Rådssalseko 991115

Kommunfullmäktiges beslut i korthet (nya beslutsärenden) * Ny lönepolicy för staden antagen. Ett förslag om att betala stadens anställda 235 kronor per timme extra för arbete på nyårsnatten avslogs. NYTT BESLUTSÄRENDE ROTEL III Utl. 189/99. Lönepolicy för Stockholms stad. Sten Nordin (m) Den stora förändringen som kommit är den individuella lönesättningen. Utgångspunkten i lönepolicyn är att lönen inte bara är en kostnad utan också ett medel för att nå utsatta mål för verksamheten. Goda insatser ska belönas men alla anställda måste veta på vilka kriterier lönen sätts. Christopher Ödmann (mp) Ett redskap fattas i lönepolicyn, nämligen kriterier som är mätbara. Ärendet bör återremitteras. Iris Birath (v) Problemet med individuell lönesättning är bland annat att nyanställda kan få mer i lön än de som varit länge anställda. Dessutom är män bättre än kvinnor på att förhandla om sina löner. Den frågan tas inte upp i dokumentet. Frågan om extraersättning under nyårsnatten måste också klaras ut. Barry Andersson (s) Man måste visa förtroende för de anställda och deras möjligheter att utvecklas inom den egna verksamheten. Lotta Edholm (fp) Jag tror att det är nödvändigt för framtiden att utbildning lönar sig bättre än i dag. Anders Broberg (kd) Lönepolicyns huvudinriktning är bra men den löser inte alla problem. Sen måste cheferna ute i verksamheterna ta tag i genomförandet. Thomas Fürth (sp) Det viktiga för framtiden kan mycket väl bli att kunna behålla de anställda, också de äldre. Beträffande mp:s kriterieförslag är det svårt att göra dessa enkelt mätbara. Den bedömningen måste göras på lokal nivå. Christopher Ödmann (mp) Det är viktigt att stadens personal får klarhet i om de ska få 235 kronor i timmen i extrapengar under nyårsnatten. Iris Birath (v) Hur kan den borgerliga majoriteten tro att folk vill jobba för staden under nyårsnatten för 75 kronor extra. Har vi råd att ordna en stor nyårsfest har vi råd att betala de anställda ordentligt. Votering begärdes om ett tilläggsyrkande från Iris Birath (v) med innebörd att stadens anställda bör tillförsäkras ett lönetillägg om 235 kronor i timmen vid arbete över millennieskiftet. Yrkandet avslogs med 53 röster mot 48. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 152/99. Regnskyddad gångbana från Karlbergs station till S:t Eriksplan (Thomas Fürth, sp). Thomas Fürth (sp) Stombussnätet bör inte dras ner till Karlbergs station. Jag tror alla boende i området är nöjda med det beskedet som kan utläsas ur KS förslag. Hamid Mosavi-Porasl (v) Stombusslinje 2 bör få ändhållplats vid Karlbergs station och trafikera Rörstrandsgatan-Norrbackagatan-Birkagatan. Viviann Gunnarsson (mp) Som en övergångslösning kunde denna busslinje fungera. Det viktiga är att minska biltrafiken. Barry Andersson (s) Många äldre och rörelsehindrade skulle må bra av en stomlinje också i detta område. Bara bussarna inte fastnar i Fürths och Nordins cykelbanor. Sten Nordin (m) Jag har svårt att se hur det skulle vara bra för miljön i området att köra ledbussar på dessa gator. Inge-Britt Lundin (fp) Vi skulle alla önska en bättre placering av Karlbergs station, men dithän är det långt. Till dess får vi försöka göra det bästa av en svår trafiksituation. Utl. 153/99. Olycksrisker och bristande orienteringsbarhet för gång- och biltrafikanter kring Brommaplan (Monica Wohlfahrt, fp). Ingen debatt. Utl. 159/99. Minskat partistöd till de politiska partierna (Annica Dominius och Björn Mellstrand, c). Ingen debatt. Utl. 170/99. Sommar-OS i Stockholm år 2012 (Björn Mellstrand, c). Ingen debatt. Utl. 171/99. Pendeltågsstation vid Solvalla (Kurt Hultgren, sp). Ingen debatt. Utl. 180/99. Borgerlig namngivning/välkomstceremoni för barn (Eva-Louise Erlandsson-Slorach, s). Ingen debatt. Utl. 181/99. Förbättrad framkomlighet på Klarastrandsleden (Carl-Erik Skårman, m). Bordlades ånyo. Utl. 182/99. Tillgången på moskéer och andra lämpliga lokaler för religiös verksamhet (Annica Dominius, c). Sten Nordin (m) Den stora enigheten i dessa frågor är glädjande och en markering att vi slår vakt om religionsfriheten för alla. Börje Vestlund (s) Vi måste säga nej till de mörka krafterna som till exempel säger nej till moskéer. Kommunstyrelsens förslag är väl avvägt. Utl. 183/99. Avskaffande av kravet på danstillstånd. Förenklat tillstånd för uteserveringar (Båda från Björn Mellstrand, c). Förlängda serveringstillstånd nyårsnatten 1999 (Kristina Alvendal, m). Iris Birath (v) En nyårsnatt som denna händer bara en gång i livet. Låt det vara fritt fram för nattöppet. Kristina Axén Olin (m) Det är inte ofta jag är överens med Iris Birath, men nu är så fallet. Beslut enligt KS förslag, dock biföll KF i enighet även att uteserveringstillstånd inte ska behöva sökas varje år. Utl. 184/99. Introduktionsprogram för anknytningsinvandrare (Anita Habel och Ann-M Strömberg, v). Anita Habel (v) KS förslag är för snålt. Det finns många kvinnor som nästan är fångar i sina hem. Hardy Hedman (kd) Vi tror att gruppen som nu föreslås är den lättast identifierbara. Framför allt är det viktigt att ställa krav på SFI, att den bland annat ska innehålla samhällsinformation. Votering begärdes. Motionen avslogs med siffrorna 51 mot 45. Utl. 188/99. Bostad för alla (Annica Dominius, c). Iris Birath (v) Det är omänskligt att detta rika land inte kan tillgodose människors bostadsbehov. Majoriteten har en låg ambitionsnivå. Kristina Axén Olin (m) I princip är motionärens förslag redan tillgodosedda. NY MOTION Utl. 190. God postservice (Hans Peters, c). Viviann Gunnarsson (mp) Staden bör verka för god service. Inge-Britt Lundin (fp) Inget säger att just Kungliga Postverket måste dela ut posten. Andra aktörer skulle kanske kunna ge bättre service. Slut klockan 22.20. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991115BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991115BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar