Stockholms stad redovisar positivt resultat 1999

Stockholms stad redovisar positivt resultat 1999 Stockholms stads bokslut för 1999 uppvisar ett positivt resultat på 205 miljoner kronor, att jämföra med föregående års underskott på 128 miljoner kronor. Stockholmarnas nettobidrag till det statliga utjämningssystemet var 802 miljoner kronor vilket är en ökning med 150 miljoner kronor jämfört med 1998. Beroende på förbättrat skatteunderlag i riket ökade dock stadens skatteintäkterna med ca 800 miljoner kronor. Stadsdelsnämnderna har ett sammanlagt nettounderskott på 128 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 94 miljoner kronor jämfört med föregående år. Åtta av stadsdelsnämnderna uppvisar ett positivt resultat, medan tio stadsdelar ej nått balans. Underskotten består huvudsakligen av ökade kostnader för äldreomsorg samt för individ- och familjeomsorg. Totalt uppvisar nämnderna ett nettoöverskott om 113 miljoner kronor i jäm- förelse med budget (1998 underskott 19 mkr). Verksamhetens nettokostnader ökade med 456 miljoner kronor, vilket främst beror på lönekostnadsökningar (2,8%) och ökade kostnader för köp av ent- reprenader och verksamheter. Äldreomsorgen står för en stor del av upphandlingarna. Verksamhetens nettointäkter ökade med 165 miljoner kronor jämfört med 1998. Ökningen beror bl a på ökade hyres- och tomträttsintäkter. De specialdestinerade statsbidragen har minskat medan EU-bidragen har ökat. Antalet anställda i staden, omräknat i årsarbetare, har minskat med drygt 3 procent och uppgår vid årsskiftet till ca 45 000 personer. Minskningen av antalet anställda är en konsekvens av såväl omorganisationer och effektiviseringar som anbudsupphandlingar och privatiseringar av olika verksamheter. Bokslutet kan beställas från Information Stadshuset, tel 08-508 29 400 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar