Rådssalseko 990531

Kommunfullmäktiges beslut i korthet * Beredskapsplaner samt planer för katastrofgrupper ska göras - särskilt ansvar läggs på stadsdelsnämnderna. Brand- och räddningsnämnden svarar för samordning. * Bidragen för brottsförebyggande projekt fastställda. * Ny policy för valfrihet inom hemtjänsten - ökade möjligheter för den enskilde välja vem som utför servicen. * Nya regler för resultatöverföring mellan åren. Resultatenhet får föra över max 75 procent av över/underskott, dock som mest 5 procent av enhetens budget. Underskott ska regleras redan nästa år. Nämndernas nuvarande möjlighet att föra över resultat mellan åren försvinner däremot. * Ny expobyggnad får uppföras vid Älvsjömässan. * Två nya fyrvåningshus i Björkhagen. * Genom till- och ombyggnader tillkommer 200 respektive 300 hotellrum i centrala staden. * Nytt bostadshus i Gröndal. * Samlad lärarhögskola uppförs i Rålambsområdet. * Nokia uppför kontors- och laboratoriebyggnad om 20 000 kvm i Kista. * Fastighetsägarna i kv Nektarinen, Hammarby sjöstad, får köpa kvartersmarken. BORDLAGT BESLUTSÄRENDE ROTEL I + VIII Utl. 60/99. Beredskapsfrågor i Stockholms stad. Stella Fare (sp) Stadsdelsnämnderna får ett stort ansvar för hur kris- och katastrofsituationer ska hanteras. Staden är mycket sårbar. Vi måste ha reservplaner, annars kan människor skadas eller dö. Bror Stefenson (kd) Alla kommundelar måste ta dessa frågor på allvar. Joen Lagerberg (m) Särskilt välkommet är att frivilligorganisationernas roll klargörs. NYA BESLUTSÄRENDEN ROTEL V Utl. 77/99. Bidrag för brottsförebyggande projekt inom stadsdelsnämnderna. Ann-Marie Furumark (s) Vi vill ge Kista medel för projektet Stopp för sexuella trakasserier. Det skulle förebygga brott mot kvinnor. Jean Anderson (v) Utom Kistaprojektet bör även integrationsprojektet Askebymalm stödjas. ROTEL V + VI Utl. 78/99. Policy för valfrihet och inflytande i hemtjänsten. Ann-Marie Furumark (s) Det är beskäftigt att ge dessa ytterligare direktiv till stadsdelsnämnderna. Varken dessa eller frivilligorganisationerna har fått yttra sig. Ärendet bör återremitteras. Men i sak är inte allt fel i förslaget. Birgitta Rydell (fp) Att få påverka vem som utför servicen borde vara självklart. Makten inom äldreomsorgen måste börja flyttas från sammanträdes- till köksbordet Christer Öhgren (mp) De äldre borde även få välja vilken person som utför tjänsten. Likaså saknar vi en språkgaranti liksom valmöjligheter vad gäller boende. Birgitta Rydell (fp) Det finns tyvärr för få platser än så länge för full valfrihet i äldreboendet. Louise du Rietz-Svenson (m) Så fort som möjligt ska vi genomföra så mycket valfrihet vi kan. De gamla och funktionshindrade ska få makten över den vård och omsorg de behöver. Ann-Marie Strömberg (v) Vi yrkar med kraft avslag på denna så kallade valfrihetspolicy. De gamla kommer ju inte att få bestämma över biståndsbedömningen. Majken Wennberg (v) Äldreomsorgen ska undantas från marknadskrafterna. Visst ska de äldre få ha önskemål men det är inte samma som att få välja vilken firma som ska utföra arbetet. Ann-Marie Furumark (s) Jag har aldrig träffat någon pensionär som velat välja firma, däremot många som vill välja vilken person som kommer hem till dem. En bred remiss skulle kunna ge oss alternativa modeller. Hans Hagberg (sp) Genomför vi inte denna reform så får vi inte se om vi kan åstadkomma en förbättring. Miljarderna är begränsade och vi måste pröva alla medel för att få bästa omsorg. Louise du Rietz-Svenson (m) Visst kan man välja person. Man kan till och med välja att anställa en anhörig. I dag är det biståndsbedömaren som gör valet. Ann-Marie Strömberg (v) Kvalitet är att personalen har tillräckligt med tid och resurser. Detta inom ramen för den kommunala hemtjänsten betyder mycket mer än att få välja firma. Birgitta Rydell (fp) Vi tog över en situation med långa köer och av er orsakade stora underskott ute i stadsdelarna. Detta försöker vi komma till rätta med. Ewa Törngren (v) Är det rationellt och effektivt att olika firmor ska springa till olika pensionärer i samma hus? Det är så det kommer bli med detta förslag. Och ni säger att det är viktigt att spara pengar. I dag kan man faktiskt välja vårdbiträde, men det är oklart om det verkligen blir så genom detta förslag. Juan Carlos Cebriàn (s) Brukarna måste få möjlighet att påverka besluten innan de tas i fullmäktige. Detta blir en påtvingad valfrihet. Birgitta Rydell (fp) Detta är inte den slutgiltiga lösningen för en ökad brukarmedverkan. Men man får möjlighet att själv direkt påverka vem som kommer över tröskeln. Hardy Hedman (kd) Färre ledningsnivåer kan medföra att misstag avslöjas tidigare. Förslaget kan ge hemtjänsten den förnyelse som verksamheten behöver. Stefan Sjöberg (v) Ge äldreomsorgen mer resurser i stället för att privatisera den. Joen Lagerberg (m) Kvalitetsaspekterna är viktiga. Är brukarna inte nöjda kommer de säkert att säga ifrån. ROTEL I Utl. 79/99. Ändring av Regler för ekonomisk förvaltning - resultatöverföring mellan åren. Annika Billström (s) Dem det verkligen berör, stadsdels- och facknämnderna, har inte fått yttra sig. Erik Nilsson (s) Det måste finnas en kontinuitet i dessa frågor. Låt oss fundera vidare och försöka nå enighet. Håkan Tenelius (fp) Nuvarande system medverkar till att stadsdelsnämnder blir slappare än nödvändigt i sin budgethållning. Budgetstyrningen måste vara väldigt hård i nämnderna. Däremot är det en poäng att resultatenheterna får föra över över- respektive underskott till följande år. Tord Bergstedt (m) Vi anser att underskott inte ska få rullas år från år. Tendenser till att strunta i budgeten måste motarbetas. Något behov av remiss finns knappt, frågorna är så väl kända. Erik Nilsson (s) Det är obegripligt att nämnderna plockas bort från möjligheten att föra över resultat. Vi måste hitta ett hållbart system för både nämnder och enheter. Margareta Olofsson (v) Detta är illa genomtänkt, ta bara att förslaget gäller retroaktivt från årets början. ROTEL II Utl. 80/99. Detaljplan del av Mässhallen 1, Älvsjö. Dick Urban Vestbro (v) Älvsjövägens eländiga situation blir ännu värre. Vi tillstyrker förslaget men något måste göras åt Älvsjövägen, helst bör den läggas i tunnel. Utl. 81/99. Tillägg till detaljplanerna Södra Länken, kv Nyckelpigan, Hammarbyhöjden. Dick Urban Vestbro (v) Eftersom Södra Länken inte behövs inte heller ventilationsanläggningarna. Mikael Söderlund (m) Om nu Södra Länken byggs är det lämpligt att tunneln ventileras. Utl. 82/99. Detaljplan för område vid kv Blåvingen, Hammarbyhöjden. (Se utl. 81.) Utl. 83/99. Detaljplan för del av kv Snötäcket mm, Björkhagen. Föga debatt. Utl. 84/99. Detaljplan för kv Kortbyrån och kv Pennfäktaren mm, Norrmalm. (Sambehandlades med utl. 88/99.) Mikael Söderlund (m) Vi saknar hotellrum i staden. Här tillkommer cirka 500 rum i centralt läge. Ann-Marie Strömberg (v) Stomlinje 5 i busstrafiken kommer att omöjliggöras. Det finns också andra anledningar att återremittera ärendet. Viviann Gunnarsson (mp) Kortbyrån har stort kulturhistoriskt värde och det bör inte bli hotell. Däremot kan Pennfäktaren byggas om till hotell. Utl. 85/99. Detaljplan för kv Galeasen mm, Gröndal. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 86/99. Detaljplan för Konradsberg, Marieberg. I sakfrågan ingen nämnvärd debatt. Utl. 87/99. Detaljplan för område invid kv Helgafjäll 4, Kista. Ingen nämnvärd debatt. Utl. 88/99 (Se utl. 84/99.) ROTEL III Utl. 89/99. Försäljning av mark inom kv Nektarinen, Södermalm. Ann-Mari Engel (v) Stadens mark ska vara kvar i stadens ägo. Här låter ni ideologin gå före förnuftet. Hardy Hedman (kd) I arbetarrörelsens barndom hette det att folk ska äga sin egen bostad. Votering genomfördes: KS förslag vann med 50 röster mot 45. Slut klockan 22.50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990531BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990531BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar