Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler

Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler Stockholmsbörsens disciplinnämnd har vid sitt senaste möte prövat två ärenden rörande överträdelser av de regler som gäller vid Stockholmsbörsen. Det ena ärendet gäller Stockholmsbörsens ägare OM (numera OMHEX) och det andra gäller en börsmedlem. Disciplinnämnden beslutade att ej utdöma påföljd i något av fallen. OM På morgonen den 5 mars 2003 offentliggjorde OM ett pressmeddelande vari informerades om organisationsförändringar som bland annat skulle komma att leda till en övertalighet som berörde 100 tjänster av OM's drygt 1600 anställda. Information om personalneddragningen hade dessförinnan lämnats till cirka 75 chefer inom OM-koncernen på eftermiddagen den 3 mars samt till övrig personal den 4 mars. Stockholmsbörsen konstaterade i ett beslut till OM att bolaget brutit mot reglerna i noteringsavtalet genom att inte omedelbart offentliggöra informationen om personalminskningen. Stockholmsbörsen uttalade kritik mot OM, men ansåg inte att överträdelsen var så allvarlig att ärendet borde överlämnas till Disciplinnämnden. Skälet till att överträdelsen ansågs som ringa var att OM i ett tidigare pressmeddelande informerat om att personalneddragningar skulle kunna komma och att OM gick ut med informationen kort efter den interna informationen. Det var också osäkert huruvida informationen var kurspåverkande. I enlighet med gällande regler för ägare till börs, sände Stockholmsbörsen handlingarna i ärendet till Finansinspektionen för granskning. Inspektionen valde att låta Disciplinnämnden pröva fallet. I sitt beslut slår Disciplinnämnden fast att OM brutit mot noteringsavtalet genom att inte lämna omedelbar information. Nämnden fann dock att OM inte skall åläggas påföljd för överträdelsen. Disciplinnämnden hänvisade till principen om att alla noterade bolag skall behandlas lika (2 kap 1 § lagen om börs- och clearingverksamhet) och att Stockholmsbörsen i regel behandlat liknande överträdelser av andra noterade bolag på samma sätt som nu skett. Tillträde till börsmedlems lokal Stockholmsbörsen hade begärt att Disciplinnämnden prövade om en medlems vägran att släppa in representanter från Stockholmsbörsen i delar av sina lokaler, utgjorde en överträdelse av medlemsreglerna. Den 2 september 2003 besökte representanter från Stockholmsbörsen medlemmens lokaler för att undersöka uppgifter om att medlemmen i sina lokaler lämnade ut ej offentlig information från handelssystemet till vissa kunder. Medlemmen vägrade dock Stockholmsbörsens representanter att få tillgång till lokalerna, bland annat under hänvisning till gällande sekretessregler. Disciplinnämnden konstaterar att sekretesshänsyn inte utgjorde grund för att vägra tillträde eftersom även börsen omfattas av sekretess. Emellertid fann nämnden att en sanktionerad rätt till tillträde kräver en tydligare reglering än den som för närvarande finns i Stockholmsbörsens medlemsregler. Nämnden ansåg sig därför inte kunna ålägga medlemsföretaget en påföljd för att de vägrat börsen tillträde till lokalerna. Disciplinnämnden sammanträdde den 11 september och bestod då av: Johan Munck (ordf), Marianne Lundius, Hans Mertzig, Hans Edenhammar och Ragnar Boman. Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars (det vill säga banker och fondkommissionärer) och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett noterat bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Finansinspektionen har rätt att begära Disciplinnämndens prövning om ärendet gäller ett bolag som äger börsen. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 10 årsavgifter. Medlemmar kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitierådet (ordf) Johan Munck, justitierådet (v ordf), Marianne Lundius, professorn, Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, professorn Lars Östman och civilekonomen Ragnar Boman. För ytterligare information Anders Ackebo, chef Notering & övervakning, +46 8 405 70 10 Stockholmsbörsen Ulf Lindgren, chefsjurist Stockholmsbörsen +46 8 405 70 60 Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen +46 8 405 73 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00770/wkr0002.pdf

Dokument & länkar