Stockholmsbörsen finner inte grund att kritisera Ericsson för bristfälliga rutiner inför offentliggörande av finansiella

Stockholmsbörsen finner inte grund att kritisera Ericsson för bristfälliga rutiner inför offentliggörande av finansiella rapporter Stockholmsbörsen ser mycket allvarligt på att det vid två tillfällen under loppet av ett år har förekommit informationsläckor hos Ericsson. Börsen har därför genomfört en omfattande utredning av Ericssons rutiner för hantering av konfidentiell information inför offentliggörandet av finansiella rapporter. Trots de läckor som förekommit ger utredningen inte stöd för börsen att rikta kritik mot Ericsson för bristfälliga rutiner i dessa sammanhang. Den 25 oktober 2001 publicerade nyhetsbyrån Reuters uppgifter som angavs röra Ericssons delårsrapport för tredje kvartalet år 2001. Vid tidpunkten för publiceringen fanns det inte någon fastställd delårsrapport, varför Ericsson informerade Stockholmsbörsen omedelbart om sanningshalten i uppgifterna samt att de troligen hade lämnats ut obehörigen. Mot bakgrund av detta och då det också tidigare hade förekommit en informationsläcka hos Ericsson, i samband med tredje delårsrapporten år 2000, beslutade Stockholmsbörsen att företa en utredning. Syftet med utredningen var att utvärdera om Ericssons interna rutiner i samband med framtagandet av finansiella rapporter varit i nivå med vad som kan krävas av ett bolag av Ericssons storlek. Utredningen, som varit relativt omfattande och delvis skett med hjälp av extern expertis, har också omfattat de ytterligare åtgärder som Ericsson införde efter rapporten i oktober 2001. Börsen konstaterar bland annat följande. "För börsnoterade bolag gäller enligt börsens noteringsavtal ett krav på att kurspåverkande information skall offentliggöras omedelbart. Detta krav har sin grund i att alla aktörer på marknaden skall ha tillgång till samma information samtidigt. Rapporter och prognoser avseende resultat skall offentliggöras omedelbart efter det att rapporten eller prognosen har fastställts". I Ericssons fall skedde läckaget innan rapporten hade fastställts. Det var alltså uppgifter som inte omfattades av informationsskyldighet som Reuters publicerade. Börsens regelverk omfattar emellertid också rutinerna kring informationshantering. Det är i ljuset av de reglerna som börsen har granskat Ericssons interna rutiner inför offentliggörandet av finansiella rapporter. Det är däremot inte börsens uppgift att göra efterforskningar beträffande vem som har lämnat ut uppgifter eller besluta om sanktioner för en sådan person. Det är mycket allvarligt om kurspåverkande information obehörigen lämnas ut från ett noterat bolag. Särskilt allvarligt blir det naturligtvis om - som i detta fall - så har skett vid två tillfällen under loppet av drygt ett år och dessutom rört innehållet i ekonomiska rapporter från ett bolag av Ericssons storlek och med dess stora antal aktieägare. Börsens utredning visar emellertid att de rutiner för hantering av information som Ericsson tillämpat efter läckaget hösten 2000 motsvarar de krav som kan ställas på ett börsnoterat bolag av Ericsson storlek. När det gäller de åtgärder som Ericsson vidtagit efter informationsläckaget år 2001, bland annat genom att ytterligare begränsa tillgången till aktuell rapportinformation, motsvarar dessa väl de krav som kan ställas på ett sådant bolag. För ytterligare information Anders Ackebo, chef för Notering och övervakning +46 8 405 70 10 Maria Andark, informationschef +46 8 405 73 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00440/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar