Perspektiv Stockholm

Perspektiv Stockholm Nyhetsbrevet PerspektivStockholm ges ut av Information Stadshuset via fax och e-post. Maj 1999. Stockholm angår hela landet PerspektivStockholm vill informera om viktiga beslut och händelser som påverkar Stockholm. I Stockholmsregionen finns en enorm potential för tillväxt och utveckling. Att Stockholms förutsättningar är goda är viktigt för hela landets utveckling. Regeringens förslag till nytt utjämningssystem slår hårt mot Stockholm Regeringen föreslår i en särskild proposition (1998/99:89) vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting från och med år 2000. Förändringarna som regeringen föreslår slår mycket hårt mot Stockholm och skulle kraftigt försämra regionens förutsättningar för tillväxt. Förslaget innebär att Stockholms stad årligen förlorar 740 miljoner kronor när systemet är genomfört fullt ut år 2004. Konsekvensen av förslaget är att Stockholms stad måste genomföra kraftiga besparingar inom kärnverksamheterna, skola , barnomsorg och äldreomsorg. Regeringens förslag innebär i realiteten ingen förändring för staden jämfört med den parlamentariska utjämningskommitténs förslag. Den totala förlusten är fortfarande över 1 000 kronor/invånare och år. Det är endast förändringen av införandereglerna som marginellt påverkar stadens ekonomi. Avsikten med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga förutsättningar för landets kommuner att driva sina verksamheter. Förslaget innebär dock att Stockholm missgynnas och att stockholmarna inte kan erhålla samma servicenivå jämfört med landets övriga kommuner. I storstadspropositionen som regeringen lade fram förra våren står att ett av storstadspolitikens övergripande mål är att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt. Regeringens förslag går dock i rakt motsatt riktning. Ett nytt system måste beakta Stockholms särskilda förutsättningar. Om regeringens förslag blir verklighet hämmar detta tillväxten och utvecklingen i regionen, något som även drabbar det övriga landet. Läs mer om förslaget och dess effekter för Stockholm: www.stockholm.se Byggprojekt riskerar att försenas Inte heller vårpropositionen innehåller några förslag som går i Stockholms riktning. Av propositionen framgår att anslagen till byggande och vägar minskar. Detta riskerar försena genomförandet av viktiga byggprojekt i Stockholmsregionen, till exempel byggandet av Södra Länken och byggandet av en ny järnvägsbro över Årsta. Det framgår också att det inte blir några ytterligare resurser till polisen i Stockholmsregionen. I motsats till tidigare år ges inte några särskilda pengar till polisen i storstäderna. Inte heller ges besked om ytterligare utökning av antalet högskoleplatser i Stockholms län. Tillväxt kan inte omfördelas Tillväxt kan inte "kommenderas" fram och tillväxt kan inte omfördelas över landet. Det skriver det regionala partnerskapet i Stockholms län i sitt förslag till tillväxtavtal. Det var förra våren som regeringen inbjöd till arbete med regionala tillväxtavtal (proposition 1997/98:62). I arbetet skulle företag och näringslivsorgan, myndigheter och andra offentliga institutioner samt övriga aktörer i regionen analysera förutsättningarna och föreslå program för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det regionala partnerskapet i Stockholms län består av Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Kommunförbundet i Stockholms län samt Stockholms Handelskammare. I sitt förslag pekar partnerskapet i Stockholm också på att ingen del av Sverige har för hög ekonomisk växtkraft. De som tror att åtgärder för att begränsa utvecklingen av nya arbetstillfällen i Stockholm hjälper andra delar av landet tar miste. Stockholms tillväxt är till nytta för hela landet. I skrivelsen till regeringen den 30 april påpekar partnerskapet även de negativa effekter för tillväxt och sysselsättning som följer av regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet. Förslaget ökar ytterligare den ekonomiska belastningen på regionens invånare. Statsmakterna har inte tillräckligt beaktat att storstadsförhållanden på en rad områden ger upphov till högre kostnader och ökad belastning för Landstinget och huvuddelen av länets kommuner. Tvärpolitisk delegation uppvaktar regeringen En tvärpolitisk delegation från staden ska uppvakta regeringen och uppmärksamma Stockholms betydelse för övriga landets vällevnad. Det är framför allt det nya skatteutjämningssystemet som regeringen presenterade i vårpropositionen som föranleder uppvaktningen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar