Stroke ökar risken för separation

En stroke kan medföra både fysiska och kognitiva skador. Följden kan bli stora omställningar för såväl den drabbade som för dennes anhöriga, något som starkt kan påverka en parrelation. I en stor studie genomförd vid Stockholms universitet undersökte forskarna om en stroke bidrog till separationer bland personer under 65 år som levde i en parrelation. 42 000 personer som fått en förstagångsstroke jämfördes med 424 000 personer som inte fått en stroke.

– Det framgår av studien att socioekonomiska förhållanden, i det här fallet utbildning, har betydelse när man studerar olika konsekvenser av att få en stroke. Det förefaller som att personer med lägre utbildning separerar i större utsträckning än personer med högre utbildning och att en stroke förstärker detta mönster. Det säger Sven Trygged, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet som lett studien.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Divorce and Remarriage. Urvalet består av personer under 65 år som vid insjuknandet var gifta eller sammanboende med en person som man hade barn tillsammans med. Barnen behövde inte bo hemma.

Forskarna visar att en stroke generellt sett ökar risken för en separation. De fann också ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och separation efter stroke. Under insjuknandeåret och de första två åren efter en stroke ökade risken för separation dubbelt så mycket för personer med enbart grundskoleutbildning som för insjuknade med övriga utbildningsnivåer. Eftersom mönstret var likartat för män och kvinnor verkar utbildning spela en större roll än kön i detta avseende. Däremot var det något vanligare att kvinnor stannade kvar i en relation där mannen insjuknat jämfört med en situation där kvinnan fått en stroke.

– Resultatet var långt ifrån självklart och det kan finnas många olika orsaker till att det blir så här. En person med låg utbildning kanske kommer senare till vården och därför får en allvarligare stroke med allvarligare skador som följd, säger Sven Trygged. Personer med lägre utbildning kan ha lägre inkomster och därför få svårt att klara ett inkomstbortfall. Den tillkommande belastningen på en relation efter en stroke kan helt enkelt bli för stor. Omvänt så kan personer med högre utbildning uppmärksamma strokesymptom tidigare, efterfråga mer hjälp och klara ekonomin bättre.

Studien har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Författarna till studien är fil dr Sven Trygged vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, fil dr Ebba Hedlund vid Socialstyrelsen och fil dr Ingemar Kåreholt vid Aging Research Centre , som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Studiens titel: Education and post-stroke separation among couples with mutual children

Ytterligare information
Sven Trygged, Institutionen för social arbete, Stockholms universitet, tfn 08-16 1332, mobil 073-776 69 86, e-post sven.trygged@socarb.su.se

Ebba Hedlund, Socialstyrelsen, mobil 075-247 39 72, e-post ebba.hedlund@socialstyrelsen.se

Ingemar Kåreholt, Aging Research Centre, Stockholms universitet och Karolinska Institutet, tfn 08-690 6863, mobil 070-240 30 60, e-post ingemar.kareholt@ki.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. www.su.se

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera