Stilles rapport för andra kvartalet 2011

Andra kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 23,5 procent till 22,5 MSEK (18,3),
  justerat för valuta uppgick ökningen till 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-2,2)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -4,7 procent (-11,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (-2,1)
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,43)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 MSEK (-1,0)

Januari–juni 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 25,4 procent till 46,6 MSEK (37,1),
  justerat för valuta uppgick ökningen till 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-3,2)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,2 procent (-8,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 MSEK (-3,1)
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,65)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 MSEK (-3,1)

Stilles VD och koncernchef, Philip Siberg kommenterar:

”Första halvåret 2011 – fortsatt återhämtning”
Det är en stor ära att få ta över rodret i Stille, efter hela 170 år då bolaget grundades vid Karolinska Institutet. Det är också glädjande att kunna presentera ett bokslut där vi visar tillväxt och positivt rörelseresultat.

Den positiva inledningen av 2011 fortsatte in i andra kvartalet. Försäljningen ökade i andra kvartalet med 24 procent, med särskilt stark efterfrågan på USA-marknaden för våra avancerade operationsbord inom affärsområdet Patientpositionering. För första halvåret ökade försäljningen med totalt 25 procent till 46,6 MSEK (37,1)

Vi rapporterar också en förbättring av bruttomarginal som funktion av bättre produktivitet och pris- och produktmix. Som funktion av den förstärkta organisationen och ökade satsningar på sälj & marknad är kostnadsmassan något högre än föregående år, men i linje med den fastställda planen. Rörelseresultatet på 0,1 MSEK (-3,1) är resultatet av det förändringsarbete som inleddes under ledning av min företrädare.

Arbetet med att minska kapitalbindning har också börjat visa effekt med positivt kassaflöde under årets första sex månader om 3,5 MSEK (-3,1).

Stille har nu rapporterat en successiv återhämtning under fyra kvartal. Mot bakgrund av den exceptionellt svaga inledningen av 2010, och svängningarna i efterfrågan av sjukvårdsinvesteringar så är jag ödmjuk för de utmaningar som väntar bolaget, såväl kort- som långsiktigt. Stille har dock ett starkt varumärke, en ledande portfölj av produkter och en förstärkt organisation som utgör en god grund för fortsatt tillväxt och lönsamhet

Jag vill också passa på att tacka min företrädare Jacob Rasin för hans imponerande arbete inom Stille. De förändringar som genomförts i bolaget under senare år har nu börjat skörda frukt. Under hösten kommer vi att arbeta fram en ny strategisk plan med utgångspunkt i det momentum som skapats. Målsättningen är att ytterligare vidareförädla Stille, med tydligt fokus på tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärden.

Närmare upplysningar lämnas av:
Philip Siberg, VD och koncernchef                                                             Annette Colin, CFO
Tel +46 8 588 580 10                                                                                 Tel+46 8 588 580 12
e-mail:philip.siberg@stille.se                                                                     e-mail:annette.colin@stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2010 omsatte koncernen 83 MSEK och hade 53 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Taggar:

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar