Kommunfullmäktiges beslut i korthet:

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 MAJ 1999 KL 18.00-22.18. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT I KORTHET: Ett markområde vid Liljeholmstorget ska köpas av Staten, men Staden är inte menad att bli någon långsiktig ägare. Området förväntas bli attraktivt för bostäder och kontor och byggherrar ska erbjudas att förvärva marken. Någon miljöstation med förråd för Globenanläggningarna ska inte byggas. Inte nu i alla fall. Ärendet tycks vara illa berett. En grafisk profil för digital publicering med ett fåtal grundläggande element antogs utan någon nämnvärd debatt. I Webbmanual för www.stockholm.se ges mer detaljerade rekommendationer. Ett förslag till nya nyckeltal godtogs. Nyckeltal är ett sorts verksamhetsmått som mäter goda företeelser respektive dåliga. De gör det lättare att se om något håller på att gå på tok, eller om någonting är så bra att andra kan lära sig av det, genom nyckeltal kan olika enheter lätt mäta sig med varandra. Stadens nämnder och styrelser fick i uppdrag att se över beredskapsfrågorna (katastrofberedskapen bl.a.) till 1999.07.01. Försäljningen av stadens egendom Östfora Östfora i Uppsala kommun godkändes. Fördelningen av statsbidragen för HIV/Aids-insaterna enligt socialtjänstnämndens förslag godkändes. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att revidera stadens avfallsplan samt att tillsammans med fastighetsägarrepresentanter, materialbolag, stadsdelsnämnder, SKAFAB och stadsbyggnadsnämnden göra en förstudie för att utveckla källsorteringssystemet, där särskilt fastighetsnära lösningar ska prövas. Gatu- och fastighetsnämnden uppmanades att se till att materialbolagen håller insamlingsbehållarna snygga och prydliga, genom en översyn av upplåtelseavtalen med dessa bolag. En strategi för kvalitetsutveckling för Staden antogs. KS och styrelsen för Stockholms Stadshus AB gavs i uppdrag att leda det övergripande arbetet och inom varje nämnd/bolagsstyrelse ska en person på ledningsnivå bära ansvaret Paraplysystemet, det IT-system som samtliga stadsdelsförvaltningar och socialtjänstförvaltningen ska använda beträffande verksamheterna Individ- och Familjeomsorg samt Äldre- och Handikappomsorg, ska avslutas i och med att det införts i alla stadsdelar 99.06.30. En systemägarrepresentant ska utses, liksom en beställargrupp som ska avgöra hur anpassningar och vidareutveckling ska genomföras. Upphandlingen för systemet förlängs så att beslut ska kunna fattas före 99.09.30. Staden ska tillskriva regeringen med begäran om undanröjande av tio stycken detaljplaner för planerade avgiftstationer i samband med Dennispaketet, som inte längre är aktuellt. För att strandpromenaden utmed Stora Essingens östra sida ska kunnas byggas ut överfördes parkmark till kvartersmark i en detaljplan som antogs. Även somlig gatumark blir sk kvartersmark. Beräknade kostnader för underhållet av strandpromenaden anses bli jämförbara med kostnaderna för parkmarken. BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN Utl. 53/99. Hemställan om godkännande av köpeavtal med statens fastighetsverk om förvärv av del av fastigheterna Liljeholmen 1:1 och Årsta 1:1. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 56/99. Redovisning av planeringsläge och program för byggande av miljöstation och förråd för Globenanläggningarna. Juan Carlos Cebriàn (s) Arenabolaget borde ha fått yttra sig. Viviann Gunnarsson (mp) En miljöstation vore bra, men enligt ärendet verkar den kosta omkring 30 miljoner kronor som enda alternativ. Underlaget i ärendet är undermåligt. Carl Cederschiöld (m) Jag kan inte godkänna en anläggning för 30 miljoner kronor med ett så risigt underlag. Utl. 57/99. Tillägg till grafisk profil för Stockholms stad - grafisk profil för digital publicering. Anders Broberg (kd) Ska fullmäktige verkligen lägga sig i detta? Carl Cederschiöld (m) Detta hoppas jag är första och sista gången. Utl. 58/99. Förslag till nya nyckeltal för Stockholms stad Ingen debatt. Utl. 60/99. Beredskapsfrågor i Stockholms stad. Bror Stefenson (kd) Det är i första hand fråga om katastrofberedskap. Det går inte att peka på Brand- och räddningsnämnden och luta sig tillbaka. Det behövs både planering och övning. Inte minst inför millenieskiftet. Hans Hagberg (sp) Bordlägg. Stella Fare som berett frågan har blivit sjuk. Bordläggning förutom i punkt sex som bifölls. NYA BESLUTSÄRENDEN ROTEL III Utl. 66/99. Försäljning av egendomen Östfora i Uppsala kommun. Ingen debatt. ROTEL V Utl. 67/99. Förslag till fördelning av stadsbidrag avseende HIV/Aidsinsatser i Stockholms stad. Redovisning av 1998 års insatser mot HIV/Aids. Viviann Gunnarsson (mp) FOU-byrån borde få i uppdrag att forska på ungdomssexualitet. Ungdomarna verkar inte vara insatta i vad de ger sig in i. Samhället blir allt mer sexualiserat. Kristina Axén Olin (m) Den kampanj som v och s förordar skulle behöva riktas mot regeringen. Pengar är på väg att dras in. ROTEL VII + II Utl. 68/99. Uppdrag om förstudie för en förbättrad källsortering. Uppdrag om revidering av avfallsplanen. Återvinningsstationerna. Skrivelse av Carl Cederschiöld m.fl. (m). Insamling av avfall, tidningar och förpackningsmaterial från hushållen. Skrivelse av Krister Skånberg (mp). Miljöanpassad och effektiv källsortering och avfallshantering i Stockholm. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c).Samt utl. 165/98. Förslag om förbättring av stadens system för källsortering. Skrivelse av Bertil Karlberg (s). Inrättande av sopföreningen. Motion av Kurt Hultgren (sp). Alf Samuelsson (kd) Det ska var enkelt att lämna och sortera avfallet. Mikael Söderlund (m) 240 behållare ungefär finns i staden och de har funnits i omkring två år. Olägenheter med systemet har blivit uppenbara. Vi förordar en mer fastighetsnära lösning som ska genomföras så snart som möjligt - för att inte stockholmarnas goda återvinningsvilja ska gå förlorad. Krister Skånberg (mp) Avvakta med SKAFAB framtid. Stadsdelsnämnderna måste få ökade befogenheter att hitta lämpliga platser. Dick Urban Vestbro (v) Är det sant att de gröna behållarna ska stoppas? Hur ska den borgerliga majoriteten få den fastighetsnära soplämningen till stånd? Ska ni konfiskera cykelrum, soprum och källarutrymmen? Ulla Ericsson (m) Vi vill göra en förstudie för att se om källsorteringen kan ske på ett annat sätt. Vi måste också bli medvetna om vad de olika systemen kostar. Dick Urban Vestbro (v) Ska ni dra in de gröna behållarna innan något nytt system införts? Krister Skånberg (mp) SKAFAB har inte tillfört några pengar. Ulla Ericsson (m) Extra pengar har tillsats för att hålla rent omkring behållarna. Hur mycket är svårt att överblicka. Juan Carlos Cebriàn (s) I utl. 165/98 ingår en skrivelse av Bertil Karlberg som inte fått något skriftligt svar. Jag kom försent till salen för att kunna hindra att ärendena slogs ihop. Thomas Fürth (sp) Det borde inte vara svårt att hitta fastighetsnära lösningar, om man bara vill! Mats Sahlin (fp) Sopkorgar på stan, borde också ge möjlighet att sopsortera. Krister Skånberg (mp) Intentionen har hela tiden varit att hitta fastighetsnära sopstationer, läs i handlingarna om problemen. Varför har inte den borgerliga majoriteten tagit upp den kontakt med fastighetsägarna som redan fanns? Det har varit svårt att locka med ägarna. Det har också varit problem med att stationerna varit för få, därför har det blivit skräpigt vid överbelastningar. Ulla Ericsson (m) Stör behållarna folk, så ska de bort. Att skärpa producentansvaret är lätt att säga. Vi ska skärpa det, men ni vill tydligen skärpa det mer. Hurdå? Närdå? Med hur mycket mer än de krav som redan är uppställda? Och vad är logiken med att ställa upp på en förstudie som syftar till den fastighetsnära sopåtervinningen när ni bara vill ställa ut flera gröna burkar? Juan Carlos Cebriàn (s) Viljan att sopsortera är större än någonsin, därför behövs fler stationer. ROTEL I Utl. 69/99. Förslag till strategi för kvalitetsutveckling i Stockholms stad. Carl Cederschiöld (m) Detta är en arbetsmetodik som ger automatik i den fortsatta kvalitetsutvecklingen. Vi ska inte gå ifrån TQM-systemet, men tona ned dess betydelse kanske. Erik Nilsson (s) Det väsentliga i ett sånt här arbete är att alla ute på enheterna blir involverade. Det finns en övertro på servicegarantin i förslaget. Tidsplanen är orealistisk. Framför allt missar man förankringen bland dem som jobbar ute i verksamheten. Det är märkligt att de privata förskolorna inte ska ha samma villkor som de kommunala. Birgitta Rydell (fp) Kvalitetsarbete är en resa och vi kommer aldrig fram. Ett viktigt mål är att alla enheter ska ta fram kvalitetsgarantier. Medborgarna ska veta vad de har rätt att förvänta sig. Kvalitetsarbetet är en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera personal på sikt. Thomas Fürth (sp) Den enskilde, föräldrar och anhöriga måste få vara delaktiga i verksamheten. Det är en del av kvaliteten. Ann-Marie Strömberg (v) Kastanjens sjukhem har fått pris för sin verksamhet. Nu ska hemmet konkurrensutsättas. Därför har personal slutat och hemmet drivs till stor del av vikarier. Vad är det för kvalitetsutveckling? Det är viktigt att de konkurrensutsatta verksamheterna får ordentliga kvalitetsutvecklingsdokumet. Viviann Gunnarsson (mp) Kvalitetsutveckling kostar arbete och tid. Det får inte kosta en försämrad verksamhet. Men här presenteras ingen kalkyl. Vi vill också veta mer om utbildningsprogrammet. Det är viktigt att vi inte får ännu ett bakslag. Fortsätt med TQM under återremissen. Carl Cederschiöld (m) Datumen som står i handlingarna betyder inte att kvalitetsarbetet inte är en process, utan att staden ska genomsyras av arbetet och att vi verkligen ska komma igång. Entreprenader ska vara med i kvalitetsutvecklingen. Ann-Marie Strömberg (v) Tyvärr brukar det vara det billigaste anbudet som vinner, inte det bästa. Carl Cederschiöld (m) Det billigaste med den bästa kvaliteten. Det är en avvägning. Erik Nilsson (s) Det finns en trötthet bland personalen på uppsatta ouppnåeliga mål. Tidsplanen orealistisk. Det är inte heller klart hur likställigheten ska verkställas inom staden. Ylva Branting (kd) Alla, inte bara de som arbetar med kvalitet, ska kunna läsa kvalitetsdokumenten. Carl Cederschiöld (m) Anta detta förslag och arbeta vidare sedan. Viviann Gunnarsson (mp) Vi måste kunna tala om på vilka ställen som vi kommer att tvingas att skära på först, vid minskade statsbidrag och skatter. Birgitta Rydell (fp) TQM-systemet ska inte vara det enda systemet som vi arbetar med. Varför var det färre enheter som arbetar med det systemet detta år, jämfört med tidigare. Thomas Fürth (sp) De enskilda förskolorna får vara med, det vill de flesta, men de ska inte tvingas in i arbetet. De förskolorna som inte tror att de kan sköta detta kan använda vårt system. Erik Nilsson (s) Brukarna måste veta vad de får. Varför ska de brukare som väljer ett enskilt alternativ undantas från detta? Thomas Fürth (sp) De undantas inte från kvalitet, bara från just detta förslag. Mats Sahlin (fp) Vi vill inte lägga ned SKAFAB:s myndighetsuppgifter, däremot ifrågasätter vi t.ex. om sopbilar måste vara kommunala. Krister Skånberg (mp) Frågan om offentliga papperskorgar med sopsortering har bordlagts cirka tio gånger förut. Juan Carlos Cebriàn (s) Bara 15 procent av sophanteringen är kommunal. Ta inte bort den. På onsdag ska SKAFAB komma med förslag hur transportdelen ska avyttras. Det är synd. Krister Skånberg (mp) Avvakta med förstudien tills SKAFAB:s framtid är avgjord. Hela SKAFAB:s ansvarsområde kommer att förändras. Jag kan garantera Stockholms fastighetsägare högre priser om SKAFAB verksamheter läggs ut på privata verksamheter. Mats Sahlin (fp) Så konkurrens skulle höja priserna? Utl. 70/99. 70/99. Lägesrapport och förslag till fortsatt arbete med Paraplysystemet. Ingen debatt. ROTEL II Utl. 71/99. Framställning till regeringen om undanröjande av överklagade detaljplaner för betalstationer inom Stockholms stad. Ingen debatt. Utl. 72/99. Förslag till detaljplan för del av kv. Huvudbryggan m.m. inom stadsdelen Stora Essingen. Ingen debatt. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 45/99. Funktionshindrandes m.fl. möjlighet till förbättrad tillgänglighet till portar. Motion av Kurt Hultgren (sp). Ann-Marie Strömberg (v) Bra motion! Men parkering borde inte alls tillåtas framför portar. Svante Linusson (sp) Bilarna står ibland så tätt att man inte kan komma ut i gatan, till en taxi med sina resväskor t.ex. Viviann Gunnarsson (mp) 65 miljoner kronor har dragits bort från pengarna som lades i budgetdebatten till tillgänglighetspengar. Sten Nordin (m) Det förslaget om tillänglighetspengarna är inte ändrat. Majoriteten satte stopp för det. Inge-Britt Lundin (fp) Inte ens handikapprådet verkar tycka att varje port måste vara parkeringsfri. Det har ju inte ens svarat. Viviann Gunnarsson (mp) Beslut om tillgänglighetsanslaget tas i morgon Ann-Marie Strömberg (v) Ett "hål" per kvarter är väldigt glest där jag bor. Inge-Britt Lundin (fp) Man måste ju se till hur behoven ser ut. Ann-Marie Strömberg (v) I handlingarna står det ju ett till två hål per kvarter. Krister Skånberg (mp) Varför yrkar inte sp bifall för en motion som de tycker är bra. Svante Linusson (sp) Vi sitter i en majoritet där vi kan få gehör för många av våra förslag. Utl. 46/99. Fungerande biblioteksverksamhet vid inflyttningen i Hammarby sjöstad. Motion av Stella Fare (sp). Hans Hagberg (sp) Det finns en skriande brist på bibliotek i området. Här har vi nu en utmärkt chans att pröva en integrerad verksamhet. Man kan koppla ihop medborgarkontor med bibliotek. Viviann Gunnarsson (mp) Även i detta utlåtande är det lite märkvärdigt att sp inte bifaller sin egen motion. Vi bifaller den däremot. Vi tycker att kulturen är en viktigt för framtiden. Birgitta Rydell (fp) Det är ju stadsdelsnämnderna som beslutar om biblioteken. Per Sundgren (v) Det är klart att det ska finnas ett bibliotek i ett nytt stort bostadsområde, men det krävs vissa investeringar. Birgitta Rydell (fp) Vi får återkomma till det. Skedet är ännu endast initialt. Utl. 61/99. Åtgärder till förmån för behövande personers och organisationers inköp av egna persondatorer. Motion av Bo Michaëlsson (mp). Viviann Gunnarsson (mp) Vi har inget förslag till beslut i ärendet, men det vore bra om vi funderade på om överblivna datorer skulle kunna komma till användning på detta sätt. Många handikappade lever under mycket knappa förhållanden, jag tror att deras organisationer skulle bli tacksamma. Hamid Mosavi-Porasl (v) Idag är datainnehav en klassfråga. Dagens förslag är inte tillräcklig, men frågan måste fortsätta att diskuteras. Utl. 62/99. FN:s internationella äldreår 1999. Motion av Birgitta Rydell (fp). Ingen debatt. Utl. 63/99. Gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården. Motion av Jan Björklund och Birgitta Rydell (fp). Ingen debatt. Utl. 64/99. En hållbar integration. Motion av Inga Deland (-). Ingen debatt. NYA MOTIONER ROTEL VI OCH ROTEL VIII Utl. 73/99. Pensionärernas köp av städarbete. Motion av Stella Fare och Kurt Hultgren (sp). Utl. 74/99. Bevakade parkeringsplatser för småbåtar i Stockholms innerstad. Motion av Annica Dominius (c). Utl. 75/99. Återupptagande av färjetrafiken mellan Tappström och Stockholms city. Motion av Kurt Hultgren (sp). Samtliga nya motioner bordlades, eftersom Stella Fare som är föredragande borgarråd blivit akut sjuk. Krister Skånberg (mp) Kan vi inte få reda på sånt som ändrar dagordningen innan, eller åtminstone i början av mötet. Vi specialiserar oss på olika frågor. Ändras dagordningen måste vi kasta om följden bland våra ersättare. Presidiet Naturligtvis ska vi försöka följa dagordningen. Ifråga om mp:s användning av ersättare ber jag om ett enskilt samtal lite senare med hänvisning till bl.a. kommunallagen. Mötet avslutades med interpellationer som ej hanns med i början av mötet. Slut kl. 22.18. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar