Budgeteko måndag 981207 kl 14-18

Budgetdebatt Måndag kl. 14.00-17.50. ROTEL VIII Stadsmiljöroteln Stella Fare (sp) Kunskaperna om det moderna samhällets risker måste lyftas fram. Vi vill ej att oljehamnen Loudden ska finnas kvar. Bror Stefenson (kd) Någon minskning av brand och räddningskostnaderna ser jag inte. Nya beredskapskostnader av annan typ får vi också räkna med. Berthold Gustavsson (m) Handeln med Stockholmsområdet kan tiofaldigas. Stockholm är en sjöfartsstad och kan utvecklas som sådan än mer. Sjövägen är det klart miljövänligaste transportmedlet. Hamnen spelar stor roll för stadens ekonomi. Patricio Rodriguez (v) Att utveckla hamnarna i Nynäshamn och Kapellskär är en viktig uppgift. Stockholms hamn bör inte få teckna långsiktiga avtal med oljebolagen. Lars Furehed (s) Brandförsvarets viktigaste uppgift är att bibehålla dagens höga beredskap. Krister Skånberg (mp) Farliga transporter måste förläggas till befintlig järnväg, i första hand från Värtan. Margareta Olofsson (v) Sjöfarten har inte blivit lika noga granskad som biltrafiken, och det är synd. Om kd tycker som Stefenson säger borde ni satsat mer pengar. Viviann Gunnarsson (mp) Hargshamn vore en bra lösning. Några långsiktiga arrenden för oljebolag på Loudden bör inte komma i fråga. Stella Fare (sp) Stadsmuseets roll bör bli mer tydlig, både som remissinstans och utställare. Att Stadsmuseet liksom Medeltidsmuseet blir mer självständigt understryker vilken vikt vi lägger vid det. Krister Skånberg (mp) Om man inte ska ha oljehantering på Loudden, varför säger då inte majoriteten att långsiktiga arrenden inte är aktuella. Beslut enligt KS förslag, dock bifölls i enighet yrkandet från s och v: "Stockholms hamn får i uppdrag att inte teckna några långsiktiga arrenden för oljebolag, som arrenderar mark på Loudden." ROTEL II STADSBYGGNAD Mikael Söderlund (m) På åtta år har Stockholm vuxit så mycket som ett helt Helsingborg. Allt fler flyttar hit, vår uppgift är att göra det möjligt. Dick Urban Vestbro (v) 23 detaljplaner som m har gått med på hotar grönmark. Den gemensamma nämnaren är att det är privata företag som vill bygga. Mats Sahlin (fp) Det har inte byggts så få lägenheter som nu, på evigheter. Det leder till en kraftig brist på bostäder och är det allvarligaste hindret för Stockholms utveckling. Men byggandet får inte ske på grönytor och staden måste få vara till för alla. Även funktionshindrade bör kunna röra sig fritt. Kerstin Rossipal (kd) Stockholm har idag många gröna lungor. De är viktiga att bevara. Vi bör bygga i hälsosamma material för att förebygga allergier och så vidare. Delar av staden som är avfolkade måste återerövras. Cecilia Obermüller (mp) Det är inte smart att öka stadens tillgänglighet för bilister. Stadsbyggnadsnämndens möten bör vara öppna. Stella Fare (sp) Bygg bostäder i gamla Klara. Carin Jahn (s) Vi har länge varit överens om att det ska finnas blandade överlåtelseformer för att staden ska ha en blandad befolkning. Sammanbindningen mellan Södermalm och Södra Hammarby sjöstad är ett problem. Det behövs en fast förbindelse över Hammarby kanal. Sorgligt att sp har sålt sig till m:s förslag om en färja. Hans Hagberg (sp) Färjan vid Hammarbyleden hör till traditionen att använda vattenvägarna. Juan Carlos Cebriàn (s) Vilka krav kommer att ställas på färjeförbindelsen i form av tillgänglighet för rörelsehindrade till exempel? Dick Urban Vestbro (v) Bostäder på Sergels torg har prövats. Det blev inte bra. Däremot presenterades en gång ett förslag att ta bort rondellen och göra en T-korsning. Det skulle underlätta för fotgängarna. Det finns undersökningar som visar att ytterstadens ungdomar gärna håller till på plattan, medan överklassens hellre uppbehåller sig i Sturegallerian. Stella Fare (sp) Har ni funderat på vad föräldrarna till dem som gillar plattan, tycker om det? Mats Sahlin (fp) Det finns fler problem än knark på plattan. Det är smutsigt och slitet där. Dick Urban Vestbro (v) Problemet med plattan är att det finns för mycket butiksyta och mindre annat. Olivia Wigzell (s) Blicka inte bara bakåt. Stockholmarna har olika åsikter om plattan som grundar sig bland annat på vilken klass man kommer ur. Vi föreslår en ombyggnation, men med varsamhet. Hans Hagberg (sp) En bro blir komplicerad. Det skulle behövas en många meter hög klaffbro för att båtarna skulle kunna passera, men hur skulle de handikappade klara det utan hiss? Det vet väl alla att offentliga hissar bara är öppna 50 procent av tiden. Färjan ska gå var femte minut. Carin Jahn (s) Den här bron som nu Hans Hagberg förfasar sig över vann en tävling där hänsyn togs till de funktionshindrade. Dick Urban Vestbro (v) Det finns möjlighet att skapa radio-mastfria zoner enligt de elallergiska önskemål. Votering. V och mp har yrkat att nämnden får i uppdrag att kartlägga staden med avseende på basstationer för mobiltelefon i syfte att utröna om det finns områden som är fria eller kan utvecklas till att bli fria från strålning samt att i en fördjupad utredning söka bedöma vad det skulle innebära i kostnader och annat att skapa en mastfri zon i Stockholm inom ett område som är tillräckligt stort för att tillfredsställa de krav som framförs av Föreningen för El- och Bildskärmsskadade. Avslogs med 49 röster mot 48. Votering 2. V och mp yrkar att en strategisk trafikplan utarbetas med tonvikt på miljöstyrande bilavgifter. Avslag med 48 röster mot 22. (S avstod att rösta.) Slut. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar