Rådsalseko den 20 mars 2000

Kommunfullmäktiges beslut i korthet * En projektplan för Stockholms 750-årsjubileum klubbades * Detaljplanen för Betongblandaren 12 i Mariehäll godkändes och därmed utvidgas den tilltillfälligt upplåtna parkeringsplatsen från 24 platser till 37 stycken. VALÄRENDEN Mem. 17/99, 21/99, 1/00, 2/00, 3/00. Ingen debatt. ROTEL I Utl. 51/00. Projektplan för Stockholms 750-årsjubileum år 2002. Kvinnoperspektivet vid firande av Stockholms 750-årsjubileum. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach och Maria Hassan (s). Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) Att negligera en motion på detta sätt är förolämpande. Maria Hassan (s) Kvinnor har sin plats i historien och måste få synas när staden firar jubileum. Bror Stefenson (kd) Att sprida evenemanget över hela året är bra. Vi måste ta fram en policy så att det blir styrsel och ej räddhågad tveksamhet. Stockholm, den rena staden på vattnet, måste finnas med - eller ska vi fokusera på Mälardrottningen för att tillfredställa kvinnoperspektivsönskemål? Peka gärna på kvinnor. Det finns dessutom i Stockholm ett statsöverhuvud som har mycket att göra med detta jubileum. Margareta Olofsson (v) Pekar man inte särskilt ut kvinnornas situation, tas den inte upp. I firandet får inte förorterna glömmas bort! Dessutom bör vi besluta om att Stadens kostnader inte får överstiga 10 miljoner kronor. Det behövs en kostnadsram från början. Viviann Gunnarsson (mp) Vi är utmattade på traditionellt manliga projekt som detta. Monument ska byggas, storslagna operaverk sättas upp. Stockholms invånare ska stå för notan. Det är trevligare om vi lägger oss på en lägre nivå. Snart firar vi Stockholms stad vart och vartannat år. Ge firandet en tydlig inriktning med barn, kvinnor och miljö som profilering. Finansieringen bör inte överstiga 5 miljoner kronor. Här föreslås att en folkaktie ska finansiera festen, det är märkligt. Men visst vore det trevligt om näringsliv kan finansiera delar. Carl Cederschiöld (m) Vilket näringsliv skulle vara intresserat av att finansiera detta manliga och svulstiga projekt? Eftersom Viviann Gunnarson är så sur och grinig föreslår jag att hon inte är med och firar detta jubileum. För mig är det självklart att betydelsefulla kvinnor ska uppmärksammas. Vi kan väl börja med den kvinna som försvarade Stockholm i nio månader innan Kristian Tyrann kom. Annika Billström (s) Jag trodde att vi i fullmäktige skulle avstå ifrån att recensera varandra. Ta motionen seriöst. Mikael Söderlund (m) Vi ska visa det bästa vi har för besökare men detta är i första hand en fantastisk chans att få fira Staden för stockholmarna. Stella Fare (sp) Historien ska lyftas fram, det betyder att det humanistiska perspektivet ska lyftas fram, kvinnoperspektivet inte att förglömmas. Carl Cederschiöld (m) Vi ska inte ta ställning till folkaktien som Gunnarsson talar om. I idébilagan står det om en folkaktie men där står massor av förslag och det är inte alls säkert att alla de ska bli av. Hardy Hedman (kd) Varför inte visa det internationella kontakter genom tiderna. Från de tyska handelsmännen, de första zigenarna som steg i land på 1500-talet och mottogs oerhört väl och så vidare som visar att integrationen lyckats väl. Maria Hassan (s) Alla verkar tycka att det är självklart att kvinnorna ska uppmärksammas under jubileet, så rösta för motionen. Dessutom vill jag varna för att massa monument ska hyllas, men inte människorna som lever., ungefär som i mitt gamla hemland Sovjetunionen. Carl Cederschiöld (m) Olika intressenter vill vara med och finansiera jubileet, vår projektledning ska koordinera alla dem. ROTEL II Utl. 52/00. Förslag till detaljplan för Betongblandaren 12 m.m. inom stadsdelen Mariehäll. Dick Urban Vestbro (v) Marken är klassad som parkmark, gör grönyta av området i stället. Cecilia Obermüller (mp) Det står fel i ärendet. Det finns redan 13 platser som ska utökas med 24. Parkeringsplatsen är dåligt utnyttjad redan nu, den är belagd till högst en tredjedel. En lekplats eller en park skulle göra fastigheten mer åtrådvärd. Mikael Söderlund (m) Mariehäll behöver lokala butiker och mer liv. För att åstakomma en ökad rörlighet behövs fler parkeringsplatser. Olivia Wigzell (s) Ytan här är inte grön, utan hårdgjord. Cecilia Obermüller (mp) Ytan är grusad. Kerstin Rossipal (kd) Detta är ett gammalt villaområde med mycket smala gator. Där dagens kontor är måste det finnas p-platser, annars ställer parkerade bilar till problem för framkomligheten. Cecilia Obermüller (mp) Fler p-platser leder inte till färre bilar som parkerar på gatan. Stella Fare (sp) Falskt att tala om grönområde när ytan är grusad, även om det står park i planen. Cecilia Obermüller (mp) Vi måste acceptera planerna! Ska det byggas på grönområden, ska marken ersättas. BORDLAGDA MOTIONER. Utl. 222/99. Stopp för exploatering av Blackebergsskogen. Motion av Hans Peters (c). Ingen nämnvärd debatt. Utl. 223/99. Riddarfjärden - Stockholms centrala, offentliga rum. Motion av Björn Magnusson (s). Viviann Gunnarsson (mp) Vi vill att tillsynsplanen ska ses över kontinuerligt. Olivia Wigzell (s) Man kan höja arbetsnivån ytterligare. Mikael Söderlund (m) Varför gjorde inte Wigzell det under förra valperioden. Det pågår ett upprustningsarbete och jag har uppfattat det som om vi egentligen är helt överens. Olivia Wigzell (s) Nu handlar det om att fullfölja det vår majoritet påbörjat, på ett bra sätt. Stella Fare (sp) Varför motionerade s om ni redan hade påbörjat arbetet? Här har vi ett attraktivt hamnområde som varit något av en baksida. Det tar lite tid att ersätta människorna som arbetar på områdena. Men tanken är att skutorna ska få ligga där, det är en kulturuppgift. Mikael Söderlund (m) Konstig stämning det är här ikväll med hugg på varandra. Nu verkar s tycka att Södermälarstrand är viktig att arbeta med men inte andra delar av staden. Var det s idé att rusta Södermälarstrand så var det bra. Margareta Olofsson (v) Upprustningen påbörjades under förra valperioden men med stöd av alla partier. Jag tycker även att det vore trevligt med krogar utmed kajerna. Utl. 224/99. Belysningsprogram för Hägerstensåsen - Bäckvägen. Motion av Malte Sigemalm (s). Malte Sigemalm (s) Belysningen är dålig trots att man bytt lampor. Det är mörkt på ena sidan och det är spring över vägen inte minst på grund av bussar som går där. För att göra området bättre föreslår stadsdelsnämnden att träd och buskar ska planteras. Konstigt för en av orsaken till att vägen är så mörk är den stora vegetationen som redan finns där. Inge-Britt Lundin (fp) Om var och en av oss la motioner om vägsnuttar där just vi bor blir beslutsvägarna underliga. Jag vet inte om jag tycker att just Bäckvägen bör prioriteras mer än andra vägsnuttar. Barry Andersson (s) Det är typiskt när man motionerar om områden i ytterstaden. Får man propåer från medborgare måste man få agera utan att få höra att man snuttiferar. Det är viktigt med belysning för kvinnofridens skull. Stella Fare (sp) Det är kvinnofrid som vi har tagit hänsyn till i belysningsfrågan över staden. Malte Sigemalm (s) Det är människorna i denna valkrets som har valt mig. Med mer belysning får vi ned bilinbrotten och vi minskar trafikincidenterna. Kanske måste man slå ned foten på en gata för att diskutera området vidare. Inge-Britt Lundin (fp) Ja, vi måste sätta ned foten, men på rätt ställe. I gatu- och fastighetsnämnden. Utl. 225/99. Fler bänkar i stadsmiljön. Motion av Åke Askensten m.fl. (mp). Viviann Gunnarsson (mp) På gågatan Drottninggatan behövs sittplatser för människor som har svårt att röra sig. Med fler parkbänkar kan människor som annars inte orkar röra sig så långt hemifrån kunna delta i stadslivet på ett annat sätt. Hamid Mosavi-Porasl (v) Den här motionen har behandlats respektlöst och bör bordläggas för att tas upp bland annat i gatu- och fastighetsnämnden. Inte bara borgarråden ska få chansen att säga vad de tycker. Sten Nordin (m) Ett ökat antal bänkar i staden är nog något som vi alla vill ha, problemet är att få dem att få stå kvar. Bänkfrågan har fler bekymmer tyvärr. Ett av problemen handlar om tillgängligheten, ett annat om vandalism. Hans Hagberg (sp) Stadsdelsnämnderna borde få yttra sig. Ann-Marie Furumark (s) Behovet av bänkar är stort, inte minst i ytterstaden. Men motionens plan är inte den bästa. Jag ber att få inlägga min protest mot Skönhetsrådets yttrande, som talar om överbelastning skönhetsmässigt, och inte alls tar upp människornas behov. Utl. 226/99. Trafiksituationen vid korsningen Abrahamsbergsvägen/Hemslöjdsvägen/Drottningholmsvägen. Motion av Peter Nilsson (mp). Drottningholmsvägens korsningar vid Abrahamsberg och Stora Mossen. Uppdrag från kommunfullmäktige. Cecilia Obermüller (mp) Det är extremt farliga korsningar. När får de gående en engen fas? Kerstin Rossipal (kd) En ändring av intervallerna kan ha oönskade effekter. Sten Nordin (m) En signalfas för enbart gående kan vara överkomligt. Det handlar om en tillfällig lösning, men jag har inget datum nu. Utl. 227/99. Bevarande och utvecklande av Vinsta företagsområde. Motion av Hans Peters (c). Dick Urban Vestbro (v) Det finns mark som är lämpligt att bygga bostäder på. Här kan man till och med bygga på grönmark intill tunnelbanan. Här står ett miljöintresse mot ett annat. Det skulle ge mera liv, upprustning och mindre behov av anlitande vaktbolag. Sten Nordin (m) Det är viktigt att bygga bostäder, men vi måste vara rädda om våra företagsområden. Jag tror på kombinationen bostadsområde och arbetsområde. Viviann Gunnarsson (mp) Vinsta företagsområdet är på tillbakagång. Industrin har flyttat till andra ställen och det börjar bli allt mer skräpigt där. Det vore väl bra om vi kunde rusta upp Vällingby samtidigt som vi satsar på bostäder i Vinsta. Det är märkligt att man bygger på ett grönområd och inte mellan företagen. Nu har det börjat byggas bostäder för hemlösa där. Kanske inte så bra, då inga andra bostäder finns. Kerstin Rossipal (kd) Närmare hälften av lokalerna i Vinsta står tomma. Börje Vestlund (s) Det är tråkigt med diskussionerna från mp och tidigare från c. Vem skulle vilja bo mitt emellan två stora industribyggnader. Man kan inte hålla på och säga att man vill bygga, men inte just där. Barbro Noreson (m) Gunnarsson vet inte vad hon talar om och att då bara säga nej, nej,nej är pinsamt. Viviann Gunnarsson (mp) Man bör inte ta en grön yta i anspråk om det finns andra möjligheter. Dick Urban Vestbro (v) Vi delar inte mp:s uppfattning, men för att man inte gör det kan man inte slå ned på andra partiers ledamöter. Utl. 228/99. Finansiering av Centralbron i tunnel. Motion av Björn Mellstrand (c). Ingen debatt. Utl. 229/99. Kommunalt friår för att minska arbetslösheten. Motion av Sabina Bossi och Christer Öhgren (mp). Sabina Bossi (mp) Friåret är en åtgärd som försöker komma åt två problem: De som har arbete överarbetar och behöver ledighet och de som saknar kontakt med arbetsmarknaden och behöver det. Sten Nordin (m) Att som mp ständigt diskuterar ledighet och att arbeta mindre är inte hållbart när vi ständigt behöver mer personal inom omsorg och skola. Lösningen handlar om att se till möjligheter att utveckla sig i sitt arbete. Det är nämligen då utbrändhet och förslitningar faktiskt minskar. Kommunala friår är ekonomiskt orealistiska och dessutom av stadens rekryteringsbehov. Christopher Ödmann (mp) Ni vill inte ens utreda frågan. Christer Öhgren (mp) Arbetsmarknaden har ett större behov av kreativitet. För att skapa detta krävs nytänkande hos arbetsgivarna. Sten Nordin (m) Mp har en pessimistisk och negativ inställning till arbetslivet. Människor i staden vill arbeta. De kräver möjligheter att arbeta och ha familj med flexibilitet. Barry Andersson (s) Lyssna på de facket. Att använda A-kassepengar för ett friår tror jag inte på. Christer Öhgren (mp) Jag vill inte skriva Andersson på näsan vad facket ska göra. Men deras problem att få unga människor att engagera sig, misstänker jag, beror bl.a. på att man vill se lite andra flexiblare lösningar. Helve Tsai (sp) Uppsåtet är gott, men där förslagen testas har försöken inte slagit väl ut. Iris Birath (v) Folk har inte råd att ta ledigt och vila upp sig hittan och dittan. Det är arbetslivsförkortning som krävs. Utan det får vi inte människor att hålla och unga att söka sig till tunga vårdyrken. Christopher Ödmann (mp) Ställ inte arbetstidsförkortning i motsatsförhållande till friår. Iris Birath (v) Försök i Danmark visar att folk tar hand om sina barn under friåren, men de blir inte friskare. Det har däremot kortare arbetstid lett till. Birgitta Rydell (fp) Det behövs inte färre som arbetar utan tvärt om fler. Vem ska undervisa våra barn och vem ska ta hand om våra gamla? Lars Rådh (s) Den verkliga pensionsåldern i Sverige ligger på 60 år. Olika alternativ för att få folk att orka arbeta tills de är 65 måste diskuteras. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar