Rådsalseko991101

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (från de nya beslutsärendena) *Detaljplanen för kv Sätesdalen i Husby antogs. Därmed kan kontorsbyggnaden byggas till sedan dess bilinfart har separerats från det intilliggande daghemmets entré. *KS förslag om en ny hyressättning i fråga om särskilda boendeformer antogs. *Efterräkningen från Stockholm Word Police & Fire Games; KS förslag om avskrivning av lånet om 25 mkr till SIS med 11,5 miljoner kronor röstades igenom. Staden minskar sitt bidrag till Stockholm Information Service med 2,1 mkr årligen i tre år, samt att KS fick i uppdrag att utreda SIS:s organisation, förhållandet mellan staden och landstinget när det gäller ansvaret för och finansieringen av marknadsföringsinsatserna inom besöksnäringen samt hur marknadsföringen av Stockholm skall inriktas. ROTEL II Utl. 185/99. Förslag till detaljplan för kv. Sätesdalen m.m. inom stadsdelen Husby. Mikael Söderlund Det är positivt för stadsdelen och infarten nära daghemmet har åtgärdas. Cecilia Obermüller (mp) Inte roligt för barnen med ett stort kontorsbygge till granne och inte heller att bli av en del av marken som barnen utnyttjat tidigare. ROTEL III Utl. 186/99. Hyressättning i särskilda boendeformer i Stockholms stad vid uthyrning till de boende. Göran Dahlstrand (s) Detta ärende borde gå ut på remiss till stadsdelsnämnderna. Ann-Marie Strömberg (v) Stadsdelsnämnderna kan få ekonomiska konsekvenser av detta förslag. Det är viktigt med information så att de äldre inte känner sig lurade av taxeförändringarna. Sten Nordin (m) Det är angeläget att få till ett bättre och fungerande system så att inte ärenden och mål hamnar hos hyresnämnden. Christer Öhgren (mp) Förändringar är nödvändiga, men förfarandet förvandlar en decentraliserad politik till en centraliserad. Birgitta Rydell (fp) Olika praxis på olika håll har lett till orättvisa hyror och överklaganden med domstolsutslag. Människor ska behandlas lika var än de bor i staden. Anders Broberg (kd) Man kan utreda i evighet. Frågan är om stadsdelsnämnderna tillför så mycket mer. Ann-Marie Furumark (s) Nu blev det inte någon remiss, det är synd, men avgiftsutredningen kan påverka hyressättningen senare. ROTEL I Utl. 187/99. Hemställan från SIS om avskrivning av lån om 25 mkr m.m. Carl Cederschiöld (m) Ärendet är egenartat. Förfarandet beträffande detta lån har fått kritik av läsrätten. Men fullmäktige hade inget val - annars hade det inte blivit några polis och brandmannaspel och Stockholm hade skämt ut sig internationellt. Det var dock helt klart att det var frågan om ett lån. Lån ska betalas tillbaka. Inte minst för att Stockholmarna inte ska förlora förtroendet och staden i framtiden ska få arrangera andra spel. Håkan Tenelius (fp) Stockholmarna anser inte att deras pengar skulle anvädas till detta spel. Ärendet behandlar även upp framtida dylika arrangemang. SIS betydelse för ökat antal besökare är höljt i dunkel. Självklart ska SIS betala tillbaka. Catharina Tarras-Wahlberg (s) SIS säljer Stockholms Stad. Det är deras uppgift. Vi har blivit en av de tio främsta kongresstäderna i världen på kort tid. De gör ett bra jobb. Håkan Tenelius (fp) Staden måste marknadsföras. Av IKEA, av Åhléns och så vidare, medan skattepengarna behövs inom omsorgen. Christopher Ödmann (mp) Ekonomin får inte dra iväg såhär! Är det rätt att ha delägande mellan stad och län för SIS? KS måste ha möjlighet att snabbt justera ekonomi och verksamhet vid så stora arrangemang. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Vi menar att avskrivning av lånet ska ske med 18 mkr istället för 11. Stockholms stad var initiativtagare till detta spel. Straffa inte SIS! Dess organisation bör inte beröras. Det var olyckligt att dessa spel låg under SIS. Carl Cederschiöld (m) Det var Polisens idrottsförening som ansökte om spelen. Det måste vi undvika i framtiden. Är vi med om dylika spel, bör vi leda dem. Margareta Olofsson (v) Vi borde haft större inflytande. KS förslag är bra. SIS bör stå för en del av de pengar som gick upp i rök. I stort har staten tjänat på spelen - och kanske bör man kräva att staten ska står för en del. Det dåliga är att landstinget inte är med och betalar. SIS verksamhet är oerhört omfattande, för SIS har många fler verksamheter än detta spel. Det är dumt att överlåta till IKEA att åta sig marknadsföringen av en vacker stad som Stockholm. Utan tursistverksamhet och marknadsföring - hur många tror fp besöker Stockholm då? Håkan Tenelius (fp) Bästa reklamen för Staden är att ha den bästa omsorgen. Margareta Olofsson (v) Ska IKEA tala om hur bra barnomsorg vi har? Mia Nikali (s) Utan marknadsföring vinner Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo stora landvinningar i fråga om besök och turism. Carl Cederschiöld (m) Landstingets uppgift är att syssla med sjukvård. Men grejen är att blanda privata näringslivets resurser med skattemedel. Detta var ett misslyckat spel, det får inte stänga över på all vettig verksamhet. Det är inte SIS uppgift att driva såna här spel. Nu måste vi lära oss av misstagen, vi ska inte lägga ned SIS. Vi måste besluta om hur Stockholm ska bedriva sin marknadsföring. Bror Stefenson (kd) Spelen gick bra. Det såg jag som tittade in då och då, och det är inte kostnaderna som drog iväg. Tvärt om, man försökte sänka dem. Men det var en glädjebudget i fråga om intäkterna och det berodde på stora sponsorbortfall. Det är lätt att beräkna sponsorpengar, men det är vettigt att ta pengarna från SIS. Stella Fare (sp) Denna typ av arrangemang är en liten stads möjlighet att marknadsföra sig. Carl Cederschiöld (m) Om man räknar i övernattningsinkomster med mera, så drog faktiskt spelet in mer pengar till Stockholm än det kostade. BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN Utl. 109/99. Återuppbyggande av Smedsuddsvillan. Motion av Jimmy Edlund (fp) Svante Linusson (sp) Den trevliga villan brann ned för två år sedan. Glädjande nog ska den nu byggas upp igen. Utl. 110/99. Stopp för det pågående förfallet och kontoriseringen av Gamla Stan. Motion av Stella Fare (sp) Stella Fare (sp) Gamla Stan behöver en särskild förvaltning. Se till att det blir fler invånare. Maria Hannäs (v) Hur kan sp vilja sälja ut fastigheter där? Stella Fare (sp) Vi har gjort klart att Stadsholmens fastigheter kommer inte att säljas där. Dick Urban Vestbro (v) Sp har gått med på förvanskning av Gamla Stan. Till exempel att de stora fönstren ska ändras på sina håll, med ramar av aluminium. Stella Fare (sp) De öppningsbara fönstren har vi talat om tidigare. Det är en stor fördel att kunna öppna fönstren varma sommardagar. Men aluminium kring dem, vill vi inte ha. Utl. 111/99. Flyttning av bussgaraget Söderhall till förmån för affärsverksamhet och kommunal service. Motion av Stella Fare. Projektering av stadsdelscentrum för offentlig och kommersiell service i Norra Hammarbyhamnen. Motion av Mauritz Johansson och Carin Jahn (s). Emil Marczak (mp) Flytta på bussgaraget till förmån för studentbostäder. Behovet av bostäder är större än affärer på Söder. Ann Mari Engel (v) Vill man ha kommunal service ska man inte stödja stormarknader i närheten. I fråga om den kommunala servicen har medborgarkontoret stängts bland annat. Inge-Britt Lundin (fp) Ingen bär en back öl från Ringen till Hammarby Sjöstad. Behovet av bil ökar med mp:s förslag. Vi har försökt att förlägga nämndehuset i området. Det skapar ett underlag för butiksinnehavare och lunchrestauranger. Utl. 131/99. Inrättande av ett kollektivtrafikutskott inom Stockholms stad. Motion av Kurt Hultgren (sp). Förslag om sammanträdesarvoden till förtroendevalda i gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 132/99. Informationsskyltar på värdefulla byggnader. Motion av Kurt Hultgren (sp) Stella Fare (sp) De 30 första historiska tavlorna sätts upp under hösten. Utl. 133/99. Förbättrade parkeringstillstånd för handikappade. Motion av Annica Dominius (c). Juan Carlos Cebriàn (s) Att säga ja till motionen betyder en begränsning. EU håller på att ta fram riktlinjer för hela Europa. Inge-Britt Lundin (fp) Hur många utredningar har gjorts redan? Är det något land som kan något i dessa frågor så är det Sverige. Juan Carlos Cebriàn (s) Bara fem remissinstanser har blivit tillfrågade. Det framgår inte om handikapprörelser eller råd blivit tillfrågade. Utl. 134/99. De dåliga, platta taken på stadens hus. Motion av Roland Larsson och Rolf Johansson (s). Dick Urban Vestbro (v) Motionen säger att taken är fula och dåliga. Den säger också att husen ska höjas en våning. Motionärerna vill till och med strunta i handikappanpassningen. Motionen är inte värd att ta på allvar. Ändå har den besvarats positivt! Rebwar Hassan (mp) Man måste ta ställning i varje enskilt fall. I mitt förra land hade alla hus platta tak. Barry Andersson (s) Jag beklagar att Vestbro tycker att man måste vara arkitekt för att lägga förslag. Sten Nordin (m) Jag har försökt se till den allvarligt menade kärnan i motionen, alltså att det finns möjlighet att bygga på hus i vissa fall. Inge-Britt Lundin (fp) Alla hus med platta hus är inte fula, men många! Att bygga på en eller ett par våningar vore väl bra. Det råder bostadsbrist i salen. Jag tror att vi här i salen med olika åsikter kan bedöma vad som är fult och vackert bättre än Dick Urban Vestbros 68-generationsarkitektkamrater med dess betongförkärlek. Handikappvänligheten ordnar vi! Dick Urban Vestbro (v) Det krävs också att gårdarna ska få sol. Man kan inte bara bygga på husen. Utl. 135/99. Fortsatt planering av tunnelbanans förlängning till Barkarby. Motion av Kurt Hultgren (sp). Hamid Mosavi-Porasl (v) Svaret är positivt, men landstinget har inga resurser. Ska vi ge upp frågan då? Infrastrukturen är ett problem i Stockholm, hur anser m att frågan ska lösas? Rebwar Hassan (mp) Borgerlighetens satsning på kollektivtrafiken har minskat. En förlängning av T-banan skulle förhöja Hjulstas värde. Sten Nordin (m) Vi driver en rad kollektivtrafikfrågor. Men här finns två huvudmän, landstinget och staden. Vi önskar ju att landstinget ska upphöra, men ännu så länge är det inte så. Börje Vestlund (s) Det finns inga konkreta förslag från majoriteten på hur vi skulle kunna arbeta framåt i frågan ens. Utl. 136/99. De skiftarbete i Stockholms stad. Motion av Ann-Marie Strömberg (v). Ann-Marie Strömberg (v) Stan borde utreda hur skiftarbetarna kan få samma service och möjligheter som alla andra. När jag besviket läser svaret ser jag hur väl denna utredning behövs. Skiftarbetare har inte flextid. Margareth Melin (sp) Nu har staden utarbetat ett program för skiftanställda inom staden. Sten Nordin (m) Flexibla arbetstider betyder inte flextid, som Strömberg tycks tro. I det personalpolitiska programmet arbetas med detta. Ann-Marie Strömberg (v) Vi har föreslagit en rad konkreta åtgärder som borgerligheten har avslagit. Skiftarbetares arbetstider är inte flexibla. Utl. 137/99. Upptagande av förhandlingar med Stockholms läns landsting om övertagande av PBU-verksamheten. Motion av Kristina Axén Olin. Patricio Rodriguez (v) Ett samlat huvudmannaskap för socialförvaltningen och PBU är inte förutsättning för ett gott samarbete Christer Öhgren (mp) PBU:s hemvisst ser olika ut i olika kommuner. Stockholm har blivit allt bättre att teckna samarbetsavatal med landstinget. Bror Stefenson (kd) Hur förbättrar vi den samlade psykvården? Patienter skjutsas fram och tillbaka mellan akutvård och eftervård. Detta kostar, gläder mig åt att vi verkar kunna satsa mer nästa år. Margareth Melin (sp) Det unika med PBU är att psykologer, socionomer och psykiatriläkare arbetar i team. På grund av en allt större arbetsbelastning har det varit svårt att leva upp till allt. Samarbetet med landstinget är bra. Björn Ljung (fp) Vi måste bli tuffare i förhandlingarna med landstinget. Det är viktigt med fler åtgärdare. Jag hoppas att privata vårdgivare, stiftelser med mera, släpps in. Utl. 138/99. Återanvändning av begagnade tekniska hjälpmedel till äldre och funktionshindrade. Motion av Juan Carlos Cebriàn (s). Juan Carlos Cebriàn (s) När handikappade barn blir för stora för hjälpmedlen, lämnar föräldrarna tillbaka hjälpmedlen som de fått låna, de som de fått blir bara liggande. Det finns andra exempel. När äldre dör återlämnas inte rullstolar eller rullatorer. Det är synd med ett slöseri på tekniska hjälpmedel. Handikapprådet tyckte att det var en viktig fråga. Inge-Britt Lundin (fp) Återlämningen av hjälpmedel måste blir bättre, men det är landstingets ansvar. Juan Carlos Cebriàn (s) Kommunen har ansvaret för en del tekniska hjälpmedel, därför är det också kommunens ansvar. Margareth Melin (sp) Man kan lämna hjälpmedlen på vårdcentralen. Man bör även diskutera hur fasta hjälpmedel i hem kan återanvändas. Juan Carlos Cebriàn (s) Använd de verksamheter som kommunen har som återvinningsställen, som skolor och behandlinghem till exempel. Inge-Britt Lundin (fp) Det finns återvinningsställen. Hör med era stadsdelsnämnder vad som fungerar. Juan Carlos Cebriàn (s) Kan Lundin skriva det som förslag så röstar vi bifall. Utl. 148/99.Kulturhistorisk park i kvarteret Krubban på Östermalm. Motion av Elisabet Falemo. Ingen debatt. Utl. 149/99. Upplåtelse av reklamplatser till förmån för källsorterings- och återvinningsplatser. Motion av Björn Mellstrand m.fl. (c). Kvotering för att öka antalet informationsplatser för förenings- och medborgarmeddelanden. Motion av Ulla Dahl (mp). Christopher Ödmann (mp) Motionen av Ulla Dahl bör beredas bättre. Dick Urban Vestbro (v) Vi och s vill också återremittera. Juan Carlos Cebriàn (s) Borgarrådet har inte svarat inte på motionen ordentligt. Sten Nordin (m) Frågan är beredd på sedvanligt vis. Stella Fare (sp) Man har beslutat att placera ut ett 30:tal tavlor för mindre kommerisella budskap. Utl. 150/99. Parkeringsavgifter nattetid. Motion av Kurt Hultgren (sp). Svante Linusson (sp) Min kompis tar bilen till jobbet, där han har fri parkering. På dagarna kostar det 12 kronor i timmen att parkera där han bor. Med en liten nattavgift kommer min vän att köpa kortet för boendeparkering. Då kan han lämna bilen hemma. Utl. 151/99. Bevarande av kv. Torväktaren i Mälarhöjden som grönområde samt övertagande av motionshall. Motion av Annica Dominius (c). Ann-Marie Strömberg (v) Mälarhöjdens skola hade starka önskemål att få använda lokalen, men den borgerliga majoriteten där gav den istället till en friskola, trots att de tidigare har sagt att i första hand skulle Mälarhöjdens skola få tillgång till den. Inge-Britt Lundin (fp) Friskolan är säkert mycket glad. Ann-Marie Furumark (s) Det hade varit att föredra om lokalen blev ett annex till Mälarhöjdens skola, men huvudsaken är att det blev en skola där. Esbjörn Eriksson (m) Vi behöver en friskola i området. Vi har tidigare ingen Montessoriförskola i södra förorterna. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991101BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991101BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar