SRAB finansierar den andra nybyggda kemikalietankern genom riktad emission av preferensaktier med 9% kupong

SRAB Shipping AB (publ), listat på First North, har fattat beslut att via dotterbolag genomföra en riktad emission till en begränsad krets professionella investerare. Emissionsbeloppet uppgår till cirka 45 MSEK och kommer tillsammans med banklån finansiera förvärvet av den andra nybyggda kemikalietankern. Finansieringen sker genom utgivande av preferensaktier med en årlig utdelning om 9%. Preferensaktieägaren kommer också få ta del av fartygets värdeförändring, dvs skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. Fartyget är sysselsatt på ett femårigt timecharter-kontrakt.

Som ett led i SRABs strategi att bygga upp en modern flotta av kemikalietankers för att hantera de stadigt ökade volymerna av kemikalier och olja som exporteras från Baltikum och Ryssland, togs under förgående år beslut att beställa en serie av tre nybyggda produkt/kemikalietankers om 7 000 dwt med isklass 1A. Fartygen byggs i Turkiet och det totala anskaffningsvärdet uppgår till cirka 500 MSEK. Sedan beställningarna genomfördes har marknadsfrakterna och nybyggnadspriserna stigit inom detta segment.


Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till SRAB i samband med utgivandet av preferensaktier och bolagets Certified Adviser.

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Otto Rydbeck

Prenumerera

Dokument & länkar