Rådsalsseko, 991125 kl 14-18

Rådsalsseko 991125 kl 14-18 Socialtjänstnämnden får ett ytterligare sparbeting på 20 miljoner. Konkret hur ska dessa besparingar göras, hur drabbar de?. Kristina Axén Olin (m) Fortfarande finns effektiviseringsåtgärder att vidta. Exempelvis hade vissa kuratorer bara ett och ett halvt besök per dag, det är orimligt ineffektivt. Viviann Gunnarsson (mp) Nedskärningarna är ett faktum. Inget finns kvar till den förebyggande vården. Det viktigaste är att människor inte hamnar i en missbrukssituation. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Vi vill att ett kunskapscentrum om hemlöshet inrättas. Göran Dahlstrand (s) Bygg inte bara för de rika. Bygg också billiga boenden så de hemlösa har råd att bo där. Joen Lagerberg (m) Alla projekt för hemlösa har inte mottagits nådigt i stadsdelarna. Nu senast protesterade socialdemokraterna inför ett bygge i Vinsta. Karin Liljeblad (fp) Det måste finnas mångfald inom hemtjänsten, både när det gäller anordnare och vilken person som ska komma hem. Börje Vestlund (s) Er valfrihet är bara att få välja anordnare. Vi anser att valfrihet är att få välja person. Vilket bolag det blir är inte det viktigaste. Erik Nilsson (s) Solklart blir det besparingar inom både missbruksvård och socialtjänstnämnden. Räknar vi med kostnadsökningar är det klart. Ni prioriterar skattesänkningar, inte de mest utsatta. Totalt sett sker oerhörda nedskärningar inom den kommunala verksamheten. Kristina Axén Olin (m) Siffermässigt har vi inte gjort några nedskärningar. Individ- och familjeomsorgen har fått mer pengar. Det klarar vi trots skattesänkning. Py Börjeson (s) Barn och ungdomar får inte de insatser de behöver. Då kan det bli problem i bostadsområdena. Då hjälper det inte att ropa på polis. Kristina Axén Olin (m) Du talar om Vantör, som är den enda stadsdelsnämnd som skurit i individ- och familjeomsorg. Börje Vestlund (s) Ingen är gladare än vi om så få som möjligt lever på socialbidrag. Men hur ska vi klara behoven med era nedskärningar? Catharina Tarras-Wahlberg (s) Socialarbetarna måste ha utbildning i frågor om kvinnors missbruk. Men utbildning prioriteras bort när pengarna inte räcker. Det måste finnas ett behandlingshem för kvinnor nära stan, så att det blir lätt för barnen att ha kontakt med sina mammor. Viviann Gunnarsson (mp) Det planeras alldeles för få kollektivhusboenden för utvecklingsstörda i Stockholm i dag. Iris Birath (v) Ni säljer ut gruppbostäder för utvecklingsstörda. Det är en förändring som kan bli katastrofal för dem. Joakim Larsson (m) Oppositionen bedriver skrämselpropaganda om majoritetens intentioner. Trots att vi till exempel åstadkommit hållbara lösningar för de hemlösa angriper ni oss på punkt efter punkt. Juan Carlos Cebriàn (s) De funktionshindrade ska ha makt över sin vardag. Men ni har inte frågat brukarna om de är intresserade av konkurrensutsättning, som ni vill göra med till exempel ledsagarverksamheten och kassettidningen, två små men för brukarna viktiga saker. Kristina Axén Olin (m) Vi baserar vårt synsätt på individens egna val. Vi vill införa valfrihet så att den enskilde kan välja hemtjänstpersonal, ledsagare och så vidare. Det är reell valfrihet. Christer Öhgren (mp) Vi vill att man ska få bidrag så att man kan skaffa bostad redan vid 18 års ålder. Hardy Hedman (kd) Varför ska bara kommunen ta ansvar när det börjar gå snett för en individ? Man kan faktiskt ha ett engagemang utan att för den del tycka att samhället ska ta hand om allt. Iris Birath (v) Varför sa ni då nej till Alna-rådet när de bad om ett litet bidrag? Hardy Hedman visar förakt för svaghet. Hardy Hedman (kd) Jag tycker man ska börja i sin närmiljö och försöka hjälpa sina medmänniskor. Maria Hannäs (v) Det finns exempel på att majoriteten konkurrensutsatt gruppboenden trots att brukarna och deras anhöriga i enighet motsatt sig detta. Ann-Marie Furumark (s) Urholkningen av handikappanslaget är ett faktum. Kristina Axén Olin (m) När det gäller handikappomsorgen lägger vi 1,1 miljarder jämfört med oppositionen som lade 800 miljoner. Voteringar. Res: 27.12. V-yrkande: "KS ges i uppdrag att ta fram en garanti för missbrukares rätt till vård och behandling på egen begäran." Avslogs med siffrorna 52 till 19. Res:27.13. V-yrkande: "Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att medverka till att förhindra att människor vräks från sina lägenheter." Avslogs med siffrorna 51 mot 19. Res: 31.6. Mp-yrkande: "Åldersgränsen för att få bistånd till hyra för ungdomar bör sänkas till 18 år." Avslogs med siffrorna 69 mot 26. Res: 67.p19. Mp-yrkande: "Ökade kostnader, drogförebyggande arbete, Maria Ungdom, uppsökande." Avslogs med siffrorna 63 mot 7. Res: 67.1. S-,v- och mp-yrkande om att långsiktigt rädda kvar Maria Ungdom. Avslogs till förmån för KS-yttrande att sådana åtgärder redan vidtagits med siffrorna 52 mot 47. Res:70.29. Mp-yrkande: "KS ges i uppdrag att finna former för att ge polisen möjlighet att behandla och avsluta undersökningarna av anmälda kvinnofridsbrott." Avslogs med siffrorna 52 mot 19. Avvikelse från KS förslag. Res: 31.10. Mp-yrkande: "Uppvakta regeringen om att göra det möjligt att få kompletterande socialbidrag och/eller arbetslöshetsersättning vid start av, eller drift av eget företag." Bifölls sedan KS anslutit sig. Överförmyndarnämnden Ingen debatt. Rotel VI Äldreomsorgs- och kulturroteln Birgitta Rydell (fp) Den sorgliga sanningen är att inga planer fanns att ta tag i när vi tillträdde. Den förra majoriteten lämnade ett tomt bord efter sig. Men vi har tagit tag i frågorna. Jag är trött på alla medvetna missuppfattningar om vad upphandling innebär. Intressant är att de enskilda initiativen står sig så väl, något som också bekräftats av Kommunalarbetareförbundet som gjort enkät bland sina medlemmar. Göran Dahlstrand (s) Äldreomsorgen börjar likna byggbranschen när det gäller privatisering. Det är ingen garanti att det kommer nya idéer bara för att nya aktörer kommer. Christer Öhgren (mp) Ökad och bättre omvårdnad är viktigare än att öka den materiella standarden. Äldreomsorgen har tyvärr inte sett särskilt positiva effekter av upphandlingen. Ann-Marie Strömberg (v) Vi måste värna om vår personal i kommunal tjänst. Birgitta Rydell (fp) Många anställda som gått över i privat verksamhet har uttryckt att de är nöjda. Maria Hannäs (v) De borgerliga partierna drar ner på en god äldreomsorg, det har vi bland annat sett på lokalbesparingar i Skarpnäck. Majken Wennberg (v) Vård och omsorg ska vara en kommunal, samhällelig skyldighet. De gamla är ingen slit- och slängvara som auktioneras ut till lägstbjudande. Ann-Marie Furumark (s) Stadsdelsnämnderna har fått politiskt kommando att konkurrensutsätta all äldreomsorg. Men hänsyn tas inte till om brukarna vill behålla den kommunala omsorgen. Så lite är talet om valfrihet i praktiken värt. Louise du Rietz-Svenson (m) Vi moderater har tagit initiativ både till hyresrätter och bostadsrätter för seniorer. Det behövs olika alternativ. Och visst är det nytta att man får så mycket kvalitativ äldreomsorg som mycket för skattepengarna. Därför är konkurrensutsättningen av godo. Birgitta Rydell (fp) Det händer mycket i stadsdelarna när det gäller konkreta samverkansprojekt med sjukvården. Det är glädjande exempel som vi ska arbeta vidare med. Ann-Marie Strömberg (v) När Partena tog över i Gröndal vantrivdes personalen så att alla slutade. Konkurrensutsättningen skapar oro i personalgrupperna. Det är också så att bara ett fåtal aktörer kan konkurrera. De små köps upp. Christer Öhgren (mp) Det har gått opportunism i frågan om eget rum. Jag har sett många människor med ensamhet, människor som inte velat bo på enkelsal. När man har dödsångest ska man få bo med andra om man vill. I stället ska vi prioritera antalet händer i vården. Det är verklig kvalitet. De valfriheter ni infört intresserar inte flertalet pensionärer. Birgitta Rydell (fp) De allra, allra flesta vill ha ett enkelrum, de vill ha en dörr att stänga när de vill. Det är ingen extra lyx för de äldre. Thomas Fürth (sp) De anhörigas viktiga roll är förbisedd i äldreomsorgen. Vi sätter igång en rad anhörigprojekt. Genom upphandling och avknoppning kan vi få fler aktörer, vilket är önskvärt. Avbröts för middagspaus kl 18.00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991125BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991125BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar