Rådsalseko 2000-03-06

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (nya beslutsärenden) * Fastigheten Munklägret 21 på Hantverkargatan säljs till AP-fastigheter AB. * Huvudmannaskapet för stadens två korttidshem för rörelsehindrade ungdomar övertas av socialtjänstnämnden. * Staden ska tillskriva regeringen om möjlighet dra in alkoholtillstånd för brott mot räddningstjänstlagen. * Inga omedelbara åtgärder vidtas i samband med frågan om elektromagnetiska frizoner. * Nytt reglemente för kyrkogårdsnämnden antaget. NYA BESLUTSÄRENDEN ROTEL II Utl. 31-37/00. Namnbeslut, park, gator med mera. Ingen debatt. Utl. 38/00. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Proppen, Södra Hammarbyhamnen. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 39/00. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Mannekängen mm, Fruängen. Dick Urban Vestbro (v) Äldreboende behövs, men det är fel att bara Seniorgården gång på gång får bygga. Det borde vara blandade upplåtelseformer. Mikael Söderlund (m) Då bör Vestbro påverka regeringen så att förutsättningar för hyresrättsbyggande skapas. Utl. 40/00. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Knarrarnäs mm, Kista. Dick Urban Vestbro (v) Det stora antalet parkeringsplatser kan vi inte acceptera. Vi ansluter oss också till Skönhetsrådets synpunkter på bygget. Viviann Gunnarsson (mp) Påverkan på Igelbäckens tillrinningsområde måste minimeras. Parkeringsplatserna är för många, arbetsresor ska göras kollektivt för att nå klimatmålet. Mikael Söderlund (m) Vi skapar en mångfunktionell stad i Kista. Det är rimligt att möta den efterfrågan på parkeringsplatser som finns. Börje Vestlund (s) Det viktigaste med området är att bygga symboliska broar mellan bostads- och arbetsområden. Det skulle öka dynamiken. ROTEL III Utl. 41/00. Försäljning av fastigheten Munklägret 21 på Kungsholmen. Hamid Mosavi-Porasl (v) Fastigheten ligger centralt. Staden har behov av lägenheter och det vore synd att sälja Munklägret. Ett alternativ är att ge den behövande Eiraskolan lokaler i fastigheten. Karin Wanngård (s) Det är en fördel att bedriva aktiv fastighetspolitik. Vi ser tydliga användningsområden. Fastigheten bör byggas om till högstadieskola. Sten Nordin (m) När vi ärvde denna fastigheten stod den tom och utan planer för framtiden. Jag tror inte stockholmarna upprörs av en försäljning. Att bygga om till bostäder skulle tyvärr bli mycket dyrt. Stadsdelsnämndens behov av högstadieplatser löses på annat sätt, i Stadshagen. Eiraskolan ska upprustas, det är redan beslutat. Denna affär är bra för skattebetalarna - 120 miljoner som kommer väl till pass i stadens kassa. Till och med socialdemokraterna borde kunna gå med på denna försäljning. Christer Öhgren (mp) Egentligen borde huset rivas. Privatiseringsidén är tveksam, särskilt då det inte sker för att bygga bostäder. Svante Linusson (sp) Det vore synnerligen olämpligt att bygga om till skola, likaså skulle en omgörning till bostäder ställa sig orimligt dyr. Skollokalerna i Stadshagen är jättebra. Inge-Britt Lundin (fp) I flera år har kåken i stort stått oanvänd. Nu vill oppositionen använda den till allt möjligt, det är underligt. Börje Vestlund (s) Detta handlar bara om att ni till varje pris vill sälja ut så mycket som möjligt av stockholmarnas egendom. Utförsäljningspolitiken är vanvettig. Anders Broberg (kd) Fastigheten kräver kraftig sanering. Förslaget är rimligt. Barry Andersson (s) Borgarna ska bara beckna och beckna. Den ensidiga politiken är vi inte med på. Votering begärdes, där s-förslaget blev motförslag till KS förslag. KS linje fick 52 röster mot 41 för s-förslaget. (De 6 miljöpartisterna avstod från att rösta.) Munklägret 21 säljs således. ROTEL V Utl. 42/00. Korttidshem för rörelsehindrade barn och ungdomar. Ingen nämnvärd debatt i sakfrågan. ROTEL V + VIII Utl. 43/00. Förslag om tillägg till 7§ alkoholförordningen avseende räddningstjänstlagen (förbättrad brandsäkerhet på Stockholms krogar). Catharina Tarras-Wahlberg (s) Förslaget räcker inte. Det enda som skulle hjälpa vore en lagändring. Krögarna ska veta att de kan bli av med tillståndet direkt i samband med operation krogsanering. Stella Fare (sp) Egentligen handlar det om att få två olika lagstiftningar att fungera tillsammans. Det kan vi inte lösa i fullmäktige. Vi behöver en möjlighet dra in tillståndet om brandskyddet inte fungerar. Joakim Larsson (m) Vi tar nu ett steg i rätt riktning. Men rättssäkerheten kräver fällande dom innan tillstånd dras in av denna anledning. Staden kan inte ta över straffutmätningen. Det är också viktigt att säga att de flesta krögare faktiskt sköter sig. Paul Lappalainen (mp) Vi har redan den regeln att krogar med fem-tillstånd inte ska ha överträtt brandföreskrifterna året innan. Därmed kan vi redan nu, utan lagändring, skärpa tillämpningen. Lars Furehed (s) Vi får dagliga bevis på krogar som till exempel blockerat nödutgångar. Bara möjligheten att dra in tillstånd kan få restaurangägarna att dra öronen åt sig. Bror Stefenson (kd) Jag tror att regering och riksdag kommer att ta sig en ordentlig funderare i frågan. Därför känner jag mig lugn. ROTEL VII Utl. 44/00. Inrättande av elektromagnetiska frizoner i Stockholm. Skrivelse från kommunstyrelsens handikappråd. Alf T Samuelsson (kd) Bakgrunden är den snabba expansionen inom mobiltelefoni. Forskningen har tyvärr blivit ytterligare fördröjd. Vi bör avvakta tills vi har mer vetenskapligt underlag. Vetenskapliga belägg bör finnas innan vi till exempel inrättar elektromagnetiska frizoner. Det är inte rimligt att olika kommuner tar upp olika riktlinjer. Frågan är nationell och riktlinjer och direktiv ska komma från regeringen. Dick Urban Vestbro (v) Samuelssons resonemang saknar förståelse för de elöverkänsligas problem. Det är inte bara psykosomatiska orsaker bakom problemen. Det finns massor av vetenskapligt underlag. Jag ifrågasätter Samuelssons medkänsla med människor som lider. Rolf Lindell (s) Vårt förslag är att utröna om det går att kartlägga basstationerna för mobiltelefoni. Hardy Hedman (kd) Problemet är att man måste sätta en gräns för hur stor strålningen får vara. Det går inte bara att sätta upp staket och påstå att det är en elektromagnetisk frizon. Det finns de som inte ens tål solstrålningen. Margareta Olofsson (v) Vi borde tillämpa försiktighetsprincipen. Vi behöver inte invänta initiativ från regeringen. Juan Carlos Cebriàn (s) Ärendet har återkommit efter 13 månader med i stort samma beslutstext. Samuelsson borde ta sitt ansvar och bidra till att erbjuda ett bättre liv åt de drabbade i enlighet med skrivelsen från kommunstyrelsens handikappråd. Votering begärdes om punkten 3 i s-förslaget (innebörd: "staden ska utröna vilka möjligheter som finns att kartlägga basstationer för mobiltelefoni samt möjligheterna att inrätta elektromagnetiska frizoner"). KS förslag vann med röstsiffrorna 49 mot 48. Det jämna utfallet beror på att två ledamöter ur majoriteten (Inge-Britt Lundin och Mats Sahlin, båda fp) röstade för s-förslaget. ROTEL I Utl. 45/00. Förslag om arvoden för ledamöterna i Gamla stans Forum, kyrkogårdsnämnden och renhållningsnämnden. Ingen debatt i sakfrågan. Utl. 46/00. Nytt reglemente för kyrkogårdsnämnden. Ingen debatt. Utl. 47/00. Arvodering av viss förtroendevald. Ingen debatt. Slut klockan 22.01. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar