Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Kommunfullmäktiges beslut i korthet Framtidsbild för Kista Science City antagen. Samarbetsavtal mellan Stockholms brandförsvar och Solna/Sundbyberg. Obs! Nytt system för prenumeration på RådssalsEko. Se information i slutet av referatet! NYA BESLUTSäRENDEN ROTEL I Utl. 127/01. Förslag till framtidsbild för Kista Science City och förslag till inriktning för genomförande av framtidsbilden. Politisk styrgrupp för Kista - skrivelse av Annika Billström (s). Carl Cederschiöld (m) Detta handlar ytterst om hur betydelsefull Stockholm är för Sverige. IT- branschen hör till de sektorer som växer snabbast. Kista är juvelen i kronan i denna innovativa bransch och rankas någonstans från tvåa till femma i ett världsvitt perspektiv. Annika Billström (s) Det krävs samverkan mellan det offentliga och näringslivet för att regionen ska utvecklas. Marknaden klarar inte själv dessa stora satsningar utan det krävs samspel. Förutom Kista bör vi nu planera nya utvecklingsområden. Biomedicin och bioteknik är andra framtidsbranscher. Cecilia Obermüller (mp) Hela Järvafältet kan få en positiv utveckling. E18 bör läggas i tunnel i området som i sin helhet bör bli naturreservat. Beteshagar med djur och vackra ängar liksom kolonilotter är önskvärda. Igelbäcken måste restaureras. Ann-Margarethe Livh (v) Också de övriga stadsdelarnas behov måste lyftas fram, exempelvis Husby och Tensta, vilka borde få egna profiler. Projektet måste demokratiseras. Förslag om ökad biltrafik och parkeringsytor måste utgå. Carl Cederschiöld (m) Själva idén är att hela området ska gynnas av befintligheten av IT- klustret i Kista. Stella Fare (sp) Järvafältet är en unik blandning av gammalt och nytt. Här paras miljonprogram med ett expansivt arbetsplatsområde. Dynamiken i arbetsplatserna och i tillgången på alla de boende med så skilda bakgrunder måste utnyttjas. Studentbostäderna som byggs får en positiv effekt på integrationen. Rolf Könberg (m) Ärendet handlar om visioner, visioner som bejakar mångfald och tillväxt. Börje Vestlund (s) Det är glädjande att denna goda vision nu tas ner på konkret nivå. Vi har gemensamt hittat lösningar på flera svåra knäckfrågor. Dock måste sägas att det inte räcker med att bygga studentbostäder. Mikael Söderlund (m) Mycket händer redan - studentbostäderna, gallerian, omdaning av jättekvarteren. Vi ska åstadkomma ett nytt Florens i Kista med humanistiskt perspektiv och levande medborgarengagemang. Viktigt är att skapa kopplingar mellan norra och södra Järva. Yildiz Kafkas (mp) Framtidsbilden innebär oacceptabla ekologiska ingrepp. Hänsyn har inte tagits till de miljömässiga aspekterna. Kerstin Rossipal (kd) Det är nödvändigt med en genomtänkt helhetslösning. Aktiviteter som förutsätter biltrafik bör inte tillstyrkas. En gren av snabbspårvägen till Kista är önskvärd. Erik Nilsson (s) Utbildningen är den viktigaste investeringen för framtidens samhälle. Tyvärr finns några aspekter som inte utvecklats tillräckligt i idéprogrammet. Såsom kopplingar mellan högskola och de gymnasier som finns i området. Alltför få av ungdomarna i dessa stadsdelar går vidare till högre studier. Ärendet bör i dessa delar återremitteras så att bland annat utbildningsnämnden får ta ställning. Inge-Britt Lundin (fp) Ärendet är alltför viktigt för att det ska bromsas med en återremiss. Carl Cederschiöld (m) Visst är utbildningsfrågorna viktiga. Kanske får vi bilda en särskild arbetsgrupp som tittar på dessa. Inge-Britt Lundin (fp) Vill vi att företagen i området ska fungera behövs såväl utbyggd kollektivtrafik som utbyggda vägar. Dick Urban Vestbro (v) Uppenbart finns motsättningar i förslaget, såsom önskemålet att bevara fältet som naturreservat gentemot bullermattan som åstadkoms av E18, liksom fotbollshallen och golfbanan. Så också byggandet av skyskrapor som kommer att driva ner blåsten på marknivå och göra det obehagligt att promenera. Stella Fare (sp) Knäckfrågan är kommunikationerna men jag är övertygad om att det går att lösa. Carl Cederschiöld (m) Kan vi leva upp till denna vision har vi goda chanser att öka den sociala rörligheten. Ann-Marie Strömberg (v) Väldigt mycket i förslaget är dåligt vad gäller trafikfrågorna. Behovet av privatbilism borde minimeras genom väl utbyggd kollektivtrafik. Den blivande bussgatan över fältet är helt fel. Akallavägen får inte breddas, i stället bör den förbehållas kollektivtrafiken. Inge-Britt Lundin (fp) Bussgatan är viktig för en bra kollektivtrafik. Margareta Olofsson (v) Bättre än en asfalterad gata vore snabbspårväg. Inge-Britt Lundin (fp) Ännu bättre både bussar och spårväg. Annika Billström (s) En politisk styrgrupp, parlamentariskt sammansatt, bör inrättas. Det skulle undanröja många konflikter och hinder. Anders Broberg (kd) Det finns ingen anledning att skapa en extra styrgrupp. Ärendet behandlas i nämnderna, som är mycket kvalificerade och dessutom vid behov i fullmäktige. Cecilia Gardner Larsson (m) Golfbanor är inte lämpliga. Det är dags att bilda ett ordentligt naturreservat. Inge-Britt Lundin (fp) Kista har satts på världskartan, tack vare IT-sektorn, som också skapat många servicejobb runt omkring. Claes-Göran Jacobson (v) Riktiga satsningar måste göras på centra i Akalla och Husby, dessa håller på att dö ut eftersom de slås ut av Kistagallerian. Hela området måste leva. Mikael Söderlund (m) Kärnfrågan gällande E18 är att vi måste göra något så att inte flera dör i trafiken. Tillväxt kräver såväl godakollektiva kommunikationer som biltillgänglighet. Cecilia Obermüller (mp) Vi är för spårväg, cyklar, joggning samt E18 i tunnel. Mikael Söderlund (m) Det fattas en miljard för att lägga E18 i tunnel. Och hellre än att inte göra någonting så gör vi de nu föreslagna förbättringarna. Stella Fare (sp) Väldigt många aktörer på Järvafältet har varit med och påverkat det här dokumentet, denna vision. Nu går vi vidare för att lösa de praktiska problemen, inklusive fastställandet av gränserna för naturreservatet. Rebwar Hassan (mp) Ni säger att ni vill ha naturreservat. Men det behövs handling och inte bara ord. ROTEL I + VIII Utl. 128/01. Civilrättsligt avtal om utförande av räddningstjänst i Solna och Sundbyberg. Stella Fare (sp) I många år har diskussioner förts med Solna och Sundbyberg om ett närmare samarbete. Vi kommer att utföra räddningstjänsten i dessa kommuner. En stor dag för säkerhet och trygghet i regionen. Lars Furehed (s) I denna fråga är vi helt överens. Långsiktigt kan vi sänka kostnaderna genom denna samordning samtidigt som vi ökar effektiviteten. ROTEL II Utl. 129/01. Namn för gata inom Östberga. Ingen debatt. Utl. 130/01. Namn för område inom Norra Djurgården. Ingen debatt. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 90/01. Införande av en klausul om meddelar- och yttrandefrihet i stadens avtal med entreprenörer (Eivor Karlsson m fl, mp). Utl. 121/01. Yttrandefrihet för anställda hos privata underentreprenörer (Roger Mogert, s). Eivor Karlsson (mp) Offentliga arbetsgivare får inte efterforska källor om anställda utövar sin lagliga rätt att exempelvis gå till massmedia. Reglerna är annorlunda i privat verksamhet. Dock borde vi ha samma regler som i offentlig verksamhet för de entreprenörer som vi betalar med skattemedel. Att frågan utreds på statlig nivå hindrar inte att vi i staden tar ett eget beslut. Carl Cederschiöld (m) Fullmäktige ska inte ägna sig åt en juridisk diskussion. Det finns juridiska frågor som måste klaras ut. Det är rikets lagstiftande organs sak att göra detta. Votering begärdes om miljöpartiets tilläggsyrkande om att fullmäktige i avvaktan på lagstiftning måtte besluta att staden civilrättsligt avtalar med varje entreprenör om att dess anställda ska ha meddelarfrihet. Yrkandet avslogs med 51 röster mot 45. Utl. 91/01. Åtgärder för att förbättra möjligheterna till samåkning (Rebwar Hassan, mp). Rebwar Hassan (mp) Samåkning bör aktivt understödas. Exempelvis bör samåkare kunna parkera gratis vid infartsparkeringar. Börje Vestlund (s) Det är svårt att skilja bilarna från varandra. Tanken är god men förslaget knappast realistiskt. Slut klockan 22.14. Nytt system för prenumeration på RådssalsEko. Stockholms stad har lanserat en ny webbportal. Nu kan du prenumerera på bland annat RådssalsEko via webben. Vi kommer att övergå från faxutskick till webbprenumeration. Därför är du som vill ha RådssalsEko i fortsättningen välkommen till www.stockholm.se för att anmäla dig som prenumerant. Välj Press och läs mer! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar