Pressmeddelande måndagen 11 april 2011 Kvinnligt företagande inom gårdsturism utforskas

Det finns dåligt med kunskap om kvinnors företagande inom den svenska gårdsturismen. Därför har Katarina Pettersson på Nordregio beviljats drygt 1,5 miljoner från Stiftelsen Lantbruksforskning.

Nordregio är ett internationellt forskningsinstitut bildat av Nordiska ministerrådet.

Inom projektet kommer forskarna att genomföra omfattande intervjuer med kvinnliga företagare inom gårdsturism i Dalarna och Uppland. Man vill bland annat kartlägga kvinnors drivkrafter och upplevelser som företagare inom gårdsturism. Förändras självbilden när man blir företagare? Hur mycket påverkar till exempel kvinnors och mäns förväntade roller av omgivningen där de bor?

Kunskapen som utvecklas inom projektet kan synliggöra kvinnors bidrag till diversifieringen av lantbruket och bidra till mer jämställdhet inom den svenska gårdsbaserade besöksnäringen.

Pengarna till projektet kommer från Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsprogram för ”Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet”.

Forskare ansöker om finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning vars beslutsgrupper beviljar medel för forskningsprojekt som lantbruksnäringen kan ha nytta av inom en nära framtid. Varje forskningsprogram har en sådan beslutsgrupp knuten till sig som består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen.

För ytterligare information kontakta:

Kjell Ivarsson, forskningssekreterare Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Katarina Pettersson, Nordregio
0709-79 88 57
katarina.pettersson@nordregio.se

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom SLF tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

SLF:s finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera