Rådssalseko 991126 kl 19-04.23

KL 19.00-04.23 ROTEL VIII STADSMILJÖROTELN Brand- och räddning, hamnen Stella Fare (sp) Den operativa brand- och räddningsverksamheten är på väg att integreras med den förebyggande. Det gör att brandmännen lär känna miljöer där de kan komma att arbeta bättre. Brandförsvaret kan betyda mycket för att överbrygga klyftor, vi har till exempel haft brandmän nere i Turkiet i hjälpinsatser. Berthold Gustavsson (m) Stockholms hamn har en strategisk betydelse för näringslivet i regionen, inte minst för att utveckla handeln med östersjöländerna. Loudden bör avvecklas som centralpunkt för oljehantering. Det kan i stället bli ett förnämligt bostadsområde. Lars Rådh (s) Vilka är alternativen till Loudden och vilka är tidsramarna? Vi måste lägga upp infrastrukturen så Stockholms energiförsörjning kan ske säkert och hållbart. Ni måste ha en rimlig dialog med företag och intressenter som är beroende av Stockholm. Patricio Rodriguez (v) För den växande containerverksamheten krävs högre kapacitet. Stockholm bör verka för att vägen mellan E4 och Kappellskär förbättras. En kryssningsterminal bör förläggas till Masthamnen. Ann-Christin Kjellman (fp) Loudden bör avvecklas så snart som möjligt men utan alltför stora kostnader för staden. Bror Stefenson (kd) Vi har kommit igång med att förbättra katastrofberedskapen. Ledningsövningar är viktigare än medborgarövningar. Vi får inte gå för snabbt fram med att besluta om förändringar för hamnens del. Rebwar Hassan (mp) Hela staden borde genomföra en medborgarövning. Kunskapen om hur vi agerar om olyckan är framme har minskat år från år. Information måste också finnas i telefonkatalogen, även på invandrarspråken. Margareta Holmberg (m) Brandförsvaret har visat vilja och förmåga att sänka kostnaderna. Vi vill nu ytterligare öka effektiviteten. Målet är att personalen arbetar förebyggande och resurser frigörs. Barry Andersson (s) Sätter moderaterna ekonomin eller säkerheten främst? Talet om upphandling av sotning ger anledning till frågan. Margareta Holmberg (m) Man måste fråga sig varför just sotningen ska undantas från konkurrens. Stella Fare (sp) Vi ska hitta en fungerande tidplan och ett fungerande alternativ till Loudden. Jag välkomnar oppositionens yrvakna intresse. Lars Rådh (s) Vi vill veta vilka tidplaner som finns. Stella Fare (sp) Exakt kan vi inte ange nu. Emil Marczak (mp) Varför har arbeten påbörjats kring Norviks hamn utan beslut? Oxelösund vore bättre. Stella Fare (sp) Ingen skada är skedd. Visar det sig inte vara lämpligt kan vi avyttra marken. Margareta Olofsson (v) Majoriteten sa nej till skärpt miljöarbete under förra perioden och ni gör det i praktiken nu också. Beträffande mp var ni med på att projektera Norvik. Carl Cederschiöld (m) Tidsaspekten för flytt från Loudden är svår att bedöma. Det kan inte gå på fem år men det bör gå på tio år. Ambitionen är dock glasklar: Loudden kan inte behållas. Ajournerades till natten. ROTEL I FINANSROTELN Näringslivsnämnden Carl Cederschiöld (m) Vi måste satsa på våra starka områden. Förutom miljön och skönheten ligger vi långt framme på IT-området. Vi är en av Europas forskningstätaste regioner, Uppsala och ner mot Södertälje inräknat. Med våra vänner i Mälardalen bör vi försöka flytta fram våra positioner ytterligare. Mycket hänger på hur regering och riksdag beslutar. Lars Rådh (s) Det är viktigt att vi tillsammans är överens hur vi ska utveckla staden. Men målet att vi inom tio år ska kunna konkurrera med Europas främsta städer tycks ha försvunnit. En orsak är den taffliga avvecklingen av SML. Stockholm står stilla. Margareta Olofsson (v) Flaggskeppet Näringslivsnämnden är uppenbarligen inte sjösatt utan ligger fast för ankar i hamn. Och arbetsmarknadsfrågorna tycks alls inte aktualiserade inom nämnden. Carl Cederschiöld (m) Skutan är sjösatt, kapten utnämnd, besättningen på väg att mönstra på och jag hoppas vi seglar "any day". Lotta Edholm (fp) Nämnden börjar finna sina former. Den ska främst arbeta för att Stockholm ska vara en attraktiv plats för företagande. Alf T Samuelsson (kd) Målet är att skapa stabil grund för företagande. Det måste vara lönt att starta eget. Skolan bör hjälpa till att skapa förstående för företagande. Kommunen ska ägna sig åt kärnverksamhet. Christopher Ödmann (mp) De mänskliga resurserna i staden måste tas till vara. Hög miljökompetens är en viktig konkurrensfaktor. Turism, miljö och IT är exempel på viktiga områden. Stella Fare (sp) När vi skapar Näringslivsnämnden får vi inte tro att det är vi politiker som skapar företagandets förutsättningar. Det är näringslivet självt som gör det. Framtidens företag är i hög grad de små företagen. Nämnden bör ta hänsyn till detta. Med tiden kommer dessa småföretag, ofta drivna av invandrare, att anställa en mängd människor. Teres Lindberg (s) Ännu har varken strategi eller program för näringspolitiken presenterats av majoriteten. Ulla Ericsson (m) Det är oroande att trots den låga sysselsättningsfrekvensen visar vår region klara överhettningssymptom. Lars Rådh (s) Stockholm måste bli den arena som SIS så framgångsrikt lyckats marknadsföra. Lotta Edholm (fp) Debaclet kring polis- och brandmansspelen får inte upprepas. Det vore väl märkligt om vi inte kunde utvärdera SIS. Margareta Olofsson (v) Vart tog arbetsmarknadsfrågorna som skulle över till näringslivsförvaltningen vägen? Lotta Edholm (fp) Arbetsmarknadspolitik är en fråga för staten primärt. Där har vi lite olika syn. Christopher Ödmann (mp) En mångsidig tvärvetenskaplig utbildning kommer att bli värdefull. En kraftig satsning på miljöteknik och miljösamarbete skulle ytterligare öka vår attraktionskraft. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/27/19991127BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/27/19991127BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar