RådsalsEko 1999-11-26

Kl 14-18. Fortsättning på Gatu- och fastighetsroteln, trafik. Ann-Marie Strömberg (v) Dyra leder ger en mycket marginell trafikminskning inom staden. Svante Linusson (sp) Gång på gång spricker s uppgörelser med andra partier. Juan Carlos Cebriàn (s) Hur ska kollektivtrafiken göras tillgänglig för de funktionshindrade. Konstigt att det tagit sån tid. Tord Bergstedt (m) Handikapporganisationerna besökte trafikutskottet och lämnade synpunkter, det händer saker. Svante Linusson (sp) Det som står här i budgeten av s är nog bland det tråkigaste jag läst. Barry Andersson (s) Vi är inte emot cykelbanor, men man kan lägga banorna på parallellgator i stället för att lägga dem mitt på Hornsgatan t.ex. Vi ska be att få återkomma i fråga om E 18. Anders Broberg (kd) Kanske borde de gemensamma samtalen börja med i vilken ordning saker kan göras. Att ta bort trafiksignalen på Klarastrandsleden kan ju gå fortare än en breddning. Viviann Gunnarsson (mp) M sörjer att de inte har byggt nya leder och vägar, i andra stora städer sörjer de att det har byggt leder och nya vägar. Bilavgifter minskar bilismen och ökar framkomligheten för nyttotrafiken. Trafikforskare är överens. Fler och mer vägar leder till utökad bilism. Undersökningar visar att det är män, och inte kvinnor och barn som tar bilen. Låt oss inför 2000 klart markera hur vi vill forma vår stad. S står inför ett vägval. Antingen bygger de motorvägar med moderaterna eller också bygge de ett grönt folkhem med oss. Annika Billström (s) Sedan paketet sprack pågår ett arbete inom vårt parti. Med respekt för diskussionen avstår vi från att ta ställning till bilavgifterna tills partiet tagit ställning. ROTEL III GATU- OCH FASTIGHETESROTELN - BOSTÄDER. Sten Nordin (m) Bostadspolitiken har inte fungerat och måste förändras. Det är inte lätt för en kommun att själv ändra på detta, till och med när vi gör sånt som går inom ramen för kommunal kompetenser så skapas speciallagar för Stockholm. Nu handlar det om att bygga! Men inte göra som på 60-talet. Människor måste få möjlighet att äga sin bostad och till valfrihet. Annika Billström (s) Bostäder är jämte trafikpolitiken den viktigaste infrastrukturfrågan. Stockholmshem är först ut till försäljning. Småhusmarken reas ut till för låga priser. Ann Mari Engel (v) Satsa på ungdomsbostäder, behåll allmännyttan, stoppa markförsäljningen. Den borgerliga bostadspolitiken syftar till segregation. Hans-Göran Olsson (fp) Vi måste få bort hindren som stoppar byggena. De statliga och de andra. Studenter har det speciellt svårt. Vi arbetar för att bygga om ett servicehus till studentbostäder. Gruppbostäder tror jag är lätt att motivera för att få byggt. Efterfrågan är i de centrala läget. Ibland behövs skapa mark. Trafikleder skulle kunna överbyggas t.ex. Hardy Hedman (kd) När vi hade stora markområden att bygga på är att kalhyggesmetoden användes. Nu får vi väl använda oss av "blädning" som skogsarbetarna brukar säga. Avkontorisera så mycket så möjligt i innerstan, men låt småföretagare få lokaler i ytterstaden. Emil Marczak (mp) Bostäder är inte vilken handelsvara som helst. Den vinstplundring som majoriteten genomförde våren -99 borde användas till att sänka hyrorna. Stella Fare (sp) Nyproduktion tillfredsställer inte bostadsbehoven, de är nämligen dyrare än redan befintliga bostäder. Men de ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Det motiverar nyproduktion av alla bostadsformer. I innerstan är svarthandel ett problem, diskussionen pågår också om på vilken nivå hyrorna ska ligga. Börje Vestlund (s) Det finns inga visioner om hur mark ska användas för att få fler bostäder. Den enda vision som finns är sälj, sälj, sälj. Elisabeth Brandt (s) I allmännyttan bor idag människor med olika förutsättningar och bakgrund. Nu ser det ut som hyresgästerna får betala skattesänkningarna med högre hyrorna. Sten Nordin (m) Den gamla majoriteten skriker att VARGEN KOMMER! Men stockholmarna har redan förstått att det inte är någon fara. Vi är beredda att lyssna på konstruktiva förslag, men ni ger inga. Börje Vestlund (s) Försäljningen av tomträtterna underbalanserar budgeten. Sten Nordin (m) S gjorde erbjöd tomträtter men på ett krångligt sätt som inte var lika för alla. Ann-Marie Strömberg (v) Låt kooperationen bygga lägenheter. Björn Ljung (fp) Oppositionen är av åsikten att förändringar är av ondo. Viviann Gunnarsson (mp) När marknaden går upp och ned och räntan med den, kan människor plötsligt upptäcka att de inte har råd med sina köpta lägenheter och återbetalningsskyldigheter - och vad händer då. Vart ska de flytta? Christer Öhgren (mp) Många låginkomsttagare vågar inte ge sig in i bostadsköpande. Det är problemet i ytterstaden. Problemet i innerstaden är att bara höginkomstagare vinner tillträde. Hans-Göran Olsson (fp) Sänkes hyrorna måste vi skjuta till skattemedel. Christer Öhgren (mp) Pengarna räcker till att sänka hyran och till att restaurera slitna lägenheter. Joen Lagerberg (m) Bostadsbolag kan fortfarande stå för en bostadssocial roll. Man ska inte vara låst till nyproduktion för de sociala bostäderna. Ann Mari Engel (v) Det handlar inte om bostäder till svåra missbrukare. Blandningen av hyresgäster som gjort allmännyttan så bra och speciell förloras när borgerligheten tar bort russinen ur kakan. Sten Nordin (m) Vad har de bostadslösa att hämta hos v? Ni vill ju inte bygga fler bostäder. Ewa Törngren (v) Låt kommunala bolag bygga bostäder! Karin Wanngård (s) Var ska vi unga bo? Vi kan inte köpa en bostad. Vi får inga banklån med tillfälliga projektanställningar och liknande. Annika Billström (s) Varför medverkar kd till att allmännyttan inte ska få bygga? Hur vill Nordin lösa bostadsbristen? Det är bra med de enstaka projekt som ni presenteras. I översiktsplanen har vi möjlighet att bygga stora mängder bostäder, vad gör majoriteten nu för att komma loss? Hardy Hedman (kd) Vi är för att allmännyttan ska få bygga. Sten Nordin (m) Projektlistan innehåller 11.000 möjliga byggesprojekt om vi kan besluta om det. Många byggherrar håller öppet, de vill gärna bygga hyresrätter - men det finns problem. Markrätterna bland annat. I fråga om Hammarby Sjöstad var jag tvungen att stoppa upp det hela eftersom kostnaderna hotade att skena iväg. De kommunala bostadsbolagen bygger visst, men de har inte längre någon gräddfil. Viviann Gunnarsson (mp) Vi är positiva till att bebygga Ulvsunda, Bromma flygplats, Hammarby Sjöstad o.s.v. Hur kommer det sig att Hammarby Sjöstad skulle bli så mycket dyrare? Hans-Göran Olsson (fp) Låga priser gör att vi aldrig kommer ikapp bostadskön, det skapar svarthandel och skapar på sikt den typen av getton som ni inte vill ha. Ärendet bordlades till efter kl. 24. ROTEL II STADSBYGGNADSROTELN Mikael Söderlund (m) Staden fortsätter att växa. Vi läker fortfarande såren efter 60- och 70-talens rivningshysteri och jag efterlyser 1.000 bostäder i innerstaden. I ytterstaden pågår rader av projekt. I city förnyas ett 20-tal kvarter i ett historiskt stadsmiljöprojekt. Kvarter efter kvarter tillförs bostäder. Sergels Torg kommer att förnyas, liksom gaturummen. Innerstaden växer över sina bräddar. Förändringarna i Kista är dock de mest intressanta. Carin Jahn (s) Stockholm ska vara till för alla. Men nu bildas enklaver för de tio procent rikaste. Bygg på Bromma flygfält. Ytterstadssatsningen är väsentlig. Dick Urban Vestbro (v) Majoritetens förslag är i själva verket en nedskärning av nämndens verksamhet. Byggkonjunkturen går upp, byggberedskap behövs och därmed mer medel. Mats Sahlin (fp) Regionen växer med mer än 20.000 personer om året och med den redan befintliga bostadsbristen går vi mot allt större problem. Det är viktigt att bygga! Och att bygga som folk vill bo. Där de vill bo. I innerstaden. Kerstin Rossipal (kd) Att bygga radhus i Rinkeby är en del av en process för att förbättra vår stad. Cecilia Obermüller (mp) Ska bilismen få fortsätta att breda ut sig på naturen och människornas bekostnad? Inför miljöstyrande bilavgifter nu. Stella Fare (sp) Vi har brutit traditionen att köra över lokala opinioner. Det är inte folkstorm över att vi ska bygga på grönområden eller någon annan kär plats. Men detta tar enorm tid. Istället för att gå den oändligt långa vägen med alla samråd, kan man samla folk och gå igenom projekt i tidigt skede och ta reda på vilka knäckfrågor som kan bli aktuella. På det sättet tror jag att vi skulle kunna snabba på processen utan att medborgarna känner sig förbigångna. Conny Nilsson (s) I stället borde man se till att en dialog förs mellan medborgarna/stadsdelsnämnderna. Förra mandatperioden togs fram förslag om hur Sergels Torg skulle kunna förändras. Det finns ett behov av platser där medborgare kan träffas och uttrycka sina åsikter samtidigt som vi känner till problemen också. Men det arbetet har den nuvarande majoriteten valt bort. Mats Sahlin (fp) Med oppositionens byggförslag blir det dyrare att bo för folk än för de tio procent rikaste som sägs ska komma att bo i innerstan. Dick Urban Vestbro (v) Bygg inte bort söderljuset i Norra Hammarbyhamnen, bygg inte husen bort ifrån vattnet och låt det inte bli tomma lokaler utmed gatorna. Inför begränsningar för stormarknader - det skulle göra det lättare att locka småbutiker dit. Mikael Söderlund (m) I ytterstaden finns en stark önskan om att få en bebyggelse som påminner om innerstadens. Vi har fört fram 35 detaljplaner, i 31 av dessa fall har ett parti från den gamla majoriteten motsatt sig dem. Det talas mycket av oppositionen men att verkställa verkar svårare. I 20 år har det pratats om problemen med miljonområdena, inte mycket har gjorts. Hamnen som skulle kunna vara ett utvecklingsområde - jag har uppfattat att ni är emot det, är det inte så? Dick Urban Vestbro (v) Klumpa inte ihop oss tre partier i opposition. Vi tillåter oss att ha olika åsikter. Carin Jahn (s) S hade aldrig vikit i många av de där projekten. Vi är inte emot Värtan, men hamnen är viktig för stadens infrastruktur och frågan om den måste lösas innan vi kan börja bygga där. Mikael Söderlund (m) Ni har ju pratat hela hösten om att hamnen inte skulle förändras. Viviann Gunnarsson (mp) Vi har sagt ja till byggen på många områden som inte är grönområden. Dick Urban Vestbro (v) Det blir inte innerstad i ytterstaden för att man bygger en innerstadskaraktär. Carin Jahn (s) Som det är nu är det mest nejsägarna som låter höra sin åsikt om stadens projekt. Stadsdelsnämnderna måste ta sitt ansvar i frågan. Samverkan måste ske mellan olika grupper. De unga är en viktig grupp med nya perspektiv. I många kommuner arbetas för barns och ungdomars inflytande i samhällsprocesserna. Stockholm bör inte vara sämre. Cecilia Obermüller (mp) Ska Hammarby Sjöstad knytas ihop med innerstaden behövs en fast förbindelse. Tråkigt att höra fp att säga att ingen vill betala för miljösatsningarna i området. Viviann Gunnarsson (mp) Behandlingen av Hammarby Sjöstad fungerade bättre när projektet låg direkt under KS. Mikael Söderlund (m) Den åsikten tror jag att Viviann Gunnarsson är ensam om. Dick Urban Vestbro (v) Gör en mobilsändarfri zon. Förtydligande, till integrationsdebatten: de genomgångsbostäder för flyktingar, vilka Anita Habel refererade till, är förutom förra motellet Gyllene Ratten, förläggningarna i Högmossen samt på Elektravägen, Västberga. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar