PISA: Svenska skolan är inte likvärdig - Hur löser vi det?

Igår presenterades PISA-resultaten. Undersökningen visar på en uppgång gällande ämneskunskaper. Samtidigt presterar Sverige sämre på fem av sju likvärdighetsindikatorer och ett oförändrat resultat på de övriga två. I år slutade 17 800 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet - 3 800 fler än förra året.


När PISA-undersökningarna startade år 2000 låg Sverige i topp när det gäller likvärdighet. Sedan dess har likvärdigheten rasat till en nivå där Sverige ligger under OECD-genomsnittet. PISA-resultatet visar att det blir av allt större vikt var i Sverige du bor, var du kommer från, vilken skola du hamnar i och vad dina föräldrar har för utbildning.

Det krävs insatser för att uppnå en mer likvärdig skola. Idag följer 1 500 elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet Stiftelsen Läxhjälpens Läxhjälpsprogram i 40 av Sveriges mest lågpresterande skolor i socioekonomiskt utsatta områden. En insats som gör konkret, resultatinriktad och mätbar skillnad för ökad likvärdighet och minskad segregation. Det har visat sig att Stiftelsen Läxhjälpens unika metod kan göra stor skillnad för det område där svenska skolan har sin största utmaning - likvärdigheten.

“Jag tycker inte att det är värdigt ett demokratiskt land att våra barns framtidsutsikter avgörs av vilken skola de hamnar i. Det är en starkt oroande utveckling och politiker måste ta detta på allvar. Vi kommer att fortsätta kämpa för alla barns rätt till en likvärdig skolgång - Stiftelsen Läxhjälpens arbete behövs mer än någonsin!” Maria Arneng, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever som riskerar att inte klara grundskolan med sina läxor, och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Läxhjälpsprogrammet är personligt, målfokuserat, ställer krav och har höga förväntningar. Idag finns Läxhjälpen i 40 skolor runtom i landet. I ett samarbete med Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet mäts Läxhjälpens resultat och under förra läsåret nådde 70 % gymnasiebehörighet, 85% höjde sitt självförtroende och 88% av eleverna fick ökad lust att studera vidare.

”Förut var jag orolig när jag tänkte på skolan och läxor, jag bara sköt upp det, men nu är det roligt. Det blir bättre i klassrummet för mig också för nu gömmer jag mig inte, nu är jag stolt för att jag hänger med och har gjort läxan!” Läxhjälpselev, 14 år, Hjulsta grundskola, Stockholm

Fotnot: Stiftelsen Läxhjälpen tar inte del av det statliga läxhjälpsbidraget på 390 miljoner kronor. Bidraget var avsett att riktas för en mer likvärdig skola, men har visat sig inte nå de som behöver det som allra mest.

För information eller kommentarer avseende PISA-resultatet, likvärdig skola eller läxhjälpsbidraget:

Maria Arneng, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen, maria@laxhjalpen.se , 076-006 94 13  

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media