Budgeteko 7 dec kl 18.45-01.16

BUDGETDEBATTEN MÅND 7 DEC KL 18.30-01.16. ROTEL III Gatu- och fastighetsroteln - trafik Sten Nordin (m) Vi vill slå fast att trafikantgrupper inte ska ställas mot varandra; bilister, cyklister, fotgängare. De nya cykelbanorna betyder mycket för trafiksäkerheten. Stomnätet ska utvärderas. SL måste modernisera biljetthanteringen som motprestation till att vi ställer upp med gatuutrymme. Framkomlighet, trafiksäkerhet och service är grundläggande. Vi ska inte jaga bilisterna för småförseelser. Men det ska kosta att göra grova parkeringsfel. Vi inför fri parkering i ytterområdenas centrumparkeringar. Barry Andersson (s) Vår sansade trafikpolitik har legat mitt emellan ytterligheterna m respektive mp, sp och v. Vi har prioriterat cykeltrafik, gångtrafikanter, kollektivtrafik, men också lösningar för bilisterna som Klarastrandsleden. Förvånande nog har m lagt sig platt och övergett Bellevuealternativet. Vi är beredda till långsiktiga, blocköverskridande beslut, vi är det enda mittpartiet i trafikpolitiken. Ann-Marie Strömberg (v) Vi vill stimulera till ökat cykelåkande och gynna kollektivtrafiken. Inge-Britt Lundin (fp) Billströms gropar måste läkas. På sikt måste målsättningen vara en ringled i huvudsak förlagd i tunnel. Tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla Stan borde grävas ner och en dialog föras med SL. Bromma bör vara kvar. Man ska inte vara rädd som kvinna att gå ut i denna stad. Anders Broberg (kd) Gående och cyklister ska kunna röra sig säkert. Näringsidkarna måste kunna förflytta både varor och personer. Vi får nu enklare och vettigare parkeringsregler. Men vi borde hitta samförståndslösningar som håller lång tid. Viviann Gunnarsson (mp) De gröna sambanden bör ökas och en miljövänlig infrastruktur för bilar som går på alternativa drivmedel skapas. Vi vill se miljöstyrande bilavgifter 1999, men då ska också fler cykelbanor tillkomma och kollektivtrafiken fungera väl. Hela staden ska få leva - mer insatser i ytterstaden. Bromma flygplats bör snarast användas för kretsloppsanpassad bostadsbyggnation. Svante Linusson (sp) Som cyklist löper man 20-faldig risk att råka ut för en olycka. Tyvärr är man tvungen att bära cykelhjälm i trafiken. I vår budget tar vi nu ett ordentligt grepp och bygger goda och raka cykelvägar på viktiga gator. Vårt nya kollektivtrafik-utskott kommer att fylla en viktig funktion. Hamid Mosavi-Porasl (v) Nya infartsparkeringar är en bra åtgärd, men hur seriös är majoriteten? Hur mycket pengar är den beredd att satsa? Börje Vestlund (s) Norra Länken, som skulle avlasta City och Norrmalm, den dras nu i långbänk. Nu ska 60 000 bilar få fortsätta gå genom nationalstadsparken. Ett dyrt projekt, ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Lars Furehed (s) Sten Nordin har gjort sig bred över parkeringsbolagets fina förslag om nya parkeringar. Desto tråkigare att majoriteten tänker sig en försäljning av bolaget, att alltså slakta den aktör som har förutsättning genomföra förslaget. Sten Nordin (m) Vi kommer aldrig överlåta parkerings-bolaget till något privat monopol. Konkurrens är en förutsättning. Vi vill ha ett svar från s om er inställning dels till Norra Länken/Cederdalsgatan, dels biltullsfrågan. I debattartiklar har annat sagts än här i fullmäktige. Barry Andersson (s) Vi vill förhandla om Norra Länken. Ska vi ens diskutera brukaravgifter så vill vi ha ett brett fullmäktige med oss. Sten Nordin (m) Bilavgifter på befintligt vägnät är något helt annat än brukaravgifter, som kan tas ut för att använda ett nybygge. Ann-Marie Strömberg (v) Vi vill ha bort bilparkeringar från gator till tomtparkeringar och i vissa fall till garage, där ser vi från fall till fall. Det finns andra alternativ till lösning av Norra Länken/Roslagstull. Lånecyklar hade vi i gamla majoriteten tänkt oss, nu har nya majoriteten avbrutit upphandlingen. Det avbrottet kan kosta mer i skadestånd än vad själva upphandlingen skulle kostat. Sten Nordin (m) Knappast blir det så dyrt. Inge-Britt Lundin (fp) Vi vill ha bort de parkerade bilarna från gatorna. Folkpartiet skulle gärna se vad vi kallar Stockholms bobbies. Tillgängligheten för funktionshindrade måste förbättras. Anders Broberg (kd) Jag önskar att vi kunde komma igång med konstruktiva samtal med socialdemokraterna, som under förra perioden köpte sig makten med trafikpolitiskt kaos som resultat. Krister Skånberg (mp) Cederdalsgatslösningen är bättre än Bellevue men ännu bättre vore att alls inte bygga. På sikt skulle den nya leden inte behövas. Svante Linusson (sp) En tunnel under Lill-Jansskogen är det bästa möjliga alternativet. Hyrcyklar där hyreskortet kostat 200 kronor hade inte varit så bra. Man får en begagnad cykel för några hundra och det vi ska göra är att skapa goda förutsättningar för cyklister. Börje Vestlund (s) Det enda nya är att ni minskar antalet parkeringsvakter och därmed stadens inkomster. Felparkeringarna kommer att öka, det betackar sig stockholmarna för. Sten Nordin (m) Nej, vi sänder en tydlig signal att vi inte tänker jaga folk för småförseelser. Med er politik hade parkeringsterrorn fortsatt. Annika Billström (s) Vi har sträckt ut handen när det gäller infrastrukturen. Vi bör hitta en långsiktig lösning som bygger på en bred majoritet. Sten Nordin (m) Vore jag inte beredd till breda samtal så vore jag knappast gatuborgarråd under rådande förhållanden. Men ska vi föra samtal måste vi deklarera var vi står, vilka utgångspunkter vi har. Hamid Mosavi-Porasl (v) Jag har enkla frågor. Ska parkeringsbolaget privatiseras och hur mycket pengar vill ni satsa på infartsparkeringar? Sten Nordin (m) Först måste vi se till att platserna på befintliga infartsparkeringar utnyttjas. Parkering måste kunna skötas privat i en marknadsekonomi, men jag tänker inte medverka till ett privat monopol. Inge-Britt Lundin (fp) Sanering av förorenad mark och upprust-ning av broar och viadukter är grundlägg-ande. Vi vill också förbättra belys-ningen på gångvägar, busshållplatser etcetera. Cecilia Obermüller (mp) Jag förstår inte varför majoriteten inte vill ansluta sig till vårt förslag att naturreservaten Hansta och Sätra ska vara inrättade under nästa år. Gatu- och fastighetsroteln - bostäder Sten Nordin (m) Vi vill bryta upp betongpolitiken på bostadsområdet men s och v tycks vilja behålla området som en sista socialistisk bastion. Det är konstigt att ni inte vill göra upp med tomträttsinstitutet för småhusägare. Det är konstigt att ni inte vill ge hyresgäster frihet att välja boendeform. Låt oss i stället hjälpas åt att tjata ner fastighetsskatten. Vill ni ha samförstånd är väl det en fråga vi kunde driva gemensamt. Annika Billström (s) Varför skulle staden gå in och överhetta den marknad där privata bostadsbolag redan har som affärsidé att omvandla fastigheter till bostadsrätter. Det är en ideologisk fråga, att sälja ut guldäggen i innerstan men inte bestånden i ytterstaden. Ann-Mari Engel (v) Sorterandet av människor genom förnedrande krav från fastighetsägarna måste avskaffas. De fyra borgerliga partierna vill slumpa ut vår gemensamma egendom för att berika några få. Det är ingen spridning av ägandet, tvärtom. Hans-Göran Olsson (fp) Bostadsbyggandet behöver öka. Viktigaste hindren är de ekonomiska, där detaljstyrningar och regleringar slår hårt mot byggnationen. Fastighetsskatten är en tickande bomb för allt boende. Stefan Attefall (kd) Bostadspolitiken måste utformas efter de olika krav vi har i olika skeden av livet. Snart blir bostadsbristen akut. Blandade upplåtelseformer är nödvändigt liksom en större rörlighet. Det tror jag blir en effekt av avreglering. Rebwar Hassan (mp) Vi ska ha ett blandat boende. Det betyder fler bostäder i ytterstaden medan vi behåller eller utökar hyresrätterna i innerstaden. De kommunala bolagen ska inte säljas ut, de ger staden en chans att föra en social bostadsbolagen. Vi kräver att hyrorna sänks under 1999. Stella Fare (sp) Många stora ytterstadsområden från 40- och 50-talen står inför stora renoveringar som kan göra att hyrorna drivs i höjden. Vi erbjuder, bland annat därför, nu alla hyresgäster i dessa områden att köpa loss sina bostäder. Det kan också sätta stopp för onödigt dyra ombyggnationer. Vi ska också ta vara på möjligheterna att bygga om fastigheter till bostadsändamål. Stefan Sjöberg (v) Den klassmässiga och etniska segregationen kommer att öka med majoritetens förslag. Anita Habel (v) För låginkomsthushållen underlättas inte situationen av utförsäljningen av allmännyttan. Också den kommunala bostadsförmedlingen är ett nödvändigt verktyg för att motverka segregation. Karin Wanngård (s) Tomträtterna så gott som skänks bort och demokratin minskar genom utförsäljning. Det är ingen politik för rättvisa och solidaritet. Malte Sigemalm (s) Ungdomar kommer att få mycket svårt att få tag på bostad vid en utförsäljning av allmännyttan. Varje individ har rätt att få en lägenhet. Bostadsförmedlingens avskaffande är ett stort steg tillbaka och gynnar den svarta marknaden. Sten Nordin (m) Jag känner mig förflyttad till ett kårhusmöte 1968. Den ena socialistiska tokigheten efter den andra. Hamid Mosavi-Porasl (v) Jag var bara fyra år 1968. Men jag vet att när 90 procent av somalier och eritreaner är arbetslösa, när klyftorna ökar, då lovar jag att du kommer att få höra värre saker än 1968. Tord Bergstedt (m) Det är väl inte orimligt att de hemska marknadskrafterna kan klara av bostadsdistributionen. Undantaget är de sociala förturerna - dem ska vi behålla. Stella Fare (sp) Det finns en stor efterfrågan från unga på billiga lägenheter, helst i bra lägen. En positiv effekt av fler bostadsrätter är att trycket minskar på hyresrätterna. Det bör också minska marknaden för svarta hyresrätter. Fler bostadsrätter gynnar alltså dem som vill ha hyresrätter och som inte har så mycket pengar. Iris Birath (v) Ni omöjliggör integrationen i innerstan så snart er politik genomförs. Här beslöt fullmäktige ajournera debatten om gatu- och fastighetsroteln. ROTEL VII Integrations- miljö- och idrottsroteln - Integrationsnämnden Erik Nilsson (s) Kan vi inte bryta tendensen till segregation kommer vår stad att bli en mardröm av segregation. Iris Birath (v) Stockholm är en delad stad, en segregerad stad och det beror främst på den sociala jämlikheten. Vart ska alla de som inte är så starka ta vägen när ni till exempel avskaffar bostadsförmedlingen? Hardy Hedman (kd) Man måste ha valfrihet, man måste samverka och man måste ha jämlikhet. Vi måste motverka diskriminering, vi måste underlätta för nya jobb. Ann-Margarethe Livh (v) Utan arbete ingen integration. Staden avskaffar nu praktiskt taget sin arbetsmarknadspolitik. Rolf Könberg (m) Integration handlar för oss främst om vägar och verktyg för den enskilde individen, vägar och verktyg som ger människor makten att ta makten över sina egna liv. Det handlar inte om kollektiva åtgärder. Fredrik Malmberg (fp) Ett enormt maskineri av byråkrater, kuratorer och tjänstemän har framför allt lyckats få människor fast i maktlöshet. Människor kan inte älska det land som håller dem med bidrag men inte ger dem möjlighet att ta hand om sina egna liv. Abebe Hailu (s) Den nya majoriteten tror att integrationsfrågor bara är flyktingfrågor. För oss handlar integrationsfrågor om arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, om att alla stadens invånare ska få lika chans att förverkliga sina drömmar i Stockholm. Stadens mångfaldsarbete måste fortsätta. Eva Oivio (s) Vi har fortfarande ett stort demokratiskt underskott, alltför många av dessa människor har en annan etnisk bakgrund. Paul Lappalainen (mp) Alltför många politiker tror att om man bara lär dem, det vill säga invandrarna lite utbildning och låter dem lära sig lite svenska så löser sig saken. Så enkelt är det inte. Stella Fare (sp) Jag tror det är viktigt att hålla fram de goda exempel på människor som klarat sig av egen kraft och blivit integrerade i samhället. Religionsfrihetens värnande är centralt, därför är det viktigt att moskén kommer till stånd. Egenmakt och ökad valfrihet är väsentligt. Iris Birath (v) Det handlar om fattigdom och arbetslöshet, det är inte en invandrarfråga. Men etniska bakgrunden kan förvärra segregationen. Sabrina Bossi (mp) Mångfaldsplaner skulle bidra till integration. Frivilligorganisationer gör en stor insats men vi politiker har ett helt annat ansvar för de övergripande frågorna. Hardy Hedman (kd) Det finns mycket mer vilja och möjlighet bland människor att själva ta hand om sina liv än vad många tror. En grundläggande vilja att klara sig själv och en ovilja att acceptera de kommunala uppifrånlösningarna. Tryck inte på människor att de är utsatta och gör dem inte beroende av våra insatser. Paul Lappalainen (mp) Som arbetsgivare och upphandlare kan kommunen motverka diskriminering. Likaså till exempel som givare av utskänkningstillstånd. Alf T Samuelsson (kd) Vi måste vara ödmjuka. Vi vädjar till er alla om samförstånd och att vi kan lösa dessa frågor tillsammans. Beslut enligt KS förslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Alf T Samuelsson (kd) Numera anses det självklart att alla beslut ska vara miljövänliga och ekologiskt hållbara. Framtidens miljöarbete måste bygga på samverkan. Margareta Olofsson (v) Vi har prioriterat miljöfrågorna under den gångna mandatperioden. Vi har utsetts till Europas ledande stad i miljöarbete. Nu inleds en omfattande nedrustning. Det krävs medvetna, tuffa beslut om vi ska bli en miljöhuvudstad värd namnet. Alf T Samuelsson (kd) Vi talar om små detaljer. Att då tala om neddragningar är fel valt tillfälle. Peter Lundén-Welden (m) Vi känner alla över partigränserna stolthet över de framsteg som gjorts. Men till exempel de gröna jobben har varit en konstlad åtgärd. Vi vill utgå från den enskilda individen - stockholmarna vill ändra sina vanor i miljövänlig riktning. Margareta Olofsson (v) De gröna jobben har visst haft effekter. Många har fått jobb, andra gått till studier. Och att vi fått det europeiska priset beror på konkreta åtgärder vi genomfört. Yildiz Kafkas (mp) Genom en rad förebyggande och uppsökande projekt har vi kommit en bra bit på väg. Men nu ser vi att miljön under de kommande fyra åren är ett icke prioriterat område. Kristina Alvendal (m) Åtta miljoner på en budget om totalt 20 miljarder. Menar verkligen oppositionen att det äventyrar hela miljöarbetet? Dessa åtta miljoner är besparingar på sådant som inte var till gagn för miljöarbetet. Miljöfrågorna måste genomsyra all vår verksamhet i staden. Margareta Olofsson (v) Åtta miljoner är mycket pengar i denna nämnd, pengar som kan göra underverk. Krister Skånberg (mp) Moderaterna är en skam för stadens miljöarbete. Majoriteten borde visa förvaltningen uppskattning för dess fantastiska jobb och inte dra ner på budgeten. Lilian Falkbäck (s) Vi vill föra ned miljöarbetet på stadsdelsnämndsnivå. Alf T Samuelsson (kd) Gröna jobb var en bra idé i början, men nu finns inte tillräckligt vettiga projekt längre. Miljöförvaltningen är bra och professionellt driven. Men omvärlden bryr sig knappast om åtta miljoner mer eller mindre. Margareta Olofsson (v) Agenda 21-arbetet i stadsdelarna, ska det inte fortsätta? Beslut enligt KS förslag. Dock bifölls i enighet s-yrkandet nr 2 under Res:72 (Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden utvärdera stadens Agenda 21 verksamhet samt utarbeta förslag angående stadens fortsatta engagemang i Agenda 21 från år 2000.) samt v/mp-yrkandet nr 5 under Res:72 (Öka insatserna för allergiförebyggande arbete och åtgärder mot sjuka hus.). Idrottsnämnden Kersti Py Börjesson (s) Allas rätt till idrotts- och friluftsaktiviteter är grundläggande. Vi upplever ett härligt tryck i idrotten i Stockholm just nu. Caroline Silverudd Lundbom (fp) I denna sena timme ska jag hålla mig kort. Bristen på anläggningar är stor och vi bör söka andra sätt att finansiera dem än genom skatten. Barn, ungdomar och funktionshindrade ska prioriteras framför friska vuxna. Mats G Nilsson (m) Idrotten är otroligt stor - men som politisk fråga bör den vara liten. Barn- och ungdomsidrottens sociala betydelse är ovärderlig. Majken Wennberg (v) Man ska prioritera barn och ungdomar, det är rätt. Men jag sätter mig på bakhasorna om vuxna ska behöva betala ännu mer. Det finns redan i dag vuxna som inte har råd. Höjs avgifterna så utestängs många. Alf T Samuelsson (kd) I vissa fall har taxorna inte ändrats på fem år. Exempelvis kostar hyra av Eriksdalshallen 330 kronor, en grusplan 110 kronor. Det är hovsamt och de avgifterna kan höjas. Vi föreslår att badhusavgiften höjs till 50 kronor, jämför med att lyssna på Elton John som kostar 480 kronor eller en biobiljett för 75 kronor. Iris Birath (v) Majoriteten vill tydligen slakta de samlingslokaler som inte redan gått i konkurs. Lokalerna kom till för att utveckla demokratin. Det finns alldeles för många krafter som hotar demokratin - en förutsättning för att skydda den är att alla föreningar ska ha råd att hyra lokaler. Om bidragen dras in måste lokalhyran höjas med 250 procent exempelvis i Årsta. Då är det slut med människors deltagande i det lokala föreningslivet. Ann-Marie Strömberg (v) Simhallsavgifterna är kännbara för en familj. Detta är friskvård som även låginkomsttagare måste ha möjlighet att ta del av. Och tar ni bort möjligheterna att ha gym i simhallarna försvinner också chansen för föreståndarna att få verksamheten att gå ihop. Alf T Samuelsson (kd) Jag anser att om man är med i a-laget kan man ge en och annan hundring för att delta i verksamheten och få all utrustning subventionerad. Jan Björklund (fp) Menar Iris Birath att om folk till exempel i stället träffas i aulan i en skola en kväll så hotas demokratin. Iris Birath (v) Ni ska veta att om ni kastar ut de ideella föreningarna, då kommer det att kosta. Jan Björklund (fp) Jag lovar att om det demokratiska samtalet i den här staden upphört om ett år, då ska jag be om ursäkt. Beslut enligt KS förslag, dock bifölls i enighet s/mp-yrkandet nr 2 under Res:74 (Idrottsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka publikkapaciteten vid Söderstadion.), v/mp-yrkandet nr 5 under Res:74 (Inventera möjligheterna till att utöka antalet inomhushallar i staden.) samt v-yrkandet nr 9 under Res:75 (Utreda möjligheterna till utökning och utbyggnad av verksamheten vid de befintliga ridstallen i staden och även undersöka möjligheterna till samverkan med andra kommuner.). AB STOKAB Ingen debatt, beslut enligt KS förslag. Stockholm Globe Arena Ingen debatt, beslut enligt KS förslag. Kyrkogårdsnämnden Ingen debatt, beslut enligt KS förslag. Slut klockan 01.16. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar