverka till ett optimalt utnyttjande av Bromma flygplats, samtidigt som hänsyn till de omkringboende och miljön kan förbättras ytterligare. Staten och staden bör därför omedelbart påbörja diskussioner om förändrade avtalsvillkor för kommande år, säger Peter Egardt. Stockholms Handelskammare är beredd att medverka vid utformandet av ett sådant nytt avtal, bl a genom det för Bromma särskilt bildade bolaget Flygplatsutveckling i Stockholm AB, som också har de större företagen i Sverige som nyttjar Bromma som ägare. För ytterligare kommentarer kontakta Peter Egardt på tel 08-555 100 42 (070- 560 00 91) eller Carl-Johan Jargenius på tel 08-555 100 36 (070-560 01 09). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00180/bromma.doc

Dokument & länkar