Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

 Försäljning +17 % och rörelseresultat +25 % i första
kvartalet

       Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 35,1 MSEK (29,9).
  • Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (51,5 %).
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (4,4), motsvarande en rörelsemarginal på 22,9% (14,8%). Föregående år belastades resultatet med omstruktureringskostnader på 2,0 MSEK i samband med integreringen Arcomas bordsverksamhet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (4,3), motsvarande 19,8 % (14,4 %).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 MSEK (8,1).
  • Bolaget har att avvecklat verksamheten i Kalifornien för att koncentrera all produktion till Torshälla

VD ORD

Ytterligare ett kvartal på rekordnivåer. Försäljningen under kvartalet har ökat med 17% till 35,1 (29,9). Huvudanledningen till den starka tillväxten är en ökad efterfrågan inom bordssidan. Vidare har produktionskapaciteten ökats för att kunna bemöta den högre efterfrågan. Bruttomarginalen har försämrats från 51,5% till 45,6%. Marginalen har påverkats av flera faktorer bland annat en lägre valutakurs än förra året.

Rörelseresultatet ökar med 82% till 8,0 (4,4). Detta av flera orsaker bland annat att effekterna av nedläggningen av produktionen i Kalifornien har gett resultat.

Kassaflödet har minskat på grund av två orsaker. Dels den starka tillväxten som gör att mer kapital binds i kundfordringar och lager. Dels då vi medvetet valt att hålla ett högre lager under flytten av produktionen från Kalifornien. Den förra kommer kvarstå, den senare delen kommer med tiden att arbetas ned.

Bolaget har under perioden beslutat att initiera en satsning på utveckling av nya produkter. Den strategiska tanken är att vi har goda upparbetade försäljningskanaler kring våra bord (Siemens, Philips, GE och Ziehm) och att vi bör kunna utveckla fler produkter att säljas genom dessa kanaler. Vi förväntar oss att på sikt detta skall leda till högre tillväxttakt. Inom Instrument har ett nytt sortiment av mikroinstrument introducerats.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.00.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- /kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se