Rådssalseko 010219

Kommunfullmäktiges beslut i korthet · Namn på gator och parker inom Södra Hammarbyhamnen fastställda. · Jarlaparken på Östermalm byter namn till Ellen Keys Park. · Ny inriktning och organisation för stiftelsen Hotellhem i Stockholm. · Handlingsprogram för fortsatt arbete med miljöbilar antaget; alla nämnder och bolagsstyrelser bör hädanefter endast införskaffa miljöbilar så långt möjligt. · E-strategi för staden antagen. · Till minne av Lennart "Nacka" Skoglund blir "Nackas Hörna" nytt namn på platsen i hörnet av Katarina Bangata och Brännerigatan, Södermalm. NYA BESLUTSäRENDEN ROTEL II Utl. 19/01. Namn på gator och parker i Södra Hammarbyhamnen. Ingen debatt. Utl. 20/01. Namn för allmän plats inom stadsdelen Östermalm. Ingen debatt. ROTEL III Utl. 21/01 Tilläggsavtal (nr 3) till avtal om köp och exploatering av blivande fastighet inom kv Smyrna. Börje Vestlund (s) Avsikten var att dessa lägenheter skulle vara hyresrätter. Köpeskillingen kan ifrågasättas. Frågan bör bordläggas. Ann-Marie Strömberg (v) Det staden behöver är fler hyresrätter. Men majoriteten vill bara gynna bostadsrätter. Viviann Gunnarsson (mp) Marken bör över huvud inte försäljas. Miljön är unik med stora naturvärden. Vattenreservoaren på tomten bör rivas och marken återställas till naturmark. Sten Nordin (m) Det är bättre att få igång ett bygge av bostäder som staden så väl behöver. Risken vid ett kvarhållande av hyresrättstanken är att inget byggande kommer igång. Därför ser vi det som acceptabelt att tillåta bostadsrätter. Ärendet minoritetsbordlades. ROTEL V Utl. 22/01. Ny inriktning och organisation för verksamheten vid stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS). Ann-Marie Strömberg (v) Vi vill markera att staden även i fortsättningen ska ha ansvaret för dessa frågor. Frivilligorganisationerna är välkomna men de ska ses som komplement. Kristina Axén Olin (m) Stiftelsen är en enorm potential. Kommunfullmäktige kommer nu att ställa större krav på SHIS. Stiftelsen får med detta beslut ett särskilt uppdrag att utreda behovet av att renodla ett av våra hotellhem till enbart kvinnoboende. Hardy Hedman (kd) Det är utmärkt att samordningsgruppens uppdrag också kommer att omfatta genomgångsbostäder för flyktingar. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Stiftelsen får nu en större och viktigare roll i kommunen. Den samlade översynen av boendeproblematiken är bra. Det kan övervägas om omvårdnadsboende kan komma att bli ett alternativ till behandlingshem. Eivor Karlsson (mp) Tanken med stiftelsen är att det ska handla om ett genomgångsboende med egen lägenhet som mål. SHIS har i många år varit en räddningsplanka för många som inte kunnat göra sig gällande på den öppna bostadsmarknaden. Joen Lagerberg (m) Inom SHIS har vi redan tjuvstartat med renodlat kvinnoboende vid ett av hotellhemmen. Vi har också börjat utveckla samarbete med olika frivilligorganisationer. Ann-Marie Furumark (s) Ärendet är utomordentligt och vi har en stor enighet i frågan. ROTEL VII Utl. 23/01. Incitament för miljöbilar, handlingsprogram för fortsatt arbete med miljöbilar. Brev till miljöminister Kjell Larsson om bättre förutsättningar för miljöbilar. Alf T Samuelsson (kd) I dag finns 520 miljöbilar i staden, alltså bilar drivna med el, etanol eller biogas. Tillkommer SL:s med fleras fordon. Stadens miljöbilssatsning har varit mycket lyckad. Det är viktigt att vi behåller vår ledande roll i frågan. Yildiz Kafkas (mp) I huvudsak kan vi godta handlingsprogrammet, men med vissa kompletteringar. Svante Linusson (sp) Ännu fler bilar med alternativa drivmedel ska köpas in. Förhoppningsvis kommer här inom sju år att finnas så många att en fungerande alternativ drivmedelsmarknad ska fungera. Margareta Olofsson (v) Om fem procent av fordonen är miljöbilar kan marknaden börja fungera av sig själv. Men då borde incitamenten lyftas fram mer så att vi snabbare når dessa fem procent. ROTEL I Utl. 24/01. Förslag till e-strategi för Stockholms stad. Stadens IT i egen regi. Skrivelse av Christopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp). Offentliga handlingars tillgänglighet och utveckling av demokratin genom IT. Motion av Lars Rådh (s). Carl Cederschiöld (m) Detta verktyg ska användas för att nå förbättringar både för våra anställda och för kommuninvånarna. Medborgarna ska gynnas av att vi har en uttänkt strategi. Det är grunden för vår e-strategi. Alla chefer har ansvar för att tekniken används rationellt. Ett fullmäktigebeslut måste finnas som pekar ut riktningen. Christopher Ödmann (mp) E-strategin är bara början på ett stort äventyr som kan komma att utveckla demokratin. Dock är det oroande att staden gjort sig av med viss IT- kompetens. Det var fel att göra sig av med databolaget. Hamid Mosavi-Porasl (v) Förslaget bör återremitteras. En strategi får inte vara uppbunden till den tillfälliga majoritetens syn på till exempel upphandling. Det behövs också betydligt mer utbildning än vad som föreslås. Det är anmärkningsvärt att större hänsyn inte tagits till de svaga, som hamnat utanför strategin. Carl Cederschiöld (m) Staden kan knappast garantera varje enskild tillgång till datorer. Men vi ska underlätta användandet för så många som möjligt. Erik Nilsson (s) I allt väsentligt ett bra förslag. Men detta är bara början på resan. Avgörande blir hur strategin tillämpas. Det finns en risk att den nya tekniken i första hand används för att tillfredsställa förvaltningars behov. Medvetet måste vi byta förvaltningsperspektivet mot medborgarperspektivet. Demokrati kostar möda och tanke. Det måste finnas en interaktivitet där medborgarna inte bara ska ta emot information utan tidigt få komma in i processerna. Exempelvis kunde folk få lägga upp förslag till en egen kommunal budget på datorn. Anders Broberg (kd) E-strategin är ett steg i rätt riktning. Exempelvis ger detta möjlighet att lägga ut information på olika språk. Den vanliga medborgaren måste komma i fokus. Helve Tsai (sp) Tekniken ger möjlighet till demokratifrågornas utvidgning. Ett komplement till de andra kontaktmöjligheterna. Conny Nilsson (s) Datortillgången är klassbunden. Bara var sjätte LO-medlem har tillgång till dator, ett faktum att betänka.. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 182/00. Skydd av sällsynta arter (Yildiz Kafkas m fl, mp). Yildiz Kafkas (mp) Det är inte självklart att hotade arter överlever bara för att lagar stiftas. Starkare åtgärder behövs. Utl. 183/00. Antirasistiskt centrum för rasismens offer (Rebwar Hassan, mp). Rebwar Hassan (mp) Staden bör finansiera ett antirasistiskt centrum som också bör ligga i Stockholm. Alf T Samuelsson (kd) Rasistiska strömningar är ytterst viktiga att bekämpa. Dessa grupper utgör ett hot mot demokratin. Vi vill ha en stad fri från rasism och diskriminering. Men någon anledning att utöver det arbete som redan utförs inrätta ett centrum finns inte. Utl. 184/00. Förbud mot nynazistiska och rasistiska organisationer (Rebwar Hassan, mp). Rebwar Hassan (mp) Minst ett tiotal personer miste livet under 1990-talet på grund av rasistiska övergrepp i Sverige. Grundlagen bör ändras så sådana organisationer kan förbjudas. Joakim Larsson (m) Att försöka förbjuda organisationer är ett felaktigt sätt att bemöta problemet. Den grundlagsfästa föreningsrätten bör värnas. Christopher Ödmann (mp) Miljöpartiet delar inte Rebwar Hassans uppfattning i frågan. Votering begärdes. Motionen avslogs lika med att KS förslag bifölls med 94 röster mot 1. Utl. 204/00. "Internationella volontäråret 2001" (Göran Dahlstrand, s). Leif Rönngren (s) Syftet med internationella volontäråret är att starta nätverk inom länder och mellan länder. På grund av den segdragna behandlingen av ärendet missar vi nu möjligheten att hänga med. Kristina Axén Olin (m) Tanken bakom motionen är mycket god, men vi anser inte att det är kommunen som ska göra det motionären föreslår utan det bör komma initiativ från organisationerna själva. Lena Adelsson Liljeroth (m) Frivilligorganisationerna står för ett nytt tänkande. Det är glädjande att man från den offentliga sektorns sida närmat sig dessa och att en insikt väckts om att det finns mycket att lära av dem. Utl. 205/00. Barn till psykiskt störda föräldrar (Göran Dahlstrand, s). Veronica Ekström (v) En mycket viktig motion som borde bifallas. Carin Jahn (s) Socialborgarrådet synes inte ha förstått vad det handlar om. Det krävs aktiva åtgärder och metodutveckling, utbildning av personal som möter dessa barn och deras föräldrar. Men i stället har verksamhet som stödde dem lagts ned. Louise du Rietz-Svenson (m) Svaret på motionen är väl övertänkt. Det kommer att ställas stora krav på kommunen. Mycket av arbetet med dessa barn sker på basnivå. Men krav kommer också att ställas på landstinget. Vi har ett gemensamt ansvar. Utl. 206/00. Uppkallande av plats till minne av Lennart "Nacka" Skoglund (Per Sundgren, v). Per Sundgren (v) Vi som håller på Hammarby tycker detta är roligt. Nacka var en av min ungdoms idoler. Alf T Samuelsson (kd) Nacka gör nog en klackspark nu där uppe i sin himmel. Utl. 207/00. En bilfri stadskärna. Införande av en bilfri dag (båda Viviann Gunnarsson m fl, mp). Viviann Gunnarsson (mp) Egentligen har fullmäktige redan 1988 beslutat om en sådan dag, men det har inte infriats. Den andra motionen handlar om en helt bilfri stadskärna. Båda dessa förslag har sanktionerats på europeisk nivå av EU. Ann-Marie Strömberg (v) Motionerna borde behandlats var för sig, det är två viktiga frågor. Den 22 september i fjol genomförde 60 europeiska städer just en bilfri dag. Handikappfordon ska naturligtvis undantas. Låt oss pröva en dag hur det känns med en bilfri stad. Sten Nordin (m) Vi stänger redan nu av citykärnan flera gånger om året i samband med olika evenemang. Till exempel under Vattenfestivalen under en rad år eller under Midnattsloppet på Södermalm. Däremot vill vi inte ha bilfri stad som något slags jippo, det tror jag inte skulle möta stöd och förståelse från medborgarna. Viviann Gunnarsson (mp) Både Vattenfestivalen och till exempel Stockholm Marathon är väl också jippon. Inge-Britt Lundin (fp) Ett bilfritt city skulle skapa alltför stora problem - för rörelsehindrade, affärsmän och kunder. Anders Broberg (kd) En bilfri dag kan vara ett bra sätt att visa hur annorlunda det kunde vara. Ett praktiskt exempel som skulle leda till debatt. Slut klockan 22.10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010219BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010219BIT01270/bit0001.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar