Kommuniké från Stille AB:s årsstämma den 13 april 2011

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning koncernen för verksamhetsåret 2010.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Bruce Grant, Bengt Julander och Ulf Rosén, samt genom nyval utse Lars Kvarnhem, till ordinarie styrelseledamöter. Genom nyval utsågs Ulf Rosén till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes Wenthzel och Göran Jansson har avböjt omval.

Lars Kvarnhem, född 1972, är huvudägare och VD för Anmedic AB, verksamt inom området Anestesi- och Intensivvård. Lars har mer än 15 års erfarenhet av ledning och affärsutveckling av företag och verksamhetsprocesser, vilket han även är utbildad inom. Utöver arbetet som VD i Anmedic AB har Lars styrelseengagemang i Lars Kvarnhem Invest AB och Part Production Sweden AB.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 395 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier.

Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt och tid för kallelse till årsstämma.

Närmare upplysningar lämnas av:
Jacob Rasin, VD och koncernchef                                                  

Tel +46 8 588 580 10                

e-mail: jacob.rasin@stille.se       

Ulf Rosén, styrelsens ordförande                                                        
Tel +46 706 86 29 16

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2010 omsatte koncernen 83 MSEK och hade 53 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Stille AB │ Gustav III:s Boulevard 42│ 169 73 Solna │ Tel +46 (0)8 588 580 00│Fax +46 (0)8 588 580 05│ www.stille.se

Taggar:

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar