Pressmeddelande torsdagen den 7 april 2011Riskbedömning inom växtodling utforskas

Jordbrukarnas prisrisk har ökat samtidigt som markpriser har stigit och böndernas belåning växt. Stiftelsen Lantbruksforskning har därför beviljat närmare en miljon kronor till HIR Malmöhus för att undersöka hur lantbrukares ekonomiska risktagande kan minskas.  

Carl-Johan Nilsson på HIR, som står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning, har fått 980 000 kronor för att bedöma de risker som lantbrukare har och hur de kan minskas genom att använda riskreduceringsverktyg.

Verktyg för att minska risk kan till exempel vara diversifiering, bunden ränta, anpassad skuldsättningsnivå och säkring av framtida avsalupriser. I studien kommer man att följa up ett antal verkliga växtodlingsföretags ekonomiska utfall under de senaste fem åren. Diverse scenarios kommer att testas tillsammans med olika riskreduceringsverktyg för att undersöka företagens förmåga att hantera risk.

Resultatet kommer att kunna hjälpa lantbrukare att lättare förutse risker och hur de kan hanteras.

Pengarna till projektet kommer från Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsprogram för ”Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet”.

Forskare ansöker om finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning vars beslutsgrupper beviljar medel för forskningsprojekt som lantbruksnäringen kan ha nytta av inom en nära framtid. Varje forskningsprogram har en sådan beslutsgrupp knuten till sig som består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen.

För ytterligare information kontakta:

Kjell Ivarsson, forskningssekreterare Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Carl-Johan Nilsson, agronom HIR Malmöhus
046-71 36 29
carl-johan.nilsson@hushallningssallskapet.se

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom SLF tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

SLF:s finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera