Skatteutjämningsförslag hämmar tillväxten

Kommunala utjämningsutredningens förslag att ta över 3 miljarder kronor från Stockholms län försämrar möjligheterna att ta itu med trängselproblem när det gäller infrastruktur, skola och sjukvård. I det nuvarande systemet betalar varje stockholmare i genomsnitt 2 500 kronor per år till övriga landet. Den siffran vill kommittén öka ytterligare. – Stockholm riskerar att förlora sin kraft som motor i svenskt näringsliv. Det drabbar tillväxten i hela landet, säger Stockholms Handelskammares VD, Peter Egardt, i en kommentar till kommitténs förslag, som presenterades på onsdagen. Förslaget innebär ingen förändring av de s k pomperipossaeffekterna, som innebär att många kommuner förlorar på att få fler av sina invånare i arbete. Det motverkar att kommunerna driver en näringslivsvänlig politik. Däremot förändras bidragen till kommuner och landsting. Stockholms län får, enligt förslaget, betydligt mindre pengar till sjukvård, skola, barnomsorg och äldrevård än tidigare. Skatteutjämningskommittén vill också minska bidragen kraftigt till kollektivtrafiken, vilket skulle innebära att kollektivtrafikresorna blir dyrare och att nödvändiga investeringar måste skjutas på framtiden. – Det är fullständigt oacceptabelt mot bakgrund av dagens trafiksituation. Stockholm län närmar sig trafikinfarkt. Nya rekordnoteringar har uppmätts i Stockholms stads trafikräkningar för 1998. Regionen kan inte fungera utan en bra kollektivtrafik, säger Peter Egardt. Kommitténs förslag innebär att det bidrag som Stockholm haft för höga byggkostnader tas bort. Det kommer att göra det ännu svårare att bygga bostäder i Stockholm, trots att bostadsbristen nu är mycket allvarlig i regionen. Den kraftiga befolkningsökningen förvärrar problemet snabbt och gör det också svårt för Stockholmsföretagen att rekrytera personal från andra delar av landet. Stockholms län har ökat sin befolkning med nästan 30 000 personer under 1998, men får ingen ersättning för de ökade kostnader som en så kraftig befolkningsökning innebär. Däremot ökar ersättningen till kommuner med befolkningsminskning. För ytterligare kommentarer kontakta Peter Egardt, tel 070-5600091, eller Anna Wersäll, tel 08-55510017.