KARTLÄGGNING AV PARASITEN NEOSPORA HOS SVENSKA KÖTTKOR

Forskare från SLU har undersökt hur vanlig parasiten Neospora caninum är hos svenska köttkor och hur spridd smittan är i landet. Resultaten visar att runt tre procent av de svenska köttdjuren bär på smittan och att den är vanligast förekommande i de södra delarna av landet. Det är också viktigt att förhindra att parasiten sprids mellan olika besättningar genom rådgivning riktad till djurägare och veterinärer i södra Sverige.

Neospora caninum är en encellig parasit som är en av de vanligaste orsakerna till abort hos mjölkkor. För att göra en uppskattning av hur vanlig parasiten är bland svenska köttdjur och kunna kartlägga hur spridd den är i landet har forskare från SLU genomfört en studie med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. I studien analyserades blodprover från 2 754 kor från 2 130 olika besättningar. Studien visade att ungefär tre procent av de undersökta djuren bar på antikroppar mot Neospora, något som tyder på att de är bärare av parasiten. Siffran är mycket lägre än i andra europeiska länder där upp till 30 procent av djuren kan vara smittade. Enskilda svenska besättningar kan dock ha en infektionsgrad på upp till 80 procent, vilket leder till stora problem med reproduktionsstörningar. Alla prover som var positiva kom från de södra delarna av Sverige, vilket innebär att djur i Kronobergs län och de norra delarna av Skåne län kan löpa mycket högre risk att smittas än djur i andra delar av landet. – Viktigast är att förhindra att parasiten sprider sig mellan besättningarna och orsakar avbrutna dräktigheter och dödfödda kalvar, vilket leder till betydande produktionsbortfall. Våra rekommendationer är att inte använda smittade kvigor till avel och att inte heller sälja dem till andra besättningar för avel. Det är också viktigt att parasiten inte får fäste inom vissa mer sällsynta raser, något som skulle kunna vara förödande för de raserna, säger Camilla Björkman, forskare på SLU i Uppsala. Parasiten överförs från ko till kalv under dräktigheten och det är inte så vanligt att den sprids via foder och vatten. Om en ko bär på parasiten kan en dräktighet leda till abort men många kalvar föds även utan några påvisbara symptom. De är däremot kroniska smittbärare och hondjur kan i sin tur föra smittan vidare till sina egna kalvar. På så sätt kan parasiten stanna kvar inom en djurpopulation i decennier. I studien påpekar forskarna att parasiten går att begränsa eftersom infektionsrisken är låg och det är därför viktigt med rådgivning som är riktad till djurägare och veterinärer i de södra delarna av landet. Neospora caninum kan inte spridas från kor till människor men däremot kan hundar smittas och sprida parasiten vidare till andra kor. Det är inte farligt att använda kött från smittade djur och det finns heller inte något som tyder på att parasiten kan spridas via sperma. Det finns därför ingen avrådan från att använda smittade tjurkalvar i avel.

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar