Budget tisdag 13-18.30 OK

BUDGETDEBATTEN 8 DEC 98 KL 13.00-18.30. Forts Rotel IV, Skolroteln (Debatten återupptogs klockan 13.55 efter ett närapå timslångt strömavbrott i Rådssalen. Nytt ström- men ej debatt-avbrott klockan 14.10. Presidiet och stenografbordet upplystes härefter med levande ljus. Elektriciteten återkom 14.40. Det tredje och längsta strömavbrottet varade 14.55-17.00.) Ulla Ericson (m) Alla föräldrar borde få möjlighet att välja skola för sina barn. Det är också bra att s pratar om individualisering, men vad betyder det konkret? Margareta Olofsson (v) Vi har en total öppenhet när det gäller vår historia. Vi välkomnar Björklunds initiativ men vill att studierna ska handla om alla ismer och religioner i vilkas namn illgärningar begåtts. Thomas Fürth (sp) Farhågorna för segregering i samband med friskolorna är vida överdrivna. Jan Björklund (fp) Vi vill ha elevinflytande men inte att omyndiga elever ska överta ansvaret för en budget på 70 miljoner för en skola. Margareta Olofsson (v) Det är viktigt att elever får fatta beslut också i större sammanhang. Ni kunde åtminstone gå med på en försöksverksamhet. Lärarna känner sig inte hotade av det, möjligen Jan Björklund. Sabrina Bossi (mp) Vi vill hellre att alla elever ges kunskaper om fred och miljö än som majoriteten om företagens och näringslivets villkor. Hardy Hedman (kd) Omyndigförklara inte föräldrarna. På Skolöverstyrelsen kunde man förr få höra att barnuppfostran är för viktig att överlåta åt föräldrarna. Just den inställningen är så fel. Helve Tsai (sp) Gymnasieungdomar är egentligen inte mogna för den skolformen. Vi skulle vilja ge ungdomar ett "tillgodokvitto" för gymnasiet så att de under den tiden kunde arbeta i stället. Borttagna arbetsgivaravgifter för ungdomar skulle möjliggöra att de fick jobb lättare. Patricio Rodriguez (v) Vi föreslår att folk i förskolan och fritidspedagoger fortbildas till ämneslärare. Det skulle hjälpa till att täcka bristen på sådana. Jan Björklund (fp) Fortbildning är bra. Åtminstone vill vi tillvarata förskollärare som vidareutbildas till lågstadielärare. Lars Rådh (s) Största intresset kring elevinflytandet bör läggas vid konkreta ting som val av läromedel. Det betyder inte att vi ska glömma den formella delen som elevrepresentation och liknande. Jan Björklund (fp) Just det. Men eleverna ska inte ta över den makt som rektor ska ha. Lars Rådh (s) Vi vill pröva på en eller ett par skolor vilka effekter en elevmajoritet i styrelsen skulle innebära. Margareta Olofsson (v) Fp:s vallöfte om extra höjda lärarlöner, det har Jan Björklund inte hållit Jan Björklund (fp) Vi lovade inga extra pengar i år utöver de avtalsenliga. Christopher Ödmann (mp) Försök har gjorts med elevstyrda skolor. Varför inte i Stockholm? Claes-Göran Jacobson (v) Vi tänker inte delta i några beslut angående nyetablering av friskolor. Den fortsatta debatten om skolroteln ajournerades. ROTEL VI Äldreomsorgs- och kulturroteln - äldreomsorg Birgitta Rydell (fp) Paradoxalt växer ungdomskulten ju högre medelåldern bland befolkningen blir. Det är bra att s, v och mp nu ställer upp på planerna på utbyggd äldreomsorg. Louise du Rietz-Svenson (m) Vi bygger minst 500 nya platser inom ålderdomshem och gruppboende under perioden. Det är viktigt att man kan välja att flytta eller bo kvar med insatser - men då måste det finnas något att välja mellan. Lena Nyberg (s) Det är de förhatliga Perssonpengarna som gör det möjligt för den nya majoriteten att delvis leva upp till de mål vi under förra mandatperioden förutskickade. Ni fortsätter det arbete vi startade. Vi grundlade ett grundläggande utvecklings- och förbättringsarbete. Vi byggde mer än ni har ambitioner att göra. Men hemtjänsten är grunden och där kommer mer resurser att behövas. Ann-Marie Strömberg (v) Det är vanligt att ungdomar lyfts fram och vi säger att de måste få inflytande medan äldre ofta talas om som vore de objekt. Ser vi på de nya här i salen är många unga men ålderspensionärerna är lätt räknade. Låt pensionärer och anhöriga ha vetorätt mot upphandlingar, det är en valfrihetsfråga. Hardy Hedman (kd) Vi bör få ett fortsatt förbättrat samarbete med landstinget. De intagna på fängelser har rätt att komma ut en stund varje dag. Detsamma gäller inte våra gamla sjuka. Därför är vår värdighetsgaranti så viktig. Christer Öhgren (mp) Ensamhetsproblematiken kanske är den enskilt största frågan inom äldreomsorgsområdet. Vi kan kanske skapa förutsättningar för sociala kontaktnät. Socioterapienheter bör inrättas i stadsdelarna. Thomas Fürth (sp) Många av oss lever längre än vad kroppen egentligen klarar av. Vårdgarantin är grundläggande enligt vår uppfattning, de äldre har rätt att kräva en värdig vård. Birgitta Rydell (fp) S har förstås svårt att argumentera eftersom vi lagt en bättre budget än ni förmått. Lena Nyberg (s) Bara tack vare s-regeringen finns det nu pengar att satsa kommunalt på äldreomsorgen. Sten Gerdlind (s) Alla har rätt att få god och likvärdig omsorg. Juan Carlos Cebriàn (s) Min svärmor delar rum med två andra damer på Rosenlund - och hon trivs med det. Valfrihet behöver inte betyda enkelrum, man kanske vill ha sällskap i livets sista dagar. Börje Vestlund (s) Tänk vad lätt att vara moderat eller folkpartist, ni som alltid har rätt. Ni tjatar jämt om att valfrihet är att lägga ut allt på entreprenad. Det handlar om att driva politiken långt åt höger och att lägga ner all kommunal verksamhet. Birgitta Rydell (fp) Och vad är s-alternativet? Börje Vestlund (s) Vi vill också upphandla, men med kvalitén i första rummet, inte för att vinna pengar på det. Vi tar inte hem eventuella vinster i förskott. Lena Nyberg (s) Snart har vi inte personal som vill arbeta inom äldreomsorgen, ett stort problem. Det äldreomsorgscentrum vi tidigare varit överens om finns inte med i budgeten. Birgitta Rydell (fp) "Jag vill vara där det finns trygghet och värme, där jag kan få hjälp mot slutet", så skrev en mycket gammal kvinna nyligen till mig. Lena Nyberg (s) Den stora uppgiften för staden är att bygga ut hemtjänsten. Vi kan aldrig möta behoven i enbart äldreboende. Nästa år kanske 15 000 gamla behöver hemtjänst. Då förslår 500 äldreboendeplatser inte långt. Ann-Marie Strömberg (v) Konkurrensutsättandet påminner obehagligt om gamla tider då de gamla utbjöds på auktion till lägstbjudande. Låt oss i stället ge personalen möjligheter att utbilda sig och utveckla nya metoder. Louise du Rietz-Svenson (m) Ja, 15 000 behöver snart hemtjänst, men en del av dem kanske önskar ett annat boende. Vi måste ge verklig möjlighet till valfrihet. Många blommor måste få blomma. Christer Öhgren (mp) Den borgerliga valfriheten handlar om vilken huvudman man ska ha. Inte om nya typer av omsorg eller till exempel vårt förslag om nischboende. Det skulle vara verklig valfrihet men det säger majoriteten nej till. Erik Nilsson (s) Kvalitetsupphandling innebär att låsa ett pris och se vilka anbud man får för det priset. Det innebär inte att man söker spara pengar i upphandlingen, det är en annan sak. Birgitta Rydell (fp) Vi har valt att använda begreppet då vi tycker att just kvaliteten inte fokuserats tillräckligt vid många upphandlingar. Angående nischboende är idén utmärkt, men vi vill ha både kommunala och privata alternativ. Lena Nyberg (s) Ni tar inte upp äldres och anhörigas rättmätiga önskemål om vardagsmakt. Christer Öhgren (mp) Inför man kvalitetsupphandlingar är vi beredda att diskutera det ingående med majoriteten. Sten Gerdlind (s) Det finns andra vägar än konkurrensutsättning, till exempel kom an-projekten eller samverkansgrupper. Man måste ha den egna verksamhetens personal med sig - men de får alltid höra att deras verksamhet ska privatiseras eller konkurrensutsättas. Det skapar ingen arbetsglädje. Ni säger att allt som inte är myndighetsutövning ska upphandlas. Björn Ljung (fp) Äldreombudsmannen kommer nu äntligen till stånd. Och min mormor fick välja eget rum på Farsta sjukhem, det är jätteviktigt. Men de som vill dela rum ska givetvis få göra det. Krister Skånberg (mp) Det kan låta som om vi käbblar här. Jag hoppas att alla äldre ska kunna känna trygghet. Det är meningen. Vi vill avsätta mer pengar för anhörigstöd, socioterapi och hemtjänst. Beslut enligt KS förslag, dock bifölls i enighet s/v-yrkandet nr 3 under Res:22 (Utarbeta en ny äldreplan som skall gälla för perioden 2000-2005.). Votering hölls om mp-yrkandet nr 12 under Res:23 (Ta fram former för att stimulera inrättandet av nischboenden.). Voteringen slöt 51 mot 6 till förmån för KS avslagsyrkande (40 ledamöter avstod). Votering hölls också om mp- yrkandet nr 15 under Res:23 (Göra det möjligt för alla stadsdelsnämnder som så önskar att överta hemsjukvården och geriatriken från landstinget.). Voteringen utföll 79 mot 6 till förmån för KS avslagsyrkande (12 ledamöter avstod). Kultur Birgitta Rydell (fp) En viktig markering är att vi inrättar en ny renodlad kulturnämnd. Det visar vilken vikt vi lägger vid kulturen. Kultur är vanebildande, det är fint. Vi förstärker Kulturskolan kraftigt. Per Sundgren (v) Året efter kulturhuvudstadsåret borde vi visa hur vi tar till vara på detta arv. Majoriteten tar inte ansvar. Vi måste satsa på dem som missgynnats på kulturområdet. Ett orimligt intäktskrav på samlingslokaler går ut över dessa människor. Maria-Paz Acchiardo (s) Ur demokratins perspektiv är det avgörande att varje medborgare får möjlighet att tillgodogöra sig kulturen. Den borgerliga budgeten innebär i praktiken nedskärningar i budgeten. Kristina Alvendal (m) Huvuddelen av stadens kulturaktiviteter har vuxit fram privat, spontant och utan insatser från myndigheterna. Den verksamhet vi driver i egen regi ska vara professionell. Vår grundsyn är inte att alla som sysslar med kultur automatiskt ska ha stöd. Kultur ska inte vara terapi. Barry Andersson (s) Moderaterna är justa och säger att de skiter i kultur. Birgitta Rydell borde stå upp och medge att det är vad som gäller för majoriteten. Kristina Alvendal (m) Jag pratar om mångfald, kulturarv, kulturvård. Hur kan Barry Andersson slänga sig med sådana retoriska osanningar? Birgitta Rydell (fp) Barry Andersson och Per Sundgren tillhörde den majoritet som försatte stadsdelarna med deras bibliotek i ett ekonomiskt krisläge under förra mandatperioden. Erik Nilsson (s) Skillnaden mellan vårt och de borgerligas förslag är mycket stort. Ni tvingas lägga ner både bibliotek och andra institutioner, som verkstan. Att sänka skatten är inget bra sätt att skapa bättre förutsättningar för att folk ska kunna ta del av kulturlivet. Thomas Fürth (sp) Verkstan ska inte läggas ner. Referatet av kulturdebatten fortsätter i budgetekofax nr 3. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981208BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981208BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar