Rådssalseko, kl 19-01.45

25 november Kl 19-01.45. Fortsättning på äldreomsorgsdebatten. Plötsligt blev åhörarläktaren i det närmaste fullsatt av ungdomar som trots tillsägelse, demonstrerade med hjälp av T-shirts med bokstäver på och skyltar. Ann-Marie Furumark (s) Den valfrihet som äldre vill ha är inte den att få välja mellan olika firmor. Göran Dahlstrand (s) Vi måste höja statusen för arbetet i omvårdnaden. Det ska vara möjligt för vårdbiträden att kunna doktorera i omsorg. I England har de utgått ifrån de dementa, det blev ett tolvtimmars schema, de hade med anhöriga i vården, de åkte till och med och hämtade de anhöriga med taxi. Vi måste också få med de anhöriga. Birgitta Rydell (fp) Upphandling är ingen välsignelse, men vi måste våga pröva nya saker och våga anlita dem som kan ha nya idéer. Nya gamla kommer inte att acceptera att de inte får välja vem som kommer hem och hjälper dem. De måste också få välja om de vill bo i egna rum. Dalstrands och min generation kommer inte att acceptera den standard som idag erbjuds. Ann-Marie Furumark (s) Det skulle vara roligt att få höra hur ni tänkt er att de äldre skulle välja. Ska vi skapa en liten katalog med bilder på vårdbiträdena? Göran Dahlstrand (s) Många av nybyggena består bara av enkelbäddar. De gamla måste få välja. Birgitta Rydell (fp) Det finns kvar för många fyrbäddsrum. Christer Öhgren (mp) Trots upphandlingar kan jag inte komma på något nytänkande alls. Satsa pengarna på vårdbiträden och olika förbättrande åtgärder hellre än på enkelbäddar som många ensamma och ångestladdade äldre inte vill stoppas in i. Lisen Herrgård (kd) Jag har aldrig känt att landstinget satsat på mig när jag arbetat inom vården, och jag har inte hört någon annan som känt det heller. Med andra arbetsgivare är läget annorlunda. Lönen också. Ann-Marie Strömberg (v) Det har alltid funnit flera aktörer, det är konkurrensutsättningen som jag vänder mig mot. Låt de äldre få tillgång till mer personal och få vara med och utforma verksamheten. Det är den valfrihet som de äldre jag talat med önskar sig. Debatten bordlades till efter kl 23.30. Kultur- och föreningsverksamhet, kultur- och arkivnämnden och Stockholms stadsteater. Birgitta Rydell (fp) Nu är efterfrågan stor på barnteater. Skolor köper föreställningar till halva biljettpriset. De flesta institutioner vittnar om att efterfrågan har ökat. Ett levande kulturliv kräver ett offentligt stöd. De stora institutionerna bidrar till mångfald. 65 procent av stockholmarna har besökt ett bibliotek under året. Biblioteken har en väsentlig roll och fungerar som ett nav i kulturlivet. Nu finns det fler böcker på biblioteken. Kristina Alvendal (m) Jag vill se ett levande kulturhus med många aktörerna. Vår uppgift är att möjliggöra ett fritt och levande kulturliv kan leva i vår stad. Maria-Paz Acchiardo (s) En stads rikedom kan mätas efter sitt kulturliv. Stockholms kulturliv dras tillbaka seden året som Europas kulturhuvudstad är till ända. I stadsdelsnämnderna drogs pengar in för kultur under förgående år. På sikt menar m att inga pengar ska gå till kultur. Kultur ska vara till för alla. Det är en mänsklig rättighet, som bär upp demokratins ryggrad. Per Sundgren (v) 1974 enades alla partier om kulturens värde. Sedan dess har m lämnat den politiken. De vill lägga ned bibiliotek, ta bort läsesalongen, lägga ut bibliotek på entreprenad och ta ut avgifter för boklån. Jag trodde vi skulle slippa mer såna förslag. Men nu är vi där igen och det allvarliga är att fp gått ganska långt åt m:s håll. Folkbildningen kapades med 10 miljoner kronor. Kulturskolan ska upphandlas, Stadsteaterns resurser ska minskas. Detta är en nyliberal politik som Thatcher och Reagan stod för och som Pinochet genomdrev. Sälj inte ut demokratin. Bror Stefenson (kd) Det krävs en omställning från en offentligt styrd kultur till en fri. Vi ska inte lägga oss i vilken musik folk ska tycka om, vilka filmer de ska se och så vidare. Vi ska låta kulturen blomma med hjälp av sin egen styrka. Men jag vet att viss kultur behöver stöd. Beträffande kulturskolans budget kan jag inte se någon skillnad mot tidigare. Det är jag glad för. Hans Hagberg (sp) Vi ska stå för barnkultur, kultur för folk som har svårt att komma åt det (främst funktionshindrade) - vi andra söker oss nog till den kultur som vi vill ha utan hjälp. Birgitta Rydell (fp) Jag kräver att Per Sundgren ber om ursäkt när han jämför mig med Pinochet. Jag har tagit avstånd till tankar om att kultur kan stå på helt egna ben. Det är inte den politik som vi lagt förslag till. Vi ska ha bibliotek, det ska vara fritt att låna böcker, men om någon vill driva ett bibliotek på nytt sätt så ska det vara möjligt, självklart med stadens kontroll och finansiering. Per Sundgren (v) Ni driver en nyliberal politik precis som drevs av dem jag nämnde. Det är ingen jämförelse i övrigt. Det som är farligt med att driva kulturinstitutioner på entreprenad är att jag i kommunalnämnden inte har något inflytande över många av instanserna om de blir för många. Ann Mari Engel (v) Årets kulturhuligan har vi utsett till Alf Samuelsson för hans kraftfulla insats för att förmena stockholmarna möjligheten att mötas för förenings- och kulturverksamhet. Han får en tegelsten. Alf Samuelsson (kd) Varför har det inte redan under tidigare majoriteter skapats fler föreninglokaler? Kristina Alvendal (m) En gång i tiden skapade arbetarrörelsen biblioteken. Skulle ni ha varit emot att inte biblioteken drevs av staten på den tiden? Nej, denna debatt påminner om pysslingdebatten. Vad är det för nyliberalt att satsa på barn- och ungdomar? Per Sundgren (v) När arbetarrörelsen skapat biblioteken ansåg man att de var så viktiga och en sådan demokratisk bas att de bör drivas offentligt. Kristina Alvendal (m) Att lägga ut bibliotek på entreprenad är att låta att låta offentligheten stå för biblioteken men att låta någon annan driva dem. Maria-Paz Acchiardo (s) I intervjuer har Alvendal sagt att Stadsteaterns budget ska halveras och att kulturhuset ska stängas. Står du inte längre för det? Ann-Margarethe Livh (v) Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv i förorten - ännu så länge. Men föreningarna har inte längre några mötesplatser. Per Sundgren (v) Flera bibliotek hotas av nedläggning. Det finns nämligen inte nog med resurser. Stadsdelar tvingas att mot sin vilja skära på aktiviteter som de vill behålla. Birgitta Rydell (fp) Jag tänker inte vara med om några biblioteksnedläggningar. Lokala politiker ställer upp för sina bibliotek. Debatten bordlades till efter kl 23.30. ROTEL IV SKOLROTELN Jan Björklund (fp) Skolan ska förmedla kunskap och bildning och ska inte ta över föräldrarnas roll. Kunskapskraven i skolan är för låga. Svaga elever ska få hjälp att nå målen, men några ursäkter för att lille Kalle inte når dem hjälper inte Kalle. Att våld, knivar, skolk och ett oacceptabelt språkbruk finns i skolan måste vi göra något åt. Läraryrket måste få en högre status. Gymnasieskolan befinner sig i akut kris efter Göran Perssons gymnasiereform. Jag efterlyser en ny kurs för Stockholms skolor. Ulla Ericsson (m) Äntligen ett fokus på individen och på skolans innehåll. Varje elev måste tidigt få grundläggande kunskaper för att kunna gå vidare. Når inte eleverna målen, bör eleverna inte flyttas upp. Det tar tid och kraft att utveckla mätmetoder men detta är viktigt. Det finns en rektor som arbetar på detta sett med individen i centrum, så det går. Denna rektor också elever med ovanliga färdigheter få flytta upp en årskurs också. Vi politiker måste avhålla oss att peta i detaljer och ge rektorerna mandat att arbeta på bästa sätt både i friskolor och de kommunala skolorna. Lars Rådh (s) Vi politiker måste sätta upp tydliga mål och krav för vilka kunskaper och färdigheter som ska uppnås. Alla elever ska klara godkänt i svenska, matematik och engelska. Det måste finnas en mångfald av alternativa pedagogiker och arbetsformer. Det måste finnas tillgång till bra sociala verksamheter, kultur och fritid för barnen. Margareta Olofsson (v) Sverige har en ganska unik skola där alla barn ska ha samma möjlighet till utbildning och utveckling oavsett vilken bakgrund de har. Östermalm, Rinkeby, Vällingby, Farsta, Skärholmen, Spånga-Tensta, Kista har alla haft problem med att få pengar till skolan att räcka till. Stockholm måste än en gång bli en bra stad för barn att växa upp i. Hardy Hedman (kd) Man kan leda hästen till munnen, men man kan inte tvinga den att dricka. Varför slutar somliga elever som skoltrötta elever efter nio år? Kan det bero på undervisningen? Vi skulle kunna pröva kontinuerlig studiegång, men med effektiv uppföljning. Man behöver inte ha årskurser och flytta upp och ned elever om man har duktiga pedagoger. Sabina Bossi (mp) Vi kan inte acceptera nedskärningarna i hemspråket. Varför inte profilera en gymnasieskola i elevinflytande. Thomas Fürth (sp) Ordning, reda och föräldraansvar är viktigt. Lärarna är vår tids hjältar, de har svårt. Det handlar inte om bildningsöverföring utan mer om att hålla ordning. Jan Björklund (fp) Vi har en av världens mest lärartäta skola och jag tror att våra invandrartäta områden är extra lärartäta. Lärarnas tidning jämför Stockholm med s-styrda i Malmö och Göteborg med glada miner här mot ledsna i de andra två städerna. Det behövs dock hårdare betygskrav. Många har fått GK trots att de inte kan läsa och skriva. Sabina Bossi (mp) Läraravtalet är inte medräknat i budgeten? Jan Björklund (fp) Nej, men vi ordnar det när vi vet hur det kommer att se ut. Hemspråksundervisningen som vi minskar är egentligen ingen besparing, de pengarna användes inte. Höjningen av lärarlönerna med 150 miljoner är väl en satsning! Det blir inte fler lärare, men det är en statushöjning för läraryrket. Lars Rådh (s) Man undrar ju hur de ickeprioriterade verksamheterna behandlas när ni till och med skär på de områden som är prioriterade. Lotta Edholm (fp) Det är märkligt att de stora satsningarn s vill göra i barnomsorgen, vill de alltid göra i opposition. Claes-Göran Jacobson (v) Utdela skolplatser med lottning. Jan Björklund (fp) Mitt starka engagemang för bra utbildning gynnar arbetarbarnen. Barn från hem med studitradition klarar sig i alla skolformer, det är de andra som inte klarar sig. Under trettio år har inte klassresorna ökat. Kan det ha något med undervisningen att göra? Lena Adelsson Liljeroth (m) I min stadsdel drivs mer än hälften av alla dagis på alternativa sätt. Det blev inte någon utarming. Det är till och högre krav på friskolorna. På fryshuset där jag jobbar, utgår vi från varje individ. Deras speciella intressen; hockey, basket, dans, möjligen också siming mm. Det samlar elever från hela staden. Jan Björklund (fp) Normgrund och värdebildning är mycket viktigt i skolorna. Skillnaderna i hur mycket vi vill satsa på skolan är marginell. Låt oss istället diskutera vad vi ska använda pengarna till. Hamid Mosavi-Porasl (v) Skolborgarrådet måste reagera, kom med förslag. Jag har berättat om studieresultat i invandrartäta områden och du säger att det inte är lärartäthetens fel, att det inte beror på resurserna. Vad är det då? Deras föräldrar kan inte hjälpa dem då är det kommunen som måste hjälpa dem. Jan Björklund (fp) Det handlar inte bara om pengar, det handlar om vad vi låter skolan fokusera på. Det handlar om läsning. Återskaffa speciallärarutbildningen, det är nog det viktigaste för barnen i Husby. Lars Rådh (s) Det var över ett år sedan som en personalpolitisk plan skulle tas fram. Jan Björklund (fp) Massor av saker har gjorts! Maria Hassan (s) Det är dags att satsa mer på förskolan. Jan Björklund (fp) När nu nästan alla barn går i förskolan ska vi naturligtvis använda oss av den. Krister Skånberg (mp) Barnskötare fyller en viktig funktion i förskolan. Skolbörjan är flexibel därför bör även sexårsverksamheten vara det. Jan Björklund (fp) Vi måste utvärdera skolan och våga fatta beslut om mätinstrument. Lars Rådh (s) Vi måste också ta ansvar för utvecklingen i de egna skolorna. Ulla Ericsson (m) I Stockholm börjar färre elever procentuellt i gymnasieskolan och fler hoppar av. Vi måste ta reda på varför. Men vi får inte heller glömma att människor är olika och har olika färdigheter. Jag hoppas på fler gymnasieskolor med profilering på yrkesutbildning. Patricio Rodriguez (v) Det är ont om behöriga lärare i förorten. Vidareutbilda barnskötare och förskollärare som arbetar som obehöriga lärare. Jan Björklund (fp) Den långsiktiga lösningen är att höja lönerna för lärarna, men kortsiktigt är det svårt. Detta borde ha åtgärdats tidigare. Vi försöker rekrytera övertaliga med akademisk bakgrund, officerare och liknande, för att ge dem en kort vidareutbildning. Sabina Bossi (mp) Kunskap i demokrati är viktiga. Margareta Olofsson (v) Vi kritiserar det förebyggande arbetet med fältassistenter, parklekar, förskolan o.s.v. Claes-Göran Jacobson (v) Utgör friskolorna ett hot mot allas rätt till en likvärdig skolgång. Friskolornas effekt på segregationen bör utredas vidare. Ulla Ericsson (m) Besök Botkyrka Fria! Just invandrarföräldrar har där fått möjlighet att välja en bra skola. Jan Björklund (fp) Jag tycker att vi måste se till att den kommunala skolan blir lika bra som friskolorna och kanske använder friskolorna som sporre. Myndighetsgranskningen ska ske av skolverket för båda skolorna. Krister Skånberg (mp) Gör mer åt den fysiska miljön i skolan, dra inte ned på städning m.m. Hardy Hedman (kd) Sverige har en enorm tillgång i alla dessa barn som har med sig språk hemifrån. Ann-Marie Engel (v) Vad tänker ni göra åt ungdomarna som far illa och som behöver en fritidsverksamhet? Ulla Ericsson (m) På de friskolor som finns, går en salig blandning av barn från olika bakgrund. Det är stor skillnad mot skolorna som tar emot elever från samma närområde. Jan Björklund (fp) Visst kan man åka en skola eller två för att läsa hemspråk bland lite högre klasser. Sabina Bossi (mp) Vi måste hitta en sekulariserad värdegrund för att inte diskriminera andra religioner. Hardy Hedman (kd) Den etik som förvaltas av kristen och västerländsk tradition (ungefär), står det listigt formulerat i läroplanen. Jag har pratat med muslimer och de säger att de har de samma sorts etik. Lars Rådh (s) Idag i tidningen står att Kalle 17 blev rånad mitt på skolgården. Kalles mamma undrar hur det oprovocerade bråket ska minska om ingenting görs åt ungdomsverksamhet. Margareta Olofsson (v) För en stad som blir allt mer segregerad, där arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens, drar majoriteten in på vuxenutbildningen. Voteringar: Res:16. P 8. Mp-yrkande: Ökade kostnader för att alla barn som vill skall kunna åka på kollo röstades ned med 67 röster mot 6. Res: 17. 2. S, v och mp-yrkande: Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att erbjuda alla barn och ungdomar kollo avslogs med 45 röster mot 41. Res: 15.8. Mp-yrkande: Att försök med 10-årig grundskola inte bör genomföras i staden avslogs med 60 röster mot 27. Res: 15. 9. Mp-yrkande: Att snarast undersöka möjligheterna att staden tecknar heldygnsförsäkring för alla skolbarn, så att ingen familj skall riskera att stå utan försäkringsskydd avslogs med 47 röster mot 40. Res: 63 p 16. Mp-yrkande: Ökande kostnader för språkstöd för invandrarungdomar (hemspråk och svenska 2) avslogs med 67 röster mot 7. Res: 65. 27. Mp-yrkande: Att finna en lösning för att garantera att även de flyktingungdomar som väntar på besked om asyl får läsa på gymnasiet avslogs med 46 röster mot 32. Bifall: Res: 29. 1. Mp-yrkande med stöd av majoriteten: Att stadsdelsnämnderna skall ha frihet att fördela pengarna för barn med behov av särskilt stöd enligt den modell de bedömer som bäst bifölls. Res: 29.2 Mp-yrkande: stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att i de årliga verksamhetsberättelserna redovisa sitt arbete med barn med behov av särskilt stöd på ett sådant sätt att det går att göra kvalitetsjämförelser. Bifölls. Res: 65.20. Mp-yrkande: Att uttala att likvärdiga villkor mellan friskolor och kommunala skolor skall fortsätta råda. Bifölls. BESLUT TILLHÖRANDE KULTURDEBATTEN Voteringar: Res: 19.4. Tilläggsyrkande av v, s och mp: Att uttala att ansvaret för driften av stadsdelsbiblioteken även fortsättningsvis ska åligga kommunen och inte upphandlas i konkurrens avslogs med 46 röster mot 40. Res: 74.4 V-yrkande med bifall av s att avbryta konkurrensutsättning av Kulturskolans verksamheter avslogs med 46 röster mot 38. Res: 75. 13 Tilläggsyrkande av v, s och mp: Att uttala att ansvaret för driften av stadsbiblioteket även fortsättningsvis ska åligga kommunen och inte upphandlas i konkurrens avslogs med 46 röster mot 41. BESLUT TILLHÖRANDE ÄLDREOMSORGDEBATTEN Voteringar: Res: 22.10. Mp-yrkande: Att arbeta med att finna lösningar som medför att särskilt äldreboende kan erbjudas homo- och bisexuella t. ex. eget gruppboende, del av servicehus/ålderdomshem eller sjukhem avslogs med röster 46 mot 29. Res:22.15. Mp-yrkande att säkerställa att hänsyn tas till äldres och anhörigas synpunkter vid samråd om upphandlingar avslogs med 46 röster mot 41. Res: 22.18. Mp-yrkande: Att uppmana samtliga stadsdelsnämnder att undersöka frivilligorganisationernas intresse av att upprätta samverkansavtal avslogs med 46 röster mot 5. Res: 22.19. Mp-yrkande: Att göra det möjligt för alla stadsdelar som så önskar att överta geriatriken från landstinget avslogs med 46 röster mot 6. STADSDELSNÄMNDERNA ÖVERGRIPANDE, BESLUT. Voteringar: Res: 8. 1. S, v och mp-yrkande: Att stadsdelsnämnderna måste inrätta minst ett medborgarkontor avslogs med 45 röster mot 41. Res: 8. 6. V och mp-yrkande: Att hos regeringen begära att få genomföra direktval till stadsdelsnämnderna på försök avslogs med 57 röster mot 30. Res:9.15. Mp-yrkande: Att under året ställa krav på att varje stadsdelsnämnd inrättar minst ett nytt gruppboende eller lågtröskelboende för hemlösa avslogs med 68 röster mot 6. Res: 9.16. Kd, m och mp-yrkande: (mp tog tillbaka sitt ursprungliga yrkande) KS ger i uppdrag att lämna förslag till hur ökad valfrihet kan uppnås i staden när det gäller föräldrarnas möjlighet att ta hand om sina barn när de är små avslogs med 45 röster mot 41. Res: 32.1. S och v-yrkande: Att uppdra åt stadsdelsnämnderna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik med prioritet för ungdomar och långtidsarbetslösa avslogs med 46 röster mot 35. Slut kl 02.45. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar