Kommuniké från Stille AB:s årsstämma den 18 april 2012

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning koncernen för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslöt att genom omval utse, Bengt Julander, Lars Kvarnhem och Ulf Rosén, samt genom nyval utse Anders Dahlberg, till ordinarie styrelseledamöter. Genom nyval utsågs Ulf Rosén till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bruce Grant har avböjt omval.

Anders Dahlberg är partner och VD för Applied Value AB samt styrelseledamot i Applied Value AB, Applied Invest Sweden AB och Human Care HC AB. Anders har tidigare erfarenhet från bland annat strategisk och operationell rådgivning till multinationella företag inom ett flertal branscher och som entreprenör i start up-bolag.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 395 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt fast arvode om 275 000 kronor.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Hans Jönsson som ansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier.

Närmare upplysningar lämnas av:

Philip Siberg, VD och koncernchef      
Tel +46 8 588 580 10   
e-mail:philip.siberg@stille.se  

Ulf Rosén, styrelsens ordförande         
Tel +46 706 86 29 16

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2011 omsatte koncernen 90 MSEK och hade 57 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar