Rådssalseko991125 kl10-14

Efter en kort debatt om talarordningen, beslöts att partierna skulle få tala i storleksordning. INLEDANDE DEBATT Carl Cederschiöld (m) Vi fortsätter vår kurs in i 2000-talet med tydliga prioriteringar och satsningar på kommunens kärnområden. Med sänkt skatt och undan för undan ökad valfrihet flyttas fler beslut från sammanträdesborden till köksborden. Det går mycket bra för vår region, vi har dubbelt så hög tillväxt som övriga landet, men Stockholms integrationspolitik har misslyckats - för att den kommer ovanifrån. Somalier ska inte behöva flytta till London för att kunna försörja sig själva. Satsning på kvalitetsutveckling i stadens verksamheter fortsätter. För detta får stadsdelsnämnderna får sammanlagt 557 miljoner mer. Annika Billström (s) Stockholm är till salu. Ser man denna process tillsammans med skattesänkningen står en skrämmande bild klar. Vi måste koppla ekonomisk tillväxt med social rättvisa. Den ideologiskt färgade utförsäljningen måste upphöra! Vi ser idag skiktningar och främlingskap mellan olika grupper, mellan innner- och ytterstad. Ungdomsrånen som florerar i staden är ett uttryck för bristande samhörighet. Det är vi och dom andra. Empatin saknas med dom andra. Självklart ska skola och barnomsorg kunna väljas liksom de äldre ska få bestämma hur de vill bo. De borgerliga tar inga initiativ när det gäller att lösa bostadsbristen och trafikkaoset. Margareta Olofsson (v) Den borgerliga budgeten är baserad på önsketänkande. Segregationen har ökat under den nuvarande majoriteten. Besparingar har till stor del drabbat barn och ungdomar. V vill ge 147 miljoner kronor till barn och ungdomsverksamhet. Avknoppning, konkurrensutsättning, utmaningsrätt och benchmarking är ingen garanti för valfrihet och inflytande - tvärtom. Demokrati betyder folkmakt men nu vill majoriteten göra ordet privat synonymt med inflytande. Där går en gräns mellan vänster och höger. Jan Björklund (fp) Politik och samhälle kan inte ta över allt ansvar. Öka människors frihet. Det betyder i huvudsak att minska politikers makt. Men de kommunala kärnområdena ska skötas med högsta möjliga kvalitet. Hardy Hedman (kd) Här i salen är alla eniga om målet; om integration och alla människors lika värde, men tyvärr är alla i samhället inte lika självklart för hela samhället. De som arbetar med integrationen har blivit utsatta för hot. Christopher Ödmann (mp) Spara inte mer i stadsdelsnämnderna. Satsa mycket mer istället. Den utförsäljning av staden som pågår saknar struktur och utvärdering. Det handlar inte om valfrihet utan skapar kaos och ger ordet mångfald dålig klang. Målet måste vara att kunna ge långsiktig god service och miljö. Stella Fare (sp) Den första cykelbanan har börjat byggas på Hornsgatan. När den var klar blev det ett väldigt liv av somliga bilister och Annika Billström var inte sen att stämma in i kören. Hur ska S någonsin kunna återställa milöjörpolitiken efter detta? I Stockholm dödas årligen 20 personer, omkring 400 skadas. 80 procent av dessa är gående och cyklister. Vi måste därför göra något åt säkerheten! Vi behöver cykelbanor. Vi vill arbeta för miljön på ett mycket påtagligt sätt. Carl Cederschiöld (m) Nej, inte är Stockholm till salu. Men staden drivs på ett modernare sätt. Annika Billström (s) Varför vill majoriten göra Stockholm till en delad stad? Margareta Olofsson (v) Idag arbetar ingen ute i stadsdelsnämnderna med Agenda 21. Ingen i majoriten pratade om miljön och det är symtomatiskt. Jo, Fare nämnde cykelbanor. Men hur blir det med dem efter valet när målafärgen är avskavd? Jan Björklund (fp) Den taktik som den förra majoriten arbetat med i fråga om integrationen har inte fungerat. Folk har bosatt sig i olika områden och det fungerade inte så bra. Hardy Hedman (kd) Vänstern betraktar alltså fortfarande om förorterna som sämre. Vi kan inte hålla på att säga att det finns ett finrum i stan. Agenda 21-arbete ska ske i stadens alla nämnder och styrelser. Christopher Ödmann (mp) Trots att Margot Wallström så sent som igår sa att bilismen måste minska går Annika Billström på friarstråt till moderaterna för att skapa nya billeder! S kan inte bygga ett grönt folkhem tillsammans med mp på det sättet. Stella Fare (sp) Det blir en normal stadsdel i Klara och det är jag väldigt glad för. STADSDELSNÄMNDER ÖVERGRIPANDE. Carl Cederschiöld (m) De flesta stadsdelsnämnderna kommer att ha sin budget i balans till år 2000. Men jag tror inte att skattebetalarna vill satsa mer på administrationen. Erik Nilsson (s) Den borgerliga majoriteten har gjort om stadsdelsnämnderna till en sorts verkställare av den centrala makten. Per Sundgren (v) De vackra orden om barn och omsorg kan vi se i stadsdelarna i form av nedskärningar. Jan Björklund (fp) Stadsdelsnämnderna ansvarar för kärnverksamheterna i kommunen det är därför vi satsar på dem. Anders Broberg (kd) Vi bygger ut äldreboendet, skolorna får ökade resurser, medborgarna ges större möjlighet att styra över sin vardag. Christer Öhgren (mp) Hur ska den borgerliga majoriteten se till att de människorna som inte klarar sig, faktiskt gör det? Thomas Fürth (sp) Vilka stadsdelar har sämst med pengar? Norrmalm, Maria, Kungsholmen - vad är det för prat om förorter. Oppositionen talar inte om verkligheten. Erik Nilsson (s) Det är lögn när de borgerliga säger att stadsdelsnämnderna lägger 500 miljoner kronor mer. Tvärt om! När man räknar på det blir det 450 miljoner kronor mindre. Hur ska Ni då kunna satsa mer på bibliotek och skola? Carl Cederschiöld (m) Det skulle vara allvarligt om det Nilsson säger är sant, men det är det inte. Erik Nilsson (s) Administrationen måste också betalas. Ni har valt att prioritera skattesänkningar. Per Sundgren (v) I Vantör går det inte att driva samma verksamhet med skattesänkningarna. Där läggs två parklekar ned och kolloplatser minskar. Pengar från skolan läggs på äldreomsorgen och så vidare. Jan Björklund (fp) Ett antal stadsdelsnämnder har det ekonomiskt svårt. Vantör är en av dem. Per Sundgren lämnade där ett underskott efter sig på 27,4 miljoner kronor. Det ger eftersläpningar. Per Sundgren (v) Jag var inte ordförande då, men faktum är att det kostar att ge en anständig service. Viviann Gunnarsson (mp) Vi har ett förslag om kompletterande försörjningsbidrag vid start av företag. Inte minst är det viktigt för handikappade och invandrare. Margareta Olofsson (v) Ni tar ifrån medelinkomsttagarna en kolloplats för att de ska få 16:50 - ungefär en påse bilar mer kvar efter skatt. Börje Vestlund (s) Detta börjar påminna om ett väckelsemöte där samtliga vill avlägga vittnesbörd. Ärendet bordlades till sist idag. ROTEL V SOCIALROTELN Kristina Axén Olin (m) Det vi kvinnor i Rinkeby vill är inte att få pengar uppifrån, vi vill sälja tomater på torget - men det får vi inte. Så sa en somalisk kvinna i Rinkeby till mig. Det går bra för Sverige, socialbidragen minskar, men det går inte bra för alla. Antalet långtidsberoende av bidrag har ökat. Långtidsberoendet är en av vår tids tragedier. 27 procent av barnen lever i bidragsberoende familjer. Hur kan någon tycka att det är en skam att vi sänker skatten, när vi hjälper de där familjerna att kunna klara sig själva. Socialtjänsten i Stockholm ska koncentrera sig på att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp, och göra det så bra som möjligt. Men vårt mål är att så få som möjligt ska behöva stödet. Vårt mål är att kvinnan i Rinkeby ska få sälja sina tomater på torget. Catharina Tarras-Wahlberg (s) En stor del av insatser för missbrukare, psykiskt sjuka med fler, står stadsdelarna för. Men när de slår larm om att pengarna inte räcker, så säger majoriteten bara "prioritera annorlunda". Iris Birath (v) Man ska kunna leva på sin lön, sa borgerligheten och började jaga tiggare på T-banan och ta arbetslösas SL-kort ifrån dem. Stärk tryggheten istället. Karin Liljeblad (fp) En bra handikappolitik är något av det viktigaste bland våra uppdrag. Gruppbostäder måste prioriteras. Det kommer fler nu i vår, men inte tillräckligt. Vi vill öka valfriheten för de behövande ifråga om hemtjänsten. Hardy Hedman (kd) Ett välfärdssamhälle kan inte bara drivas av myndigheter. Arbetsgivare, facket och olika gemenskaper - alla måste hjälpas åt. Vi vill få bort motsättningen mellan ideella organisationer och motsättningar. Viviann Gunnarsson (mp) Vi vill satsa mycket mer pengar på socialsektorn. Vi vill ha ett socialbidrag som inte tangerar den minsta lagliga. Man ska ha rätt att gå till tandläkaren, ha telefon i hemmet och så vidare. Margareth Melin (sp) Funktionshindrade ska själv få bestämma vilken ledsagarservice de vill ha, en anhörig till exempel. Alla vill inte ha myndigheternas kontroll på sig, vi bör respektera det, det finns väl fungerande frivilligorganisationer. För att underlätta för familjehemsplacerade barn bör det finnas handledare för de olika parterna. Göran Dahlstrand (s) Det har gått över ett år, och ännu finns inte nog med behandlingshemsplatser. I Stockholm finns 600 hemlösa utan andra problem än att de har en hyresskuld. Kan vi finna någon lösning på deras problem? Kristina Axén Olin (m) Det är inte nog, men det har tillkommit en lång rad nya platser under året. Barbro Noreson (m) Det måste vara frustrerande för oppositionen att se hur mycket vi satsar på dem som främst behöver det, trots att vi sänkt skatten. Inger Stark (v) För att vårdkedjan ska fungera bör det tas fram en garanti och en strategi. Hamid Mosavi-Prasl (v) 500 personer i Kista har blivit av med sina SL-kort, de säger att det är för att stadsdelen inte har råd. Kristina Axén Olin (m) Tolv procent av dem som får socialbidrag får inte längre SL-kort. Det är meningen att det ska vara behovsprövat. Jean Anderson (v) Ett tusen tunga missbrukare i Stockholm har inte kontakt med socialtjänsten. Vi vill skapa stationer ute på stan för dem. Gunilla Reuterskiöld (fp) Vi vill hjälpa funktionshindrade att finna sysselsättningar. Kristina Axén Olin (m) Tyvärr har polistjänster dragits ned. Det är inte gott. Fast samtliga stadsdelsnämnder, utom Vantör, har lagt mer pengar på missbruksvård. Men det handlar inte bara om pengar för vården är oacceptabelt dyr. Sedan orsakar brister i vårdkedjan att somliga ramlar mellan stolar. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Socialtjänsten ska väl inte ersättas med poliser! ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar