Bokslutskommunike 1 januari - 31 december 2017

Försäljning +21 % och rörelseresultat +31 % i fjärde kvartalet

       Kvartal 4, 1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,3 MSEK (29,3), en ökning med 20,5%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 43,0 % (38,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (4,9), motsvarande 18,4 % (16,9 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 MSEK (5,2), motsvarande 7,5 % (17,7%). Resultatet efter skatt har belastats med en återföring av en upplupen skattefordran 4,0 MSEK (0). Denna har ingen kassaflödespåverkan
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 MSEK (9,2). Detta då mer kapital bundits i kundfordringar och lager pga den starka tillväxten, rörelsekapitalbindningen är temporär.

.

       HELÅRSRAPPORT 1 JANuari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 121,8 MSEK (96,3), en ökning med 26,4%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 47,4 % (45,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (16,3), motsvarande 15,5 % (16,9 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,2 MSEK (16,8), motsvarande 11,6 % (17,4 %).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,9 MSEK (19,4).
 • Resultatet efter skatt har belastats med en återföring av en upplupen skattefordran. Denna har ingen kassaflödespåverkan

VD KOMMENTAR

Försäljningen har under kvartalet ökat med 20,5% till 35,3 MSEK (29,3). En stark försäljning av instrument i Sverige, av bord utanför USA, samt förvärvet av Medstone var huvudorsakerna till den starka tillväxten. Men även en god försäljning av både instrument och bord i USA har bidragit.

Stille har under Q4 gjort sitt bästa kvartal någonsin. Rörelseresultatet under oktober-december uppgick till 6,5 MSEK (4,9). En marginal motsvarande 18,4%. Året som helhet innebär en ökning av omsättning med 26,4% till 121,8 MSEK, en bruttomarginal på 47,4% samt ett resultat på 18,2 MSEK före skatt. Även året som helhet är Stilles historiskt bästa någonsin. Detta tack vare dedikerade medarbetare och god moral. Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet har belastats med en återföring av en upplupen skattefordran och blir därför 2,6 MSEK. Denna har ingen kassaflödespåverkan och härrör från att Stille under många år gått med förlust och delar av underskottsavdragen bokfördes som en tillgång då man bedömde att man någon gång i framtiden skulle gå med vinst. Denna tillgång återinförs nu i resultaträkningen. Bolaget beslutade även under året att avveckla verksamheten i Kalifornien för att koncentrera all produktion till Torshälla. I nuläget bedrivs produktion parallellt i Kalifornien och Torshälla, vilket medför merkostnader och är resultatpåverkande. Under första kvartalet 2018 avslutas produktionen i Kalifornien helt.

Framgent arbetar vi med att förstärka försäljningsorganisationerna. Vi har beslutat omorganisera arbetssättet på den europeiska marknaden för att få större genomslag på dessa marknader. Då vi nu har lyckats etablera starka försäljningskanaler kommer vi nu även i en ny strategisk satsning påbörja ett arbete med att utveckla produkter som kommer kompletterar våra produkter i befintliga försäljningskanaler. Detta förväntas långsiktigt skapa tillväxt och marginaler för bolaget.

Styrelsen har föreslagit att höja utdelningen från 1,00 kr till 1,20 kr per aktie. Bolaget tittar löpande på förvärvsmöjligheter och vi bibehåller därför en stor kassa för att kunna genomföra sådana. Vi ser med tillförsikt på framtiden.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- /kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se