Kallelse till årsstämma i Stille AB (publ)

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 9.00 på Scandic Järva Krog, Vallgatan 2, 170 08 Solna.

Rätt att delta
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2012, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 12 april 2012.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 april 2012, då sådan registrering måste vara verkställd.

Anmälan
Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna, via e-post carin.jakobson@stille.se eller per telefon 08-588 580 45. Vid skriftlig anmälan anges ”Att: Årsstämma”.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

1.        Stämmans öppnande.
2.        Val av ordförande vid stämman.
3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.        Godkännande av dagordning.
5.        Val av en eller två protokolljusterare.
6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.         VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av
            koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2011.
8.         Beslut angående:
            a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
            b)    disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
            c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10.      Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
11.      Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelseavtalet gäller, har i andra företag.
12.      Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
13.      Beslut om valberedning
14.      Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
15.      Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Ulf Rosén väljs till ordförande för stämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2011.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden och arvode till revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkt 9, 10 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till 395 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter, och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Stille ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Stille åstadkoms.

Valberedningen föreslår ett fast arvode om 275 000 kronor till revisorn.

Valberedning föreslår omval av ledamöterna Bengt Julander, Ulf Rosén och Lars Kvarnhem samt nyval av Anders Dahlberg. Valberedningen föreslår vidare att Ulf Rosén utses till ordförande. Bruce Grant har avböjt omval. Anders Dahlberg, född 1976, är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Anders Dahlberg är partner och VD för Applied Value AB samt styrelseledamot i Applied Value AB, Applied Invest Sweden AB och Human Care HC AB. Anders har tidigare erfarenhet från bland annat strategisk och operationell rådgivning till multinationella företag inom ett flertal branscher och som entreprenör i start up-bolag.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att valberedningen fortsättningsvis bestå av fyra ledamöter, varav en representant vardera för bolagets tre största aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses i oktober 2012 på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter ska vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av stämmoordförande, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till styrelsen, i förekommande fall val av revisor och revisorsarvode, samt beslut om valberedning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökar med mer än 15 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Betalning för nyemitterade aktier kan ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Handlingar m m
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget samt på www.stille.se senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i mars 2012

Styrelsen för Stille AB (publ)

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar