Valberedning för Stille AB inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid Stille AB (publ) årsstämma den 15 april 2015 skall ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2015, Linc Invest AB, Försäkringsaktiebolaget Avanza och Hallberg Management.

Valberedningen inför årsstämman 2016 kommer utgöras av följande personer:
Bengt Julander, Linc Invest AB
Philip Siberg

Michael Berg (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 68 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 september 2015. Valberedningen har utsett Michael Berg till ordförande och han kommer att leda valberedningens arbete.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

  • förslag till styrelsemedlemmar
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till revisor och revisorsarvode
  • förslag till ordförande på årsstämman och
  • förslag till riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2016

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till david.jern@stille.se eller med brev till adressen: Stille AB, Att: Valberedningen,
Box 207, 631 03 Eskilstuna.

Årsstämman för Stille AB kommer att hållas torsdagen den 28 april 2016.

Stille AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2016, kl.15:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar