Rådsalseko 2000-01-25

Kommunfullmäktiges beslut i korthet * Diverse valärenden fastslogs enligt planen. * Ett bearbetat detaljplaneförslag för den nya entrébyggnaden till Sankt Eriksplans T-bana antogs. Bl.a. har byggnadsvolymen minskats för att Odengatans gångstråk inte berörs. * Detaljplanen för en del av fastigheten Gångaren 12 inom stadsdelen Stadshagen antogs. Användningsbestämmelsen från allmänt ändamål ändras till kontor för att bli en del av Ericsson Sveriges AB:s nya huvudkontor. (Planbeställningen var gjord av Skanska Fastigheter Stockholm AB.) * KF godkände förslaget till genomförandeavtalet mellan staden och Vägverket avseende en gemensam vägtrafikcentral i Stockholm. Avtalet gäller till och med år 2010. * Föreskrifter för förvaltningen av pensionsmedel antogs och därmed fastslogs bland annat vilken risk vid placering som är tillåten samt hur uppföljning och kontroll ska ske. * En motion av Bo Michaëlsson m.fl. (mp) om hur staden skulle kunna underlätta för funktionshindrade att skaffa jobb avslogs. Steget före arbetet kallades projektet. * Bolaget Baltiskt Kulturcentrum AB beslöts avvecklas och lokalerna i Hässelby slott utryms. Verksamheten överförs till kulturnämnden som får 0,7 mkr för att utför den. Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte får även i fortsättningen ett årligt verksamhetsbidrag. * Inriktningen på stadens Agenda 21-arbete godkändes i enlighet med KS förslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och näringslivsnämnden ska realisera ett miljöcentrum. * Spånga-Tenstas hemställan om uppdrag till olika nämnder besvarades med att stadsdelsnämnden bör föra diskussioner direkt med berörda nämnder. * Samordningsansvaret för informationssäkerhet, innefattande såväl IT- säkerhet som mediaoberoende informationshantering, skall åvila kommunstyrelsen, som i sin tur beslutade att fastställa säkerhetspolicyn för stadsledningskontoret samt godkände rapporten angående säkerhet. En tjänst som informationssäkerhetschef, som kombineras med rollen som säkerhetschef vid stadsledningskontoret inrättas. * Nya principer för brukningstaxan för Stockholm Vatten AB antogs. * Förslaget till strategi för försäljning av Stockholm MFO godkändes. * Fullmäktige beslöt att decentralisera ansvaret för projektet IT i skolan. Därmed förlängs projekttiden till 20021231 och varje skola som ännu ej är ansluten till skoldatanätet, får själv inkomma med önskemål om när man vill ansluta sig inom projekttiden. Skolan kan också välja att helt eller delvis ansluta sig till den gemensamma drift- och förvaltningsorganisationen. ROTEL II Utl. 1/00. Förslag till detaljplan för del av Sankt Eriksplan (tunnelbaneuppgång) inom stadsdelen Vasastaden. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 2/00. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gångaren 12 inom stadsdelen Stadshagen. Mikael Söderlund (m) Ericsson bygger ett nytt kontor i denna del av Stockholm som har en oerhörd utvecklingspotential. Dick Urban Vestbro (v) Risken finns att det blir för mycket kontor i området. Tanken är att byggnadens glas ska lysa upp, men reflektionerna kan ge intrycket av en stor kloss. Cecilia Obermüller (mp) Bilismen är det största problemet i staden. Den höga parkeringsnormen gör oss tveksamma, medan cyklisterna ska släpa sina cyklar två trappor ned. Antalet p-platser är fler än normalnormen. Mikael Söderlund (m) Dessa arbetsplatser är mycket demokratiskt uppbyggda. De som ska verka i huset vill ha det så här. Det är dessutom massor av bostäder i programmet. I kvarteren kan man räkna upp till 2000 bostäder. Dick Urban Vestbro (v) Vill de fackliga organisationerna ha rum utan fönster, så är det klart att de ska få det. Det är inte därför vi begärt återremiss. Mats Sahlin (fp) För att visa stadens öppna företagarklimat bör vi kanske inte krångla till det för mycket. Det är svårt att komma med synpunkter sedan arbetet redan är på gång. Carin Jahn (s) Detta är en del av upprustningen av västra Kungsholmen som nu pågår. Stadsdelsnämnden på Kungsholmen har önskat bra med arbetsplatsparkeringar. Dick Urban Vestbro (v) Det blir mycket bostäder i den nordvästra delen av kvarteret, det behövs fler bostäder i andra hörn också. Kerstin Rossipal (kd) Det är ett fantastiskt utvecklingsområde och är det någonstans det är lämpligt med parkeringsplatser så är det väl där, nära Essingeleden så att bilarna inte behöver köras in mot staden. ROTEL III Utl. 3/00. Genomförandeavtal Avseende gemensam vägtrafikcentral i Stockholm. Viviann Gunnarsson (mp) Det vi vänt oss emot är att man tidigare kopplat ihop detta avtal med Södra länken och behovet av nya vägar. Med en vägtrafikcentral kan invånarna rådas att använda kollektivtrafiken, och centralen kan koppla samman föroreningsuppgifter och biltrafikavgifter. Hardy Hedman (kd) IT i trafiken kan betyda mindre betong. Styrning av trafikljus. Dynamiska hastighetsbegränsningar. Det som vi saknar är dynamiska trafikhänvisningar samt speciell hänvisning och uppföljning av farlig lasttrafik. Det kan bli bra! Utl. 4/00. Förvaltning av pensionsmedel. Sten Nordin (m) Det är bra att de anställda får bestämma hur delar av deras pensionsmedel ska förvaltas, de kan satsa på miljöriktiga och etiska fonder till exempel, men delen som staden förvaltar måste få strikta regler. Christopher Ödmann (mp) Vi bör kunna erbjuda folk andra sätt att spara, utan risker. Alf T Samuelsson (kd) Det finns ingen risk för att pengarna ska kunna spekuleras bort. ROTEL V Utl. 5/00. Steget före arbete - en verksamhetsidé för personer med funktionshinder i Stockholms stad. Svårt funktionshindrades arbete för kulturorganisationer m.fl. Motion av Bo Michaëlsson m.fl. (mp). Catharina Tarras-Wahlberg (s) Av något skäl saknar denna grupp den lagliga rätten till daglig verksamhet. Varför har borgarrådet yrkat på avslag på motionen? Eivor Karlsson (mp) Varannan funktionshindrad person saknar arbete. De stora besparingar som staden gör nu drabbar denna grupp hårt. Kristina Axén Olin (m) Vi har slagit fast en handikapp-plan och vi har anslutit oss till stiftelsen Lika villkor, det behövs ingen extra instans under socialförvaltningen. Arbetet ska genomsyra all verksamhet. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Stadsdelsnämnderna säger att de inte har resurser. Låt handlikapp-planen omfatta detta också. Inger Stark (v) Handikapporganisationerna har varit positiva till detta förslag. Inge-Britt Lundin (fp) Stadsdelsnämnderna har ansvaret och ska ha det. Stadsdelsnämnderna har inte rätt att välja bort dessa frågor. Vi ska inte ha olika kanslier för äldre, barnomsorg, funktionshindrade och så vidare. Inger Stark (v) Stadsdelsnämnderna ska ta sitt ansvar, men det fattas pengar! Men en central instans som samordnar kan vara bra att ha. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Det behövs en samlad kompetens. Kristina Axén Olin (m) Titta på datumen för remissvaren. De kom in före beslutet om handikapplanen. Detta förslag är ett steg tillbaka. Hans Hagberg (sp) Jag blir trött på de ideliga inskränkningarna mot stadsdelsnämndsreformen. Visst behövs kunskaper, men varför ska de placeras centralt? Inge-Britt Lundin (fp) Jag sitter inte i någon stadsdelsnämnd, min erfarenhet av funktionshindrade människor har jag fått genom mitt arbete och jag efterlyser att något ska hända. Viviann Gunnarsson (mp) Ni måste förstå att det krävs en kraftansamling både hos stadsdelsnämnder och centralt. Överlämningen mellan de olika instanserna fungerar inte idag. Kristina Axén Olin (m) Den dramatiska försämring som skett är regeringens och AMS beslut om förändring av bidrag i höstas. Viviann Gunnarsson (mp) Det är inte AMS uppgift att stå för denna typ av förberedelser. Vi bör syna oss själva och se att vi inte gjort någonting. Vi vill ha ett väglednings- och stödcentrum. Inge-Britt Lundin (fp) Brister i rehabkedjan finns, men de måste åtgärdas "hemifrån". ROTEL VI Utl. 6/00. Framtiden för Baltiskt Kulturcentrum AB. Hardy Hedman (kd) När styrelsen skulle tillsättas, tyckte ingen att det var nödvändigt att tillsätta någon som talade ett baltiskt språk. Christopher Ödmann (mp) Baltiskt-Nordiskt samarbete har blivit allt viktigare. Per Sundgren (v) Alla verkar tycka att det är en bra förändring. Arbetet måste vara långsiktigt, nätverk måste bland annat byggas upp. Roligt att vi får det under kulturnämnden. Birgitta Rydell (fp) Den nuvarande organisationen har ställt till en hel del problem. Det har funnits invändningar från de baltiska staterna att inte tillräckligt har hänt. ROTEL VII Utl. 7/00. Miljöcentrum i Stockholm. Framtida inriktning för stadens Agenda 21-verksamhet. Alf T Samuelsson (kd) Ett miljöcentrum ska fungera som stöd för det lokala näringslivet, med små och medelstora företag, att agera miljövänligt. Yildiz Kafkas (mp) Majoriteten har urholkat det ursprungliga förslaget, till något som bara berör näringslivet. Detta miljöcentrum utgör ett alibi för att avveckla stadens Agenda 21-arbete. Margareta Olofsson (v) Ska man överföra ett arbete bör man överföra pengar för detta. Men det är ej gjort. Stadsdelsnämnderna ska ta över Agenda 21-arbete, utan medel. Elisabet Lönngren (s) En satsning på miljöarbetet betyder dels lokala satsningar men också centralt. Alf T Samuelsson (kd) Vi bygger ju ett miljöcentrum, det betyder en bredare miljösatsning. Ulf Fridebäck (fp) Ett effektivt miljöarbete kräver ett samspel mellan många aktörer. Det förekommer goda Agenda 21-arbeten i många stadsdelar. Svante Linusson (sp) Blir förvånad över att ett miljösamarbete med företagen skulle vara fel. Företagen ligger på många håll långt före oss. Yildiz Kafkas (mp) Det som är fel är att miljöorganisationerna inte är involverade. Peter Lundén-Welden (m) Det finns många andra rörelser än miljörörelsen som vi kan arbeta med i Agenda 21-frågan. Alla ska vara involverade. Genom IT har stockholmarna möjlighet att ta del av stadens miljöarbete. Margareta Olofsson (v) Det behövs en ambitionshöjning från staden, men majoriteten gör tvärt om. Votering: Ett förslag om återremiss avslogs med rösterna 53 mot 48. ROTEL I Utl. 8/00. Uppdrag i samband med utvecklingsprogram för Tensta inom stadsdelen Spånga-Tensta. Hamid Mosavi-Porasl (v) Man bör se till att planer och satsningar fullföljs. Erik Nilsson (s) Tanken med lokala utvecklingsavtal med staten är att det ska vara en ömsesidig satsning. Staden måste möta upp med genomtänkta investeringar. Spånga-Tensta har tänkt igenom en rad åtgärder som staden centralt bör genomföra. Hela, eller delar av kommunala förvaltningar, kan till exempel placeras i aktuella stadsdelar. Carl Cederschiöld (m) Näringslivsnämnden har ett klart uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna analysera och om möjligt undanröja hinder för företagande. Det finns redan en beslutsmässig ram för verksamheten. Det finns ej anledning att utdela pekpinnar nu. Inge-Britt Lundin (fp) Roligt med en sån här framställan från Spånga-Tensta som visar hur bra de jobbar över hela fältet. När det gäller högstatusutbildningar, forskning på riksplanet, så måste vi se till att inte slår sönder verksamheter som fungerar. Vi måste veta exakt vad vi gör. Hardy Hedman (kd) Polisen nämns i ärendet. Vi har försökt påverka länspolismästaren; det är konstigt att belägga Östermalm till 100 procent och Tensta med 50. I övrigt är jag mer orolig för Rågsved, med svagare näringsliv. Erik Nilsson (s) Skälet till vårt yrkande, är att arbetet som påbörjats bör göras systematiskt. Det finns oklarheter beträffande idrottshallen och det finns andra utbildningar än de högre forskningsutbildningar som skulle kunna förläggas i Spånga-Tensta. Dessutom kan delar av högre utbildningar förläggas där. Hamid Mosavi-Porasl (v) De flesta av dem som har arbeten i stadsdelen bor någon annanstans. Inge-Britt Lundin (fp) Vi måste hitta verksamheter som passar i stadsdelen. Carl Cederschiöld (m) Utbyggnad av vägsystem, upprustningar i Kista, Tensta och Rinkeby. KTH:s hela IT-verksamhet blir förlagd i Kista. Det är konkreta projekt och det ska byggas studentbostäder, centrum, radhus och så vidare. Spånga-Tensta och Järvafältet har ingen orsak att känna sig oroliga. Erik Nilsson (s) Jag är orolig för att södra Järva ska betraktas som sovstad. Även de som bor där behöver komma ut på arbetsmarknaden. En matchningspolitik behövs så att de som bor i områdena har möjlighet att ta jobb som skapas. Är majoriteten beredda att flytta förvaltningar till områdena? När vi får rapporten kan fler förslag kopplas på den. Hamid Mosavi-Porasl (v) De nya jobb som skapas i Stockholm äts upp av dem som kommer till Stockholm. De som redan bor här, blir utan. Hardy Hedman (kd) Det skapas jobb bara av att fler människor kommer till stadsdelen. Även om de kommer utifrån. Det behövs fler lunchrestauranger, det behövs städare och så vidare. I och med att människor som inte haft jobb får det höjs självförtroendet och deras barn kommer förmodligen vara dem som söker till de nya utbildningarna. Hamid Mosavi-Porasl (v) Jag vill inte att människorna i stadsdelen ska städa åt de höga herrar som kommer utifrån. Hardy Hedman (kd) De arbetslösa högt utbildade människorna i området, kommer att få jobb, var lugn för det. Jag talade om de lågutbildade. Paul Lappalainen (mp) Spinn off-effekterna som förväntas, behöver inte infinna sig. Kommunen har ansvar för att människorna i området med kompetens ska få del av möjligheterna. Rolf Könberg (m) Arbetsgivarna i området har börjat tillse att deras anställda ska bo i området. Hamid Mosavi-Porasl (v) Det har visat sig bara vara tomma ord. Votering: S reservation (med samma ordalydelse som under budgetdebatten) med stöd av mp och v avslogs med 53 röster mot 48. Utl. 9/00. Samordningsansvaret för informationssäkerhet. Förslag till säkerhetspolicy för stadsledningskontoret samt anmälan av rapport angående säkerhet vid stadsledningskontoret. Ingen debatt. Utl. 10/00. Nya principer för brukningstaxan för Stockholm Vatten AB. Rebwar Hassan (mp) Vi bör kunna ta ut avgifter av industri som förorenar vattnet. ROTEL I + II Utl. 11/00. Förslag till strategi för försäljning av Stockholm MFO. Mikael Söderlund (m) Staden ska inte bedriva affärsverksamhet och konkurrera med privata alternativ. Till sommaren blir MFO privatägt med de anställda som delägare. 90 procent av dem har visat intresse för att följa med. Elisabet Lönngren (s) Genom att samordna en lång rad verksamheter i staden, har stora effektivitetsvinster gjorts. Detta beslut är inte till gagn för stadens invånare. Anställda på MFO ansträngde sig för att ta rodret i den stora förändringen som majoriteten beslutat om. Det är därför vi i stort sett röstar för utlåtandet. Det vi går emot, rör upphandlingsverksamheterna. Krister Skånberg (mp) MFO har haft hand om upphandlingen i 25 år. Samordning, samordning av krav och uppföljning krävs, tro ej att konsultfirmor skulle utföra det arbetet. Varför skulle landstinget göra tvärt om och öka sin samverkan i upphandlingar och varför skulle Göteborgs stad anstränga sig i politisk enighet för att genomföra något som vi nu avskaffar. Claes-Göran Jacobson (v) Vi vill avbryta försäljningen. MFO har haft möjlighet att ställa olika krav, bland annat miljökrav. När Cederschiöld säger att 90 procent av personalen är nöjda är det inte sant. De måste vara med att bilda ett bolag om de vill ha arbetet kvar, sina arbetskamrater och sina chefer. Mikael Söderlund (m) Jag har uppfattat att personalen har ett mycket äkta och långtgående intresse för att ta över verksamheten. Bo Bladholm (m) Idag tar vi inte ställning till en privatisering utan en bolagisering. Det är min klara uppfattning att staden inte ska ha hand om städning, bilverkstad och så vidare. Det finns stora möjligheter att välja att stanna kvar i staden om personalen skulle önska det. Carl Cederschiöld (m) Förskolor har varit irriterade över att de inte fått köpa blöjor hos den lokala ICA-handlaren, fastän det skulle ha blivit billigare. Votering; Mp:s förslag att ärendet skulle återremitteras röstades ned med 82 röster mot 19. Votering: S:s tilläggsyrkande med mp:s förslag avslogs med 53 röster mot 48. ROTEL I IV Utl. 12/00. Decentralisering av ansvaret för projektet IT i skolan. Lars Rådh (s) Vi har gjort en enorm satsning. Vi ska fortsätta att satsa, men nu ska skolorna få möjlighet att utveckla IT-arbetet själva. Det finns en stor brist, det är att fattiga skolor, eller skolor i fattiga stadsdelar, som gör att de halkar efter. Det krävs ett tillskott av pengar för att skolorna ska klara av både denna satsning och den vanliga undervisningen. Patricio Rodriguez (v) Det är skolans skyldighet att ge alla ungdomar samma utbildningsmöjlighet oavsett bostadsort, kön eller ursprung. Carl Cederschiöld (m) Att helt avstå från att vara med i satsningen är inget alternativ. De skolor som inte redan är med, har tre år på sig att se till hur de ska prioritera, se till att det finns personal som ska föra dem in i projektet. Jag tror att en ovanifrån dikterad tidsplan skulle väcka motstånd och protester. Christopher Ödmann (mp) På vilket sätt ska det nya redskapet användas i skolan? Den pedagogiska utvecklingen måste hinna ikapp materialsatsningen. Lars Rådh (s) IT i utbildningen innebär en kostnadshöjning och ambitionshöjning. Men vi har inte haft något val. Trots att vi satsat stort, är vi inte bäst i Sverige. Mycket av de satsade pengarna har faktiskt gått till pedagogiska satsningar. Vi måste tillföra resurser för drift och underhåll för att ha glädje av projektet. 100 miljoner kronor per år kostar underhållet enligt beräkningar och vår bedömning är att skolan inte klarar det utan extra ekonomiskt stöd. Slut ca. kl 23. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar