Mänsklig aktivitet pressar havens ekosystem och försörjningsmöjligheter till gränsen

Pressmeddelande den 21 mars, 2012

Vad är havet värt? Vad tjänar vi på att skydda de tjänster som havet ger oss – från mat till att ta upp koldioxid? Vad behöver hända för att stoppa de många och överlappande hoten mot våra världshav?
Dessa frågor ställs i en ny studie som visar att enbart klimatförändringarna kommer att minska väsentliga ekonomiska värden i haven med upp till 2 biljoner US-dollar årligen, år 2100.

Studien ”Valuing the Ocean” har skrivits av en internationell, multidisciplinär expertgrupp som samordnats av Stockholm Environment Institute (SEI). Den preliminära sammanfattningen, som släpps idag, skickar ett starkt budskap till världens ledare inför förberedelserna av världstoppmötet om hållbar utveckling i juni, Rio+20: att skydda haven måste vara ett prioriterat mål för global hållbarhet.

Studien innehåller en banbrytande analys av havens ekonomi, utformad så att man ska kunna räkna på vad det kostar att förstöra haven. En kostnad som allt för ofta är osynlig i de kostnads- och nyttoanalyser som styr dagens politik. Analysen beräknar kostnaden inom fem kategorier av förlorat havsvärde under de kommande 50 och 100 åren. Den räknar på fiske, turism, stigande havsnivåer, ökade stormar och havet som kolsänka, i både ett högt och ett lågt utsläppsscenario.

År 2100 beräknas den årliga kostnaden för skadorna i ett ”business-as-usual” scenario, där medeltemperaturen ökar med 4°C, att uppgå till 1,98 biljoner US-dollar, det vill säga 0,37 % av framtida globala BNP. Att slå in på en väg med en snabb utsläppsminskning, som begränsar temperaturhöjningen till 2,2°C, skulle innebära en minskad skadekostnad på nästan 1,4 biljoner US-dollar.

– Siffrorna är bara en del av historien, men de ger en indikation på priset för de framtida miljöskador i haven som fortfarande kan undvikas – i själva verket avståndet mellan våra förhoppningar och våra rädslor, säger Frank Ackerman, chef för SEI:s forskargrupp i klimatekonomi. Kostnaderna för att inte göra någonting ökar kraftigt med tiden, och det är en faktor som måste erkännas fullt ut och redovisas i kostnaderna för klimatförändringarna.

Trots att klimatförändringarna är ett enormt hot mot haven, är de inte det enda hotet. En huvudpunkt i studien ”Valuing the Ocean” är att när flera stressfaktorer sammanfaller: försurning, uppvärmning, hypoxi (havsmiljöer med lågt syre orsakat av övergödning), stigande havsnivåer, föroreningar och överanvändning av marina resurser, kan det leda till betydligt större skador än varje enskilt hot för sig.

Studien sätter inget pris på de totala förväntade skadorna, av vilka många innebär ovärderliga förluster, som till exempel utrotningen av en art. Men studien argumenterar för att med tanke på hur mycket vi vet om de potentiella kostnaderna, måste världens ledare följa försiktighetsprincipen och vidta kraftfulla åtgärder för att skydda haven, även om fullständiga ekonomiska data saknas.

– Vi måste utveckla en integrerad syn på hur mänsklig aktivitet påverkar haven och hotar de tjänster vi får från havet, från mat till turism och stormskydd, säger Kevin Noone, chef för svenska sekretariatet för miljösystemvetenskap vid Kungliga Svenska Vetenskapsakademien och en av författarna till ”Valuing the Ocean”. Världshaven ger ett stort bidrag till våra nationella ekonomier och är en nyckelspelare i den berättelse som i stunden skrivs om den globala miljöförändringen. Ändå är haven konstant försummade i ekonomi- och klimatförändringsstrategier, både på nationell och global nivå. Vi vill överbrygga dessa brister och ge en helhetssyn på havens värden.

Studiens sammanfattning presenterar de senaste bevisen för hur stora delar av havet påverkas av flera faktorer samtidigt, till exempel försurning, uppvärmning och hypoxi, vilket innebär att de beräknade skadorna och kostnaderna är mycket större än de enstaka faktorernas påverkan. Det uppskattas att över 40 procent av den marina miljön redan påverkas av flera samverkande faktorer.

– Givet att haven utsätts för samtidiga och ofta samverkande hot har vi inte längre lyxen att ta itu med en fråga i taget. Vi måste snarast arbeta fram ett ledningssystem som fungerar från lokalt till globalt och tillåter oss att optimera vårt användande av marina resurser på ett hållbart sätt, säger Julie Hall på Nationella institutet för vatten och atmosfärforskning, Nya Zeeland, som bidragit till kapitlet ”Effekter av flera stressfaktorer”.

”Valuing the Ocean” uppmanar beslutsfattare att på allvar beakta hoten mot havets ekosystemtjänster och se dem i ett bredare ekonomi- och utvecklingsperspektiv. Bland annat genom att värdera den enorma potential som marina ekosystem har för att absorbera koldioxid, så kallat ”blue carbon”. Författarna efterlyser också lokala åtgärder, som marina skyddsområden, för att höja motståndskraften hos marina ekosystem och försäkra sig mot den ökade risken för extrema händelser, som utbredd korallblekning och mer intensiva tropiska stormar.

Men med tanke på det enorma klimathotet i sig, betonar ”Valuing the Ocean” att det enda sättet att undvika mycket stora extra kostnader och katastrofala framtida konsekvenser är att kraftfullt minska utsläppen av koldioxid.

Information till redaktionen:
Studien ”Valuing the Ocean”  kommer att publiceras i sin helhet sommaren 2012.
Måndag den 26 mars kommer författarna Kevin Noone och Julie Hall att hålla ett seminarium på  konferensen ”Planet Under Pressure”. Seminariet kommer att presentera de viktigaste resultaten av studien, fokusera på en helhetssyn av hoten mot världshaven och presentera rekommendationer för gränsöverskridandande förvaltning och olika styrningsstrategier som sammankopplar det lokala beslutsfattandet med dess globala effekter.
”Planet Under Pressure” är en stor internationell konferens i London, 26-29 mars, vars fokus är att hitta lösningar för en global hållbarhet.

För mer info om studien ”Valuing the Ocean”: http://www.sei-international.org/-news-archive/2305
För mer info om Planet Under Pressure: http://www.planetunderpressure2012.net/pup_session.asp?19070

För ytterligare information, kontakta:
Anna Löfdahl, Press och kommunikationsansvarig, Stockholm Environment Institute
anna.lofdahl@sei-international.org +46 73 460 76 93

Stockholm Environment Institute is an independent international research institute. The institute has established a reputation for rigorous and objective scientific analysis in the field of environment and development. SEI aims to bring about change for sustainable development by bridging science and policy.
www.sei-international.org

Taggar: