Rådssalseko991129

Kommunfullmäktiges beslut i korthet * Att godkänna principerna för fördelningen av statsbidragen inom storstadssatsningen i det lokala utvecklingsavtalet mellan staden och staten. * Policyn för stadens bidragsgivning godkändes, med tillägget att s:s reservation punkt tre bifölls. Det vill säga att KS ska utreda om fleråriga avtal kan anpassas till systemet som den årliga budgetprocessen innebär. * Avtalet mellan Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet godkändes. * Ansvarsfördelningen för anordnandet av offentligt skyddade arbeten och liknande behålls på samma sätt som tidigare. * Detaljplanen för Norra och Södra Östbergahöjden godkändes. * Trots att försöken med självbyggeri för ungdomar avlöpt väl ska fastigheten Svärdlången 8 i Årsta säljas, eftersom det skulle bli ett förlustprojekt för staden. * Avtalet om försäljning av fastigheten Kabelverket 3 i Älvsjö godkändes. * Den nya bolagsordningen för Stockholmsstad bostadsförmedling AB godkändes. BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN Mem. 22/98, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Casus Fastigheter AB. Ingen debatt. Bordläggning. Mem. 15/99, i vad avser val av en ledamot och en vice ordförande i stadsdelsnämnd. Bifall valberedningens förslag. Mem. 16/99, i vad avser val av en nämndeman. Bifall valberedningens förslag. NYA BESLUTSÄRENDEN Mem. 17/99. Vissa fyllnadsval m.m. Bifall till valberedningens förslag. ROTEL VII Utl. 194/99. Förslag till lokalt utvecklingsavtal mellan staden och staten. Erik Nilsson (s) Låt oss komma igång. Från statens sida finns en långsiktighet. Det finns en insikt om att det behövs samverkan och att medborgarna måste vara delaktiga. Därför finns en chans att lyckas. Alf Samuelsson (kd) Det är viktigt att storstadssatsningen handlar om barns och vuxnas kunskaper i svenska och inte i första hand om pengar. Utvecklingsavtalet innebär att både stat och stad tar ansvar för utvecklingen och det är viktigt att hinder identifieras. Anita Habel (v) Jämställdhetsaspekterna har förbisetts. Hälften av pengarna borde gå till kvinnor. Projekt för kvinnor och som styrs av kvinnor borde ha prioriterats. Rolf Könberg (m) Bidragets summa är bara en del av den Pengarna vi betalar i Robin Hoodskatt. Sabina Bossi (mp) Avtalet får inte legitimera att vi inte gör mer för integration inom staden. Allmännyttan kan användas som verktyg.Skär inte ned på modersmålsredovisning. Och låt t.ex. elever byta skola med varandra (mellan olika bostadsområden). Hardy Hedman (kd) En rad bra tjänstemän har förhandlat fram avtalet, det är därför det är så pass bra. I fråga om jämställdheten måste vi utvärdera och rätta till vart efter. Erik Nilsson (s) Det ligger mycket i v:s påpekanden, men m:s irriterar. Vi kan ha en LÅNG debatt om stadsbidrag, men detta är fel tillfälle. Ulf Fridebäck (fp) I fråga om trygghet och trivsel; där brottsförebyggande arbete ingår, har bara polisen deltagit i diskussionerna en enda gång, tyvärr. Paul Lappalainen (mp) Svenska är viktigt, men inte det viktigaste. Det är nämligen att människorna tycker sig ha en anledning att ta till sig språket. Rolf Könberg (m) Vi är ideologiskt emot kvotering och vi gillar inte att över medborgarnas huvuden besluta om hur pengarna ska fördelas. ROTEL I Utl. 195/99. Förslag om centrala riktlinjer rörande bidragsgivning mellan stadens nämnder. Skrivelse från arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Samordning av stadens bidragsgivning. Motion av Elisabet Falemo och Hans Peters (c). Kommunal beredning gällande stadens bidragsgivning och ändringar i reglementen. Lars Rådh (s) Det blir en väldig låsning att säga att ingen bidragsgivning får ges mellan stadens nämnder. Det står också att bidragsgivningen ska följa budgettiden, ett år med andra ord, men längre projekt kan komma i fråga. Kristina Axén Olin (m) Förslaget syftar till att förenkla för de ideella organisationerna. Samordning krävs för att vi ska kunna bedriva någon sorts rättvisa i bidragsystemet. Bror Stefenson (kd) Det är nödvändigt att inhämta frivilligorganisationernas synpunkter. Tills vi vet hur bidraget ska se ut, bör bidraget se ut som det gör. Tjänstemännen tycks veta hur det hela ska se ut och arbetar efter detta och det är inte bra. Christopher Ödmann (mp) En del viktiga projekt har haft svårt att få pengar för att de bollats runt mellan nämnder, men förslaget är inte riktigt klart. Det behövs utvärdering och uppföljning redan efter första året. Margareta Olofsson (v) Integrationsnämnden, kulturnämnden, idrottsnämnden kan vilja stödja ett projekt i en stadsdelsnämnd. Huvudsaken är ju att det hela hålls ihop. Kristina Axén Olin (m) Jag tror att det kommer att bli något åt hållet som Olofsson talar om. Lars Rådh (s) Det ena beslutet går emot det andra, gå med på vår att-sats tre för att lösa det. Gunilla Reuterskiöld (m) En tydlig skillnad måste göras mellan bidrag och upphandling. Hardy Hedman (kd) Vad är en frivilligorganisation? När bidragsgivarna är frivilliga men har betalda uppdragstagare? Utl. 196/99. Förslag om förlängning av avtal med Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet om kommunalekonomisk utbildning och forskning. Ingen debatt. ROTEL I + V Utl. 197/99. Ansvaret för offentligt skyddat arbete och liknande uppgifter. Ingen nämnvärd debatt. ROTEL I + VI Utl. 198/99. Nobelmuseum i Stockholm. Mikael Söderlund (m) Staden har ett intresse av detta. Christopher Ödmann (mp) Hur ska det finansieras på sikt? Stat, näringsliv och Nobelstiftelsen borde ha intresse av detta också. Birgitta Rydell (fp) Förslaget är en tillfällig lösning. ROTEL II Utl. 199/99. Förslag till detaljplaner för Norra och Södra Östbergahöjden inom stadsdelen Östberga. Dick Urban Vestbro (v) Östbergahöjden är ett försummat område. Förslaget gäller ett punkthus plus en byggnad till. Det är bra efter bantningen. Kollektivtrafiken är dålig. Carin Jahn (s) Östberga ingår i ytterstadssatsningen. Den nya bebyggelsen ska anpassas till redan befintlig miljö. Det mest väsentliga för de boende hade varit centrumanläggningen och upprustning av skolan. Yildiz Kafkas (mp) Vi vill bygga på parkeringsplatserna och redan exploaterad mark. De boende har skrivit på protestlistor mot att deras utsikt kan försämras. Dick Urban Vestbro (v) Ska slutna kvarter skapas måste man lägga kompletteringsbyggnader på grönområden. Mats Sahlin (fp) Detta är början på förnyelse för området. ROTEL III Utl. 200/99. Redovisning av försöksverksamhet med självbyggeri för ungdomar. Försäljning av byggnader på fastigheten Svärdlången 8 i Årsta. Ann-Marie Strömberg (v) Självbyggeri är bra för ungdomar, de har fått bostad och erfarenhet. Enda "problemet" är att den låga hyran inte täcker hela kostnaden, men borde inte alla få bo lite billigare? Börje Vestlund (s) Fortsätt att initiera dylika projekt. Detta var inte ett traditionellt ytterstadsprojekt. Sten Nordin (m) Om stadsdelsnämnderna initierar projekt är det nog klart att staden är med. Inge-Britt Lundin (fp) Det är viktigt att vi får fram små och billiga bostäder, men just här finns inget annat sätt att lösa problemet än att sälja. Jag är emot undomsboende, ska vi kasta ut den som blir 25? Börje Vestlund (s) Detta handlar om en speciellt teknik från England, en möjlighet att lösa bostadssituationen för en målgrupp. Vi behöver hitta fler objekt, lämna inte bara över till stadsdelsnämnderna. Ann-Marie Strömberg (v) Åldersgränsen löser sig. Man bildar familj och vill ha något större. Alla nya projekt kostar mest i början, så fortsätt projektet. ROTEL III Utl. 201/99. Försäljning av fastigheten Kabelverket 3 i Älvsjö. Barry Andersson (s) Problematiken är att staden bara säljer och aldrig köper. Men vi yrkar ändå bifall här. Ann-Marie Strömberg (v) Säljes mark förlorar vi tomträttsgälderna. Hur ska ni finansiera staden när majoriteten sålt allt. Inge-Britt Lundin (fp) Vi säljer bara den mark vi inte behöver Att säja mark betyder pengar som vi kan investera eller betala tillbaka lån med. Malte Sigemalm (s) Den effekt markförsäljningen gett Årsta dal är att vi inte kan påverka någonting. Där behövs en skola, några parker, men byggherrarna säger nej till det. Inge-Britt Lundin (fp) Vi ger bygglov. Det är en hållhake. Ann-Marie Strömberg (v) Mark som vi inte behöver nu, kan vi behöva senare. ROTEL III + I Utl. 202/99. Ny bolagsordning för Stockholms stads bostadsförmedling AB. Anita Habel (v) Det är olämpligt att ta ut köavgifter. Göran Dahlstrand (s) Alternativet var att vi inte skulle ha någon bostadsförmedling alls. BORDLAGDA MOTIONER Utl. 191/99. Fler folkomröstningar. Motion av Annica Dominius och Elisabet Falemo (c). Förnyelse av demokratin genom lokala folkomröstningar. Motion av Rebwar Hassan (mp). Rebwar Hassan (mp) Dennisleden, OS, Sergels Torg är frågor som lämpar sig väl för kommunala folkomröstningar. Mikael Söderlund (m) Folkomröstningar kan vara bra men det är inte självklart att en folkomröstning ska vara bindande. Inte heller att kravet från fem procent av stadens invånare ska leda till folkomröstning. Margareta Olofsson (v) Frågor kommer upp under valperioderna som det kan behövas röstas om. Hans Hagberg (sp) Hur kan vi väcka väljarnas intresse för politik? I folkomröstningarna som hållits har politikerna kört över resultatet. Det är därför vi politiker ses som kufar. Lars Rådh (s) Vi måste ta vårt politiska ansvar och inte lägga över det på folkomröstningar. Rebwar Hassan (mp) S och m vill inte lämna över makten till invånarna. Margareta Olofsson (v) När man samlar namnunderskrifter belyses en fråga och debatteras väl. En folkomröstning en hel massa arbete för att samla ihop fem procent av väljarnas röster. Det kommer man inte att göra i tid och otid, bara i frågor som engagerar många, många. Jan Björklund (fp) Ett brett stöd är en av flera förutsättningar för att hålla en folkomröstning. Om fem procent av stockholmarna skulle kräva en sån omröstning som var på tal i Sjöbo, skulle jag ändå inte släppa fram den. Om sex procent av medborgarna ville ha skattesänkning och ni gått till val på höjd skatt - vad gör ni då? Margareta Olofsson (v) Jag tycker inte att folkomröstningar är fel eller skrämmande, men jag har inte bestämt hur jag ställer mig i fråga om omröstningarna ska vara bindande. Börje Vestlund (s) Kan någon namnge en schweizisk politiker? Nej, det beror på att ingen politiker där törs föra frågor till sin spets. Så fort något hettar till gömmer de sig bakom folkomröstninganrna. Lars Rådh (s) Hur många gånger röstades den kvinnliga rösträtten ned i Schweiz? Utl. 192/99. Alternativ till Norra Länken. Motion av Margareta Olofsson m.fl. Margareta Olofsson (v) Flytta grönområdena närmare husen och lägg trafiken mitt i så får de som bor där en något fridsammare miljö. Ta bort ett körfält i vardera riktningen på Roslagsvägen. Kan vi hitta andra lösningar än att gräva ned vägarna? Barry Andersson (s) V:s förslag underlättar inte för trafiken. Arbeta fram en ny detaljplan för Bellevue. Det tar ca två år. Majoritetens förslag är inte bra, den tar längre tid. Slutför planen så snabbt som möjligt. Karin Jahn (s) Om v:s förslag skulle gå igenom skulle vi få en lindstrid som fick almkampen att blekna. Men något måste göras. Beklagligt att m förordat en lösning som förlänger processen. Christopher Ödmann (mp) Inför miljöstyrande bilavgifter. Svante Linusson (sp) S:s förslag strider ju mot lagen. Det som s föreslår skulle överklagas i regeringsrätten och ta ännu längre tid än majoritetens. Barry Andersson (s) Planen är modifierad. Dick Urban Vestbro (v) Minska bilåkandet med 25 procent och ta bort den tunga trafiken från Valhallavägen. Mikael Söderlund (m) Oerhört anmärkningsvärt att lägga ett förslag mot all kulturhistoria. Det är koko. NYA MOTIONER ROTEL V + VII Utl. 203/99. Åtgärder mot eventuell diskriminering på Stockholms krogar. Motion av Annica Dominius och Björn Mellstrand (c ). Diskriminering inom restaurangbranschen p.g.a. hudfärg eller etnisk tillhörighet. Motion av Sabina Bossi m.fl. Sabina Bossi (mp) Staden bör agera mot diskriminering där det går. Verksamheter bör alltid prioritera frågor som denna. Joakim Larsson (m) Diskriminering måste bekämpas på alla sätt. Men omvänd bevisbörda är fel sätt. En kroginnehavare kan bli av med sitt serveringstillstånd som straff. En statlig utredning går nu igenom om lagen bör ses över. Men polis och åklagare måste också ha resurser för att se till att lagen efterföljs. Catharina Tarras-Wahlberg (s) Man löser inte allt med fler poliser. Hittills har ingen fällts för att ha diskriminerat gäster på krogen. Det verkar svårt att utreda när ord står mot ord. Utbildningen är viktig. Hardy Hedman (kd) När Juan Fonsca blev nekad att komma in på en restaurang kunde ingen fällas för ingen visste vem som bar det yttersta ansvaret. Jag föreslår att ägaren får det. Integrationsberedningen som bör arbeta med sådant. Slut kl.22.05 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991129BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991129BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar