Kommuniké från Stille AB:s årsstämma den 25 april 2013

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning koncernen för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Bengt Julander, Lars Kvarnhem och Anders Dahlberg, samt genom nyval utse David Jern till ordinarie styrelseledamöter. Bengt Julander utsågs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Rosén har avböjt omval.

David Jern. Född 1973. Civilingenjör i kemi, ekonom. David har tidigare arbetat som managementkonsult inom vård-, medicin teknik- och läkemedelssektorn baserad i Zurich, New York och Stockholm. Davids huvudfrågor har varit kring företags utveckling och organisation. Därefter har David varit aktiv som VD i mindre och mellanstora skandinaviska bolag samt som investerare på investeringsbolag som till exempel Karolinska Development. David har tidigare suttit i styrelser i bolag som exempelvis Karolinska Institutet Science Park, NovaSaid m. fl. David sitter i idag i styrelserna för Unimedic AB, Abilia AB, BioSwed AB och Gotec AB.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 395 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt fast arvode om 270 000 kronor.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Hans Jönsson som ansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier och eller konvertibla skuldebrev.

Närmare upplysningar lämnas av:
Philip Siberg, VD och koncernchef

Tel +46 8 588 580 10

e-mail:philip.siberg@stille.se

Ulf Rosén, bolagsstämmans ordförande

Tel +46 706 86 29 16

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar